Tài nguyên dành cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Nếu doanh nghiệp của bạn bị ảnh hưởng do các biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19, bạn có thể cân nhắc thực hiện các thay đổi đối với doanh nghiệp hoặc chuyển thành cửa hàng trực tuyến.

Bạn có thể sử dụng các tài nguyên sau để tìm hiểu cách thiết lập cửa hàng trực tuyến, liên hệ với khách hàng và giao sản phẩm. Nếu bạn mới sử dụng Shopify, hãy bắt đầu bằng cách đăng ký dùng thử miễn phí.

Xem thêm Biện pháp ứng phó của Shopify trong dịch COVID-19.

Bán hàng trong cửa hàng trực tuyến

Giao tiếp với khách hàng

Giao sản phẩm

Hướng dẫn ứng phó với dịch COVID-19

Tài liệu khác

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí