Quản lý thuế

Sau khi cập nhật cửa hàng để sử dụng tính năng thuế theo đăng ký, bạn có thể quản lý cài đặt thuế, bao gồm đăng ký, ghi đè và miễn trừ thuế cho khách hàng.

Quản lý các vùng bạn đã đăng ký

Bạn có thể thêm, xóa hoặc thay đổi đăng ký hoặc số tài khoản của mình bất kỳ lúc nào.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Taxes and duties (Thuế xuất nhập khẩu và các loại thuế khác).
 2. Trong mục Quốc gia/vùng, nhấp vào vùng của bạn.
 3. Trong mục Sales tax (Thuế bán hàng), thực hiện một trong hai thao tác sau:

  • Để thiết lập đăng ký thuế mới, nhấp vào Collect sales tax (Thu thuế bán hàng).
  • Để chỉnh sửa đăng ký thuế hiện tại, nhấp vào nút ... bên cạnh vùng bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Cập nhật vùng và số tài khoản của bạn.

 5. Nhấp vào Collect sales tax (Thu thuế bán hàng).

Ghi đè các khoản thuế

Thuế suất mặc định đôi khi không áp dụng đối với một số sản phẩm nhất định. Ví dụ: Một số loại quần áo trẻ em nhất định có thể được miễn thuế hoặc giảm thuế suất. Nếu mức thuế mặc định không áp dụng, bạn cần tạo thông tin ghi đè.

Tạo thông tin ghi đè thuế sản phẩm

Quy trình tạo ghi đè cho sản phẩm gồm hai bước. Trước tiên, tạo một bộ sưu tập bao gồm các sản phẩm có thuế suất khác nhau. Sau đó, chỉ định vùng thông tin ghi đè áp dụng và mức thuế suất để sử dụng.

Các bước thực hiện:

 1. Tạo bộ sưu tập bằng cách sau:

  1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.
  2. Nhấp vào Tạo bộ sưu tập, rồi nhập tên cho bộ sưu tập.
  3. Trong mục Loại bộ sưu tập, chọn Thủ công.
  4. Nhấp vào Lưu bộ sưu tập.
 2. Tạo thông tin ghi đè bằng cách sau:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Taxes and duties (Thuế xuất nhập khẩu và các loại thuế khác).
  2. Trong mục Quốc gia/vùng, nhấp vào quốc gia hoặc vùng để tạo thông tin ghi đè cho quốc gia hoặc vùng đó.
  3. Trong mục Tax overrides (Thông tin ghi đè về thuế), nhấp vào Add a tax override (Thêm thông tin ghi đè về thuế).
  4. Chọn Sản phẩm.
  5. Chọn bộ sưu tập.
  6. Chọn vùng áp dụng thông tin ghi đè.
  7. Nhập thuế suất cho bộ sưu tập ở khu vực đó.
  8. Nhấp vào Thêm thông tin ghi đè.

Quản lý tính toán thuế

Bạn có thể quản lý nhiều cài đặt xác định cách tính thuế cho sản phẩm. Ví dụ: Bạn có thể cài đặt thêm thuế vào giá, thu thuế GTGT đối với hàng hóa kỹ thuật số và áp thuế cho chi phí vận chuyển hay không. Bạn quản lý những cài đặt này trong trang cài đặt Thuế và thuế nhập khẩu. Tham khảo Thông tin ghi đè về thuế và miễn thuế để tìm hiểu thêm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Taxes and duties (Thuế xuất nhập khẩu và các loại thuế khác).
 2. Trong mục Quyết định cách thu thuế, chọn các tùy chọn phù hợp.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Làm tròn thuế

Trước đây, thuế được làm tròn theo hóa đơn bằng cách tính thuế trên tổng phụ của đơn hàng và sau đó làm tròn kết quả. Sau khi bạn cập nhật cài đặt để sử dụng tính năng thuế của Liên minh châu Âu, số tiền thuế được làm tròn theo mục hàng. Trong trường hợp này, tổng giá trị thuế được tính bằng cách áp dụng thuế suất cho từng mục hàng trong đơn hàng, làm tròn kết quả, sau đó cộng những tổng phụ này để cho ra tổng giá trị của đơn hàng.

Làm tròn thuế theo mục hàng sẽ cải thiện cách tính các mức thuế suất khác nhau và giúp tính thuế cho đơn hàng có cả sản phẩm chịu thuế và không chịu thuế dễ dàng hơn.

Ví dụ về làm tròn thuế theo hóa đơn và theo mục hàng

Khách hàng đặt 42 mặt hàng khác nhau, mỗi mặt hàng có giá 14,99 USD và phải chịu 18% thuế. Thuế theo mục hàng cho mỗi sản phẩm được xác định bằng cách nhân giá (14,99 USD) với thuế suất (0,18) để được kết quả 2,6982 USD.

Trước đây, thuế của từng mục hàng được cộng lại và tổng được làm tròn. Trong trường hợp này, tổng giá trị đã cộng là 113.3244 USD, được làm tròn thành 113,32 USD.

Thuế hiện nay được làm tròn theo mục hàng, nghĩa là tiền thuế được làm tròn cho từng sản phẩm. Tiền thuế mặt hàng trị giá 2,6982 USD được làm tròn thành 2,70 USD, sau đó được cộng vào cùng nhau để ra tổng. Trong trường hợp này, tổng tiền thuế sẽ là 113,40 USD.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí