Nâng cấp nhãn vận chuyển

Bạn có thể yêu cầu Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) giao gói hàng của bạn cho khách hàng nhanh hơn bằng cách nâng cấp nhãn vận chuyển cho đơn hàng. Để nâng cấp nhãn vận chuyển, bạn cần hủy đơn hàng trong SFN và Shopify mà không hoàn tiền cho khách hàng, sao chép đơn hàng trong Shopify bằng phương thức vận chuyển nhanh hơn, sau đó yêu cầu thực hiện đơn hàng mới trong ứng dụng SFN.

Để nâng cấp nhãn vận chuyển, đơn hàng của bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Bước 1: Hủy tính năng thực hiện đơn hàng bằng SFN

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
 2. Nhấp vào đơn hàng có tính năng thực hiện đơn hàng bằng SFN mà bạn muốn hủy.
 3. Nhấp vào View fulfillment details in app (Xem chi tiết thực hiện trong ứng dụng).
 4. Trong ứng dụng SFN, nhấp vào Cancel fulfillment (Hủy thực hiện) rồi nhấp vào Cancel fulfillment (Hủy thực hiện) lần nữa để xác nhận.

Sau khi hủy thực hiện đơn hàng, bạn có thể làm mới trang để hiển thị trạng thái đơn hàng là Đã hủy.

Bước 2: Hủy đơn hàng trong Shopify

 1. Nhấp vào mã số đơn hàng trong mục Tóm tắt trong trang chi tiết đơn hàng SFN đã hủy để mở trang chi tiết đơn hàng trong trang quản trị Shopify.
 2. Nhấp vào More actions (Thao tác khác), rồi chọn Cancel order (Hủy đơn hàng).
 3. Trong mục Hủy đơn hàng, định cấu hình những tùy chọn sau:

  1. Chọn Refund later (Hoàn tiền sau).
  2. Chọn Restock items (Trả các mặt hàng về kho).
  3. Bỏ chọn Send a notification to the customer (Gửi thông báo cho khách hàng).
 4. Nhấp vào Cancel order (Hủy đơn hàng).

Bước 3: Sao chép đơn hàng trong Shopify

 1. Trên trang chi tiết đơn hàng bị hủy, nhấp vào More actions (Thao tác khác) rồi nhấp vào Duplicate (Sao chép).
 2. Xóa tất cả chi phí khỏi đơn hàng:

  1. Nhấp vào Add discount (Thêm giảm giá)
  2. Chọn ưu đãi giảm giá là Tỷ lệ phần trăm, sau đó nhập 100 làm giá trị giảm giá.
  3. Nhấp vào Apply (Áp dụng).
 3. Thiết lập vận chuyển cho đơn hàng:

  1. Nhấp vào Add shipping (Thêm thông tin vận chuyển).
  2. Sao chép tên phí vận chuyển bạn muốn sử dụng, hãy nhớ loại bỏ dấu gạch ngang và chi phí.
  3. Chọn Custom (Tùy chỉnh)
  4. Dán tên phí bạn đã sao chép vào đầu vào Tên phí, Nếu tên phí không khớp với tùy chọn sẵn có, SFN sẽ mặc định là phương thức vận chuyển chậm nhất.
  5. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn thu phí của khách hàng, ví dụ như để trả khoản chênh lệch trong thay đổi vận chuyển, hãy nhập khoản phí vào mục Giá. SFN sẽ không xử lý đơn hàng mới của bạn cho đến khi bạn chấp nhận thanh toán cho đơn hàng.
  6. Nhấp vào Done (Đã xong).
 4. Nhấp vào Mark as paid (Đánh dấu là đã thanh toán) rồi nhấp vào Create order (Tạo đơn hàng).

Nếu bạn gặp vấn đề với quy trình này, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của SFN để được trợ giúp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí