Thêm và thanh toán hóa đơn bằng Shopify Bill Pay

Shopify Bill Pay hỗ trợ thanh toán cả hóa đơn nội địa và hóa đơn quốc tế. Khi thiết lập thanh toán lần đầu tiên với nhà cung cấp, bạn thêm thông tin chi tiết của nhà cung cấp và phương thức thanh toán ưu tiên của mình. Khi thanh toán hóa đơn tiếp theo từ nhà cung cấp đó, thông tin của họ và tùy chọn thanh toán của bạn đã được lưu để xử lý nhanh hơn.

Những yêu cầu và lưu ý về hóa đơn

Shopify Bill Pay cho phép bạn thanh toán cả hóa đơn nội địa và hóa đơn quốc tế, trừ một số trường hợp. Xem lại các hạn chế sau:

 • Tất cả hóa đơn phải bằng USD.
 • Hóa đơn gửi đến, gửi đi từ hoặc trong phạm vi Puerto Rico được xem là thanh toán hóa đơn nội địa.
 • Các doanh nghiệp đặt tại Texas hoặc Vermont không thể thanh toán hóa đơn quốc tế.
 • Không hỗ trợ thanh toán quốc tế tại một số quốc gia. Xem lại danh sách đầy đủ các quốc gia được hỗ trợ.
 • American Express có hạn chế đối với loại hóa đơn bạn có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng, tùy thuộc vào ngành của nhà cung cấp. Xem lại các ngành được American Express cho phép.

Để giúp bạn thanh toán hóa đơn một cách nhanh chóng, hãy xem lại những lưu ý sau:

 • Kết nối và xác minh tài khoản ngân hàng trước khi thanh toán hóa đơn bằng chuyển khoản ngân hàng. Bạn có thể thêm tài khoản ngân hàng trong quá trình thanh toán hóa đơn nhưng điều này có thể làm tăng thời gian trì hoãn.
 • Các khoản thanh toán hóa đơn vượt quá một số giá trị có thể bị tạm dừng để xác minh. Để đẩy nhanh quá trình xác minh, thêm hình ảnh hóa đơn trong khi xử lý thanh toán hóa đơn.

Thêm hóa đơn vào Shopify Bill Pay

Có thể thêm hóa đơn vào Shopify Bill Pay theo những cách sau:

Thêm hóa đơn theo cách thủ công

Bạn có thể thêm hóa đơn vào tài khoản Shopify Bill Pay theo cách thủ công và thanh toán sau. Nếu bạn muốn thêm và thanh toán hóa đơn theo cách thủ công trong một bước, tham khảo thanh toán hóa đơn nội địa hoặc thanh toán hóa đơn quốc tế.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, nhấp vào Tài chính > Bill Pay.
 2. Nhấp vào Thêm hóa đơn.
 3. Thêm chi tiết thanh toán:

  • Để tải lên tệp hóa đơn, nhấp vào Thêm tệp. Tệp phải ở định dạng PDF hoặc JPG.
  • Để nhập chi tiết hóa đơn theo cách thủ công, nhấp vào Thêm chi tiết theo cách thủ công.
 4. Nhấp vào Lưu và thanh toán sau.

Thêm hóa đơn qua email

Tài khoản Shopify Bill Pay của bạn có một địa chỉ email duy nhất để bạn hoặc nhà cung cấp có thể gửi hóa đơn. Nếu bạn không có hóa đơn trong tài khoản Shopify Bill Pay thì email duy nhất của Shopify Bill Pay sẽ hiển thị trên trang chủ của Shopify Bill Pay. Nếu bạn có hóa đơn thì địa chỉ email sẽ hiển thị phía trên khu vực hóa đơn trên trang chủ.

Khi bạn hoặc nhà cung cấp gửi hóa đơn đến địa chỉ này và đính kèm hóa đơn, hóa đơn sẽ hiển thị trong tài khoản Shopify Bill Pay trên Trang quản trị Shopify kèm theo toàn bộ hoặc một số thông tin hóa đơn đã điền. Hóa đơn đính kèm phải là tệp PNG, JPG, PDF hoặc GIF và có thể có kích cỡ tối đa 10 MB.

Thêm hóa đơn qua email có thể là một cách nhanh chóng để điền thông tin hóa đơn bạn cần thanh toán vào tài khoản Shopify Bill Pay. Cân nhắc sử dụng một số phương thức sau:

 • Cho nhà cung cấp biết địa chỉ email Shopify Bill Pay của bạn để họ có thể gửi hóa đơn trực tiếp tại đó
 • Chuyển tiếp email chứa hóa đơn đính kèm tới địa chỉ email Shopify Bill Pay
 • Chụp ảnh màn hình hoặc ảnh hóa đơn và đính kèm vào email bạn gửi đến địa chỉ email Shopify Bill Pay

Thêm hóa đơn qua QuickBooks Online

Bạn có thể kết nối tài khoản QuickBooks Online để tự động thêm hóa đơn từ tài khoản QuickBooks vào tài khoản Shopify Bill Pay. Quá trình đồng bộ hóa với QuickBooks cũng sẽ đồng bộ hóa danh sách nhà cung cấp và Shopify Bill Pay sẽ tạo hồ sơ nhà cung cấp cho từng nhà cung cấp có hóa đơn chưa thanh toán.

Sau khi kết nối tài khoản, hóa đơn trong vòng 60 ngày qua sẽ được đồng bộ hóa trong vài phút. Sau đó, quá trình đồng bộ hóa diễn ra 2 giờ/lần để hiển thị hóa đơn mới bất kỳ.

Thêm hóa đơn qua Gmail

Bạn có thể kết nối tài khoản Gmail nếu muốn tự động thêm hóa đơn từ hộp thư đến của Google Mail vào tài khoản Shopify Bill Pay.

Sau khi kết nối, Shopify Bill Pay thường xuyên quét hộp thư đến Gmail để tìm hóa đơn được gửi từ nhà cung cấp và có tệp đính kèm. Shopify Bill Pay không nhập hoặc có quyền truy cập vào mục khác trong hộp thư đến của bạn.

Thêm hóa đơn qua Stocky

Nếu bạn dùng ứng dụng Stocky để quản lý hàng trong kho cho cửa hàng, bạn có thể kết nối Stocky với Shopify Bill Pay để biến đơn đặt hàng đang mở từ Stocky thành hóa đơn trong Shopify Bill Pay.

Trước khi thêm hóa đơn qua Stocky, đảm bảo bạn đã kết nối Stocky với Shopify Bill Pay bằng khóa truy cập API Stocky.

Khi bạn tạo hóa đơn từ đơn đặt hàng Stocky, những thông tin sau sẽ đồng bộ với hóa đơn kết quả:

 • Tổng số tiền
 • Tên nhà cung cấp
 • Ngày đến hạn
 • Mã số đơn đặt hàng

Hóa đơn được thêm qua Stocky sẽ hiển thị trong hộp thư đến Bill Pay với trạng thái Chưa thanh toán, trong đó Stocky được liệt kê là nguồn gốc.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Bill Pay.
 2. Nhấp vào Tạo hóa đơn trên Stocky.
 3. Chọn đơn đặt hàng mà bạn muốn lập hóa đơn rồi nhấp vào Tạo hóa đơn.

Thanh toán hóa đơn

Khi bạn thanh toán lần đầu tiên cho nhà cung cấp qua Shopify Bill Pay, tùy chọn thanh toán bạn chọn sẽ được lưu trữ cho lần tiếp theo bạn thanh toán cho nhà cung cấp đó. Bạn có thể thay đổi những tùy chọn ưu tiên này bất kỳ lúc nào.

Nếu nhà cung cấp bạn thanh toán chưa có hồ sơ nhà cung cấp trong tài khoản Shopify Bill Pay thì một hồ sơ sẽ được tự động tạo sau khi bạn thêm chi tiết nhà cung cấp của hóa đơn.

Các tùy chọn và các bước thanh toán hóa đơn nội địa khác với thanh toán hóa đơn quốc tế.

Thanh toán hóa đơn nội địa

 1. Trên Trang quản trị Shopify, nhấp vào Tài chính > Bill Pay.
 2. Truy cập thiết lập thanh toán hóa đơn:

  • Nếu nhà cung cấp đã gửi hóa đơn đến địa chỉ email Shopify Bill Pay, hóa đơn đó đã được đồng bộ hóa qua QuickBooks hoặc nêu bạn đã thêm hóa đơn trước đó, nhấp vào hóa đơn.
  • Nếu bạn thiết lập thanh toán hóa đơn theo cách thủ công, nhấp vào Thêm hóa đơn.
 3. Thêm hoặc kiểm tra chi tiết thanh toán của hóa đơn:

  • Nếu tất cả hoặc một số chi tiết của hóa đơn đã được điền, hãy kiểm tra các chi tiết đó và nhập bất kỳ thông tin nào còn thiếu.
  • Nếu bạn thiết lập thanh toán hóa đơn theo cách thủ công, hãy thêm chi tiết thanh toán:
   • Để tải lên tệp hóa đơn, nhấp vào Thêm tệp. Tệp phải ở định dạng PDF hoặc JPG.
   • Để nhập chi tiết hóa đơn theo cách thủ công, nhấp vào Thêm chi tiết theo cách thủ công.
 4. Nhấp vào Continue (Tiếp tục).

 5. Chọn phương thức thanh toán cho hóa đơn. Bạn cũng có thể chọn Thêm phương thức thanh toán trong menu thả xuống để thiết lập phương thức mới.

 6. Chọn phương thức nhận thanh toán của nhà cung cấp cho khoản thanh toán. Nếu chưa thanh toán cho nhà cung cấp này trước khi sử dụng Shopify Bill Pay, bạn có thể cần nhập thêm chi tiết về phương thức nhận thanh toán, ví dụ như số định tuyến và số tài khoản nếu bạn thanh toán cho nhà cung cấp qua chuyển khoản.

  • Để nhà cung cấp nhận được chuyển khoản, chọn chuyển khoản ACH.
  • Để nhà cung cấp nhận được séc qua thư, nhấp vào Séc giấy. Nếu đây là lần đầu bạn gửi séc cho nhà cung cấp này, bạn sẽ được nhắc nhập địa chỉ giao hàng của họ. Nếu cần thay đổi địa chỉ giao hàng, nhấp vào Chỉnh sửa. Kiểm tra nội dung hiển thị trên séc.
  • Để nhà cung cấp quyết định cách họ sẽ nhận thanh toán, nhấp vào Yêu cầu nhà cung cấp chọn (Chỉ nhà cung cấp tại Hoa Kỳ). Nhà cung cấp sẽ nhận được email thiết lập phương thức nhận thanh toán. Liên kết trong email có hiệu lực trong vòng 7 ngày.
 7. Vào Ngày trừ tiền, chọn ngày bạn muốn rút khoản thanh toán từ phương thức thanh toán của mình.

 8. Nếu bạn đã chọn chuyển khoản ACH, hãy chọn tốc độ thanh toán.

 9. Nhấp vào Lên lịch thanh toán.

Thanh toán hóa đơn quốc tế

Các hóa đơn quốc tế phải được thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tài khoản Shopify Balance, bạn không thể thanh toán hóa đơn quốc tế bằng thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ. Khi đó, nhà cung cấp của bạn sẽ được thanh toán qua chuyển khoản quốc tế. Bạn cần mã số SWIFT hoặc IBAN của nhà cung cấp.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn thanh toán hóa đơn quốc tế, bạn phải nhập thông tin bổ sung về doanh nghiệp trong quá trình thanh toán, ví dụ như thông tin thuế của doanh nghiệp và thông tin cá nhân của tất cả chủ sở hữu doanh nghiệp nắm giữ 25% cổ phần công ty trở lên hoặc những người là người ra quyết định chính trong doanh nghiệp.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, nhấp vào Tài chính > Bill Pay.
 2. Truy cập thiết lập thanh toán hóa đơn:

  • Nếu nhà cung cấp đã gửi hóa đơn đến địa chỉ email Shopify Bill Pay, hóa đơn đó đã được đồng bộ hóa qua QuickBooks hoặc nêu bạn đã thêm hóa đơn trước đó, nhấp vào hóa đơn.
  • Nếu bạn thiết lập thanh toán hóa đơn theo cách thủ công, nhấp vào Thêm hóa đơn.
 3. Thêm hoặc kiểm tra chi tiết thanh toán của hóa đơn:

  • Nếu tất cả hoặc một số chi tiết của hóa đơn đã được điền, hãy kiểm tra các chi tiết đó và nhập bất kỳ thông tin nào còn thiếu.
  • Nếu bạn thiết lập thanh toán hóa đơn theo cách thủ công, hãy thêm chi tiết thanh toán:
   • Để tải lên tệp hóa đơn, nhấp vào Thêm tệp. Tệp phải ở định dạng PDF hoặc JPG.
   • Để nhập chi tiết hóa đơn theo cách thủ công, nhấp vào Thêm chi tiết theo cách thủ công.
 4. Nhấp vào Continue (Tiếp tục).

 5. Chọn phương thức thanh toán cho hóa đơn.

 6. Chọn Chuyển khoản quốc tế làm phương thức nhận thanh toán.

 7. Nếu đây là lần đầu tiên bạn thanh toán cho nhà cung cấp này, nhập chi tiết thanh toán của họ rồi nhấp vào Tiếp tục.

 8. Chọn mục đích thanh toán trong menu thả xuống. Nếu bạn chọn Khác, hãy nhập mô tả.

 9. Nhấp vào Continue (Tiếp tục).

 10. Vào Ngày trừ tiền, chọn ngày bạn muốn rút khoản thanh toán từ phương thức thanh toán của mình.

 11. Nhấp vào Lên lịch thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí