Các cập nhật trong trình biên tập chủ đề

Trình biên tập chủ đề của Shopify được xây dựng lại để có thể sử dụng nhanh hơn, hiệu quả hơn và dễ dàng hơn.

Bạn không cần thực hiện bất kỳ thao tác nào để có quyền truy cập vào trình biên tập chủ đề mới. Khi cửa hàng có quyền truy cập vào trình biên tập chủ đề mới, bạn sẽ tự động nhận được các tính năng đã cập nhật trong đó.

Bản cập nhật này chỉ cho phép bạn truy cập các tính năng được nêu bên dưới và không bao gồm các tính năng khác của Online Store 2.0 được công bố tại sự kiện Unite. Các chủ đề của Online Store 2.0 mở khóa những tính năng đó sẽ được phát hành trong những tháng sắp tới.

Tính năng cải tiến của thanh bên

Trình biên tập chủ đề mới đã cập nhật thiết kế thanh bên.

Trình biên tập giờ đây sẽ hiển thị tất cả nội dung của mẫu bạn đang xem trong thanh bên ở dạng cây. Thay vì nhấp vào một mục để truy cập các khối và cài đặt của mục, bạn có thể mở rộng nút mục bằng cách nhấp vào biểu tượng mở rộng để xem các khối hoặc thu nhỏ bằng cách nhấp vào biểu tượng thu nhỏ để ẩn các khối. Bạn có thể nhấp vào mục hoặc khối bất kỳ để xem thông tin cài đặt.

Mở rộng và thu nhỏ mục để xem các khối

Chế độ thanh bên

Trình biên tập của chúng tôi giờ đây sẽ cung cấp hai chế độ để tận dụng toàn bộ không gian trên màn hình.

Chế độ thanh bên kép dành cho cửa sổ trình duyệt rộng và màn hình lớn, còn chế độ thanh bên đơn dành cho cửa sổ trình duyệt hẹp và màn hình nhỏ. Chế độ thanh bên xác định vị trí hiển thị bảng cài đặt trong trình biên tập.

Chế độ thanh bên kép

Nếu bạn có màn hình rộng hơn 1.600 pixel và cửa sổ trình duyệt được mở rộng hoàn toàn hoặc cửa sổ trình duyệt mở rộng lên tối thiểu 1.600 pixel, bạn sẽ nhìn thấy hai thanh bên. Thanh bên trái chứa bảng điều hướng và thanh bên phải chứa bảng cài đặt.

Bảng cài đặt hiển thị ở bên phải màn hình ở chế độ thanh bên kép

Chế độ thanh bên đơn lẻ

Trình duyệt hẹp hơn chỉ có một thanh bên để đảm bảo không gian cho bản xem trước chủ đề. Khi bạn nhấp vào một mục hoặc khối để chỉnh sửa, bảng cài đặt sẽ mở ra trên đầu bảng điều hướng ở thanh bên.

Bảng cài đặt hiển thị dưới dạng lớp phủ của bảng điều hướng ở chế độ thanh bên đơn lẻ

Mục và khối

Trong danh sách các mục và khối, giờ đây bạn có thể xem tất cả các khối của các mục trên trang theo mặc định. Trong trình biên tập chủ đề trước đây, bạn cần chọn một mục để xem các khối.

Các mục tạo nên đầu trang hoặc chân trang được thu nhỏ theo mặc định, nhưng bạn có thể thấy những mục này nếu nhấp vào biểu tượng mở rộng bên cạnh tên mục.

Xóa mục

Giờ đây, bạn có thể xóa mục hoặc khối khỏi mẫu từ màn hình cài đặt của từng danh mục. Nút Xoá mục hiển thị ở cuối phần cài đặt mục.

Xóa mục bằng nút Xóa mục

Các bước thực hiện:

  1. Trong thanh bên của trình biên tập chủ đề, nhấp vào mục hoặc khối bạn muốn xoá.
  2. Nhấp vào Xóa mục hoặc Xóa khối.
  3. Nhấp vào Lưu. Nếu bạn đang chỉnh sửa chủ đề đã đăng, nhấp vào Đăng để lưu thay đổi và áp dụng thay đổi trong cửa hàng.

Ẩn khối

Giờ đây bạn có thể ẩn mục hoặc khối bất kỳ bằng cách sử dụng biểu tượng con mắt.

Xóa mục bằng nút Xóa mục

Mẫu

Giờ đây, bạn có thể truy cập tất cả mẫu của chủ đề từ hộp chọn trang trong thanh đầu trang của trình biên tập chủ đề.

Nếu đang sử dụng chủ đề Online Store 2.0, bạn cũng có thể tạo mẫu mới trực tiếp từ hộp chọn trang bằng cách nhấp vào tùy chọn Mẫu mới.

Xem trước mẫu với tài nguyên cụ thể

Khi xem mẫu, bạn có thể thấy mẫu hiển thị với mọi tài nguyên tương thích trong cửa hàng như thế nào. Ví dụ: Nếu đang xem mẫu sản phẩm, bạn có thể kiểm tra mẫu đó với bất kỳ sản phẩm nào trong cửa hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Trong hộp chọn trang của trình biên tập chủ đề, hãy chọn mẫu bạn muốn xem trước.
  2. Trong bảng điều hướng, trong mục Preview(Xem trước), nhấp vào Change (Xem trước).
  3. Trong menu Select (Chọn), chọn tài nguyên bạn muốn xem trước.

Hoàn tác và làm lại các thao tác

Nút Undo (Hoàn tác) và Redo (Làm lại) đã được chuyển sang góc trên bên phải của trình biên tập chủ đề.

Nút Hoàn tác và Làm lại trong thanh đầu trang của trình biên tập chủ đề.

Xem tài liệu, nhận hỗ trợ và kiểm tra phiên bản chủ đề

Liên kết đến tài liệu và thông tin hỗ trợ của chủ đề đã được chuyển sang menu Xem thêm trong thanh menu. Trong menu này, bạn cũng có thể kiểm tra phiên bản chủ đề và thông tin người tạo.

Trước đây, có thể truy cập thông tin này từ menu Theme actions (Thao tác chủ đề).

Sử dụng nút hơn để truy cập thông tin chủ đề.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí