Điều kiện hợp lệ để tham gia Chiến dịch cửa hàng

Để sử dụng Shop Campaigns, cửa hàng của bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí