Cập nhật thông báo đã tạo đơn hàng trả lại qua email để đổi hàng

Nếu cửa hàng sử dụng mẫu thông báo tùy chỉnh thì có thể bạn sẽ cần cập nhật thông báo qua email về Đã tạo đơn hàng trả lại theo cách thủ công để đảm bảo thông báo hoạt động khi bạn thêm mặt hàng đổi trả vào đơn hàng trả lại.

Những thay đổi này đòi hỏi bạn phải quen thuộc với mã được dùng trong mẫu thông báo của Shopify. Nếu mẫu của bạn có mức độ tùy chỉnh cao và bạn không chắc chắn về cách áp dụng các thay đổi cần thiết thì hãy liên hệ với nhà phát triển đã thực hiện thay đổi hoặc nhấp vào Khôi phục về mặc định để khôi phục mẫu về trạng thái ban đầu. Tất cả tùy chỉnh của bạn đều sẽ bị gỡ bỏ khi bạn khôi phục về mặc định, nhưng mẫu mặc định sẽ đảm bảo bạn nhận phiên bản mẫu mới nhất.

Cập nhật thông báo Đã tạo đơn hàng trả lại qua email

Bạn có thể cập nhật thông báo Đã tạo đơn hàng trả lại để bao gồm những thay đổi sau:

 • Đối với giao dịch đổi hàng thanh toán thuần, giờ đây khách hàng có thể nhận được thao tác thanh toán (nút Thanh toán ngay) trong email về trả hàng. Email này bao gồm thông tin cập nhật đối với phần hướng dẫn trong email để cho biết khoản nợ chưa trả mà khách hàng có thể có và các hướng dẫn được di chuyển lên đầu email.
 • Một mục mới hiển thị mặt hàng đổi trả bên dưới tiêu đề Mặt hàng bạn sẽ nhận được và đổi tên mục Mặt hàng bị trả lại thành Mặt hàng cần trả lại.
 • Một bản tóm tắt tài chính được thêm vào trong email về trả hàng với chi phí của đơn hàng trả lại và mặt hàng đổi trả, cũng như phí trả hàng áp dụng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Settings (Cài đặt) > Notifications (Thông báo).
 2. Nhấp vào Thông báo cho khách hàng.
 3. Trong mục Đơn hàng trả lại, nhấp vào Đã tạo đơn hàng trả lại.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa mã.
 5. Tìm lần xuất hiện đầu tiên của {% if return_delivery.type == 'shopify_label' %} rồi cập nhật Hướng dẫn trả hàng qua Shopify Shipping:
  1. Tìm dòng mã <p class="return-creation__subtitle">...</p>.
  2. Thêm khối mã sau đây sau dòng mã:
       <div class="return-label-beta__instructions">
        <h2>Instructions</h2>

        <ol>
         <li>Pack the items you're returning.</li>
         {% if return.checkout_payment_collection_url %}
          <li>Pay the outstanding balance.</li>
         {% endif %}
         <li>Print your return shipping label. If you haven’t received it yet, we’ll send it to you soon.</li>
         <li>Attach the label to the package. Cover or remove any old shipping labels.</li>
         <li>
          {% if return_delivery.carrier_name %}
           Give the package to {{ return_delivery.carrier_name }}.
          {% else %}
           Give the package to the carrier identified on the label.
          {% endif %}
         </li>
         <li>
          Track your return using <a target="_blank" href="{{ return_delivery.tracking_url) }}">your tracking number</a> to make sure we get it.
         </li>
        </ol>
       </div>
 1. Cập nhật lời kêu gọi hành động để thêm logic Thanh toán ngay:
  1. Tìm dòng mã <table class="row actions">...</table>.
  2. Thay khối mã hiện có bằng khối mã sau:
{% capture url_primary %}{{ return.checkout_payment_collection_url }}{% endcapture %}
{% capture text_primary %}Pay now{% endcapture %}
{% capture url_secondary %}{% endcapture %}
{% capture text_secondary %}{% endcapture %}
{% if url_primary != blank or url_secondary != blank %}
<table class="row actions">
 <tr>
  <td class="empty-line">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td class="actions__cell">
   {% if url_primary != blank %}
   <table class="button main-action-cell">
    <tr>
     <td class="button__cell">
      <a href="{{ url_primary }}" class="button__text">{{ text_primary }}</a>
     </td>
    </tr>
   </table>
   {% endif %}
   {% if url_secondary != blank %}
   <table class="button return__mobile-padding main-action-cell">
    <tr>
     <td class="button__cell">
      <a href="{{ url_secondary }}" class="button__text return__main-button">{{ text_secondary }}</a>
     </td>
    </tr>
   </table>
   {% endif %}
{% endif %}
 1. Tìm lần xuất hiện đầu tiên của {% elsif return_delivery.type == 'manual' %} rồi cập nhật Hướng dẫn trả hàng thủ công qua Shipping:
  1. Tìm dòng mã <p class="return-creation__subtitle">...</p>.
  2. Thêm khối mã sau đây sau dòng mã:
       <div class="return-label-beta__instructions">
        <h2>Instructions</h2>

        <ol>
         <li>Pack the items you're returning.</li>
         {% if return.checkout_payment_collection_url %}
          <li>Pay the outstanding balance.</li>
         {% endif %}
         <li>Print your return shipping label. If you haven’t received it yet, we’ll send it to you soon.</li>
         <li>Attach the label to the package. Cover or remove any old shipping labels.</li>
         <li>
          {% if return_delivery.carrier_name %}
           Give the package to {{ return_delivery.carrier_name }}.
          {% else %}
           Give the package to the carrier identified on the label.
          {% endif %}
         </li>
         <li>
          Track your return using <a target="_blank" href="{{ return_delivery.tracking_url) }}">your tracking number</a> to make sure we get it.
         </li>
        </ol>
       </div>
 1. Thêm khối mã sau đây sau bước trước đó trong khối mã {% elsif return_delivery.type == 'manual' %}:
{% capture url_primary %}{{ return.checkout_payment_collection_url }}{% endcapture %}
{% capture text_primary %}Pay now{% endcapture %}
{% capture url_secondary %}{% endcapture %}
{% capture text_secondary %}{% endcapture %}
{% if url_primary != blank or url_secondary != blank %}
<table class="row actions">
 <tr>
  <td class="empty-line">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td class="actions__cell">
   {% if url_primary != blank %}
   <table class="button main-action-cell">
    <tr>
     <td class="button__cell">
      <a href="{{ url_primary }}" class="button__text">{{ text_primary }}</a>
     </td>
    </tr>
   </table>
   {% endif %}
   {% if url_secondary != blank %}
   <table class="button return__mobile-padding main-action-cell">
    <tr>
     <td class="button__cell">
      <a href="{{ url_secondary }}" class="button__text return__main-button">{{ text_secondary }}</a>
     </td>
    </tr>
   </table>
   {% endif %}
   <table class="link secondary-action-cell">
    <tr>
     <td class="link__cell">or <a target="_blank" href="{{ order.order_status_url }}">View your order</a></td>
    </tr>
   </table>
  </td>
 </tr>
</table>
{% endif %}
 1. Gỡ bỏ hướng dẫn cũ ở cuối thông báo:

  1. Tìm dòng mã <h3>Instructions</h3>.
  2. Tìm và xóa toàn bộ khối mã <table class="row section">...</table>.
 2. Thêm mục hàng trao đổi và cập nhật tiêu đề mặt hàng trả lại:

  1. Tìm thẻ <h3>Returned items</h3>.
  2. Thay bảng bên ngoài khớp với <table class="row section"> bằng khối sau:
<table class="row content">
 <tr>
  <td class="content__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

     <h2>Items to return</h2>
     <table class="row">
 {% for line_item in return.line_items %}
 <tr class="order-list__item">
  <td class="order-list__item__cell">
   <table>
    <td>
     {% if line_item.image %}
      <img src="{{ line_item | img_url: 'compact_cropped' }}" align="left" width="60" height="60" class="order-list__product-image"/>
     {% endif %}
    </td>
    <td class="order-list__product-description-cell">
     {% assign line_display = line_item.quantity %}

     <span class="order-list__item-title">{{ line_item.title_without_variant }}&nbsp;&times;&nbsp;{{ line_display }}</span><br/>

     {% if line_item.variant.title != 'Default Title' %}
      <span class="order-list__item-variant">{{ line_item.variant.title }}</span><br/>
     {% endif %}

     {% if line_item.discount_allocations %}
      {% for discount_allocation in line_item.discount_allocations %}
       {% if discount_allocation.amount > 0 %}
        <span class="order-list__item-discount-allocation">
         <img src="{{ 'notifications/discounttag.png' | shopify_asset_url }}" width="18" height="18" class="discount-tag-icon" />
         <span>
          {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
          (-{{ discount_allocation.amount | money }})
         </span>
        </span>
       {% endif %}
      {% endfor %}
     {% endif %}
    </td>

    <td class="order-list__price-cell">
     {% if line_item.original_line_price != line_item.final_line_price %}
      <del class="order-list__item-original-price">{{ line_item.original_line_price | money }}</del>
     {% endif %}
     <p class="order-list__item-price">
      {% if line_item.final_line_price > 0 %}
       {{ line_item.final_line_price | money }}
      {% else %}
       Free
      {% endif %}
     </p>
    </td>
   </table>
  </td>
 </tr>
 {% endfor %}
</table>

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>

    {% if return.exchange_line_items.size > 0 %}
     <table class="row content">
 <tr>
  <td class="content__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

      <h2>Items you'll receive</h2>
      <table class="row">
 {% for line_item in return.exchange_line_items %}
 <tr class="order-list__item">
  <td class="order-list__item__cell">
   <table>
    <td>
     {% if line_item.image %}
      <img src="{{ line_item | img_url: 'compact_cropped' }}" align="left" width="60" height="60" class="order-list__product-image"/>
     {% endif %}
    </td>
    <td class="order-list__product-description-cell">
     {% assign line_display = line_item.quantity %}

     <span class="order-list__item-title">{{ line_item.title_without_variant }}&nbsp;&times;&nbsp;{{ line_display }}</span><br/>

     {% if line_item.variant.title != 'Default Title' %}
      <span class="order-list__item-variant">{{ line_item.variant.title }}</span><br/>
     {% endif %}

     {% if line_item.discount_allocations %}
      {% for discount_allocation in line_item.discount_allocations %}
       {% if discount_allocation.amount > 0 %}
        <span class="order-list__item-discount-allocation">
         <img src="{{ 'notifications/discounttag.png' | shopify_asset_url }}" width="18" height="18" class="discount-tag-icon" />
         <span>
          {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
          (-{{ discount_allocation.amount | money }})
         </span>
        </span>
       {% endif %}
      {% endfor %}
     {% endif %}
    </td>

    <td class="order-list__price-cell">
     {% if line_item.original_line_price != line_item.final_line_price %}
      <del class="order-list__item-original-price">{{ line_item.original_line_price | money }}</del>
     {% endif %}
     <p class="order-list__item-price">
      {% if line_item.final_line_price > 0 %}
       {{ line_item.final_line_price | money }}
      {% else %}
       Free
      {% endif %}
     </p>
    </td>
   </table>
  </td>
 </tr>
 {% endfor %}
</table>

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>
    {% endif %}
 1. Giới thiệu phí tài chính và phí trả hàng. Thêm khối sau đây sau các thay đổi từ bước trước hoặc thêm khối trước dòng mã <table class="row footer">:
<table class="row section">
 <tr>
  <td class="section__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

     <table class="row subtotal-lines">
 <tr>
  <td class="subtotal-spacer"></td>
  <td>
   <table class="row subtotal-table">

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Subtotal</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ return.line_items_subtotal_price | money }}</span>
 </td>
</tr>

    {% assign fees = return.fees %}
    {% for fee in fees %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>{{ fee.title }}</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ fee.subtotal | money }}</span>
 </td>
</tr>

{% endfor %}

    {% if return.total_tax_price > 0 %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Estimated taxes</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ return.total_tax_price | money }}</span>
 </td>
</tr>

    {% endif %}

    {% if return.total_price > 0 %}
    <table class="row subtotal-table subtotal-table--total">

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Amount to pay</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ return.total_price | money_with_currency }}</strong>
 </td>
</tr>

    </table>
    {% elsif return.total_price <= 0 %}
    <table class="row subtotal-table subtotal-table--total">

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Estimated refund</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ return.total_price | abs | money_with_currency }}</strong>
 </td>
</tr>

    </table>
    {% endif %}
   </table>
  </td>
 </tr>
</table>

      </td>
     </tr>
    </table>
 1. Nhấp vào Lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí