Cập nhật thông báo đã phê duyệt đơn hàng trả lại qua email để đổi hàng

Nếu cửa hàng sử dụng mẫu thông báo tùy chỉnh thì có thể bạn sẽ cần cập nhật thông báo qua email về Đã phê duyệt đơn hàng trả lại theo cách thủ công để đảm bảo thông báo hoạt động khi bạn thêm mặt hàng đổi trả vào đơn hàng trả lại.

Những thay đổi này đòi hỏi bạn phải quen thuộc với mã được dùng trong mẫu thông báo của Shopify. Nếu mẫu của bạn có mức độ tùy chỉnh cao và bạn không chắc chắn về cách áp dụng các thay đổi cần thiết thì hãy liên hệ với nhà phát triển đã thực hiện thay đổi hoặc nhấp vào Khôi phục về mặc định để khôi phục mẫu về trạng thái ban đầu. Tất cả tùy chỉnh của bạn đều sẽ bị gỡ bỏ khi bạn khôi phục về mặc định, nhưng mẫu mặc định sẽ đảm bảo bạn nhận phiên bản mẫu mới nhất.

Cập nhật thông báo Đã phê duyệt đơn hàng trả lại qua email

Bạn có thể cập nhật thông báo Đã phê duyệt đơn hàng trả lại để thêm những thay đổi sau:

 • Đối với giao dịch đổi hàng thanh toán thuần, giờ đây khách hàng có thể nhận được thao tác thanh toán (nút Thanh toán ngay) trong email về trả hàng. Email này bao gồm thông tin cập nhật đối với phần hướng dẫn trong email để cho biết khoản nợ chưa trả mà khách hàng có thể có và các hướng dẫn được di chuyển lên đầu email.
 • Một mục mới hiển thị mặt hàng đổi trả bên dưới tiêu đề Mặt hàng bạn sẽ nhận được và đổi tên mục Mặt hàng bị trả lại thành Mặt hàng cần trả lại.
 • Một bản tóm tắt tài chính được thêm vào trong email về trả hàng với chi phí của đơn hàng trả lại và mặt hàng đổi trả, cũng như phí trả hàng áp dụng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Settings (Cài đặt) > Notifications (Thông báo).
 2. Nhấp vào Thông báo cho khách hàng.
 3. Trong mục Đơn hàng trả lại, nhấp vào Yêu cầu trả hàng đã được phê duyệt.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa mã.
 5. Cập nhật phụ đề để thêm logic cho việc vận chuyển và số dư của đơn hàng:
  1. Tìm dòng mã {% if has_label_attached %} đầu tiên.
  2. Thay khối mã hiện có bằng khối mã sau:
 {% if has_label_attached %}
  Print your return shipping label and attach it to the package containing your return items.
 {% else %}
  {% if return_delivery_first.type == 'shopify_label' and return.order_total_outstanding > 0 %}
   Your return was approved and a balance is due. Pay the outstanding balance, and once you receive your return shipping label, follow the instructions to complete your return.
  {% else %}
   We will send you additional information to complete the return.
  {% endif %}
 {% endif %}
 1. Cập nhật Hướng dẫn vận chuyển đơn hàng trả lại:
  1. Tìm dòng mã <p class="return-approved__body">...</p>.
  2. Thêm khối mã sau đây sau dòng mã:
{% if has_label_attached or has_tracking_number %}
<table class="row section">
 <tr>
  <td class="section__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>
       <h3>Instructions</h3>
      </td>
     </tr>
    </table>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>
       <ol class="return-approved__instructions">
        <li class="return-approved__instruction-step">Pack the items you're returning.</li>
        {% if return.checkout_payment_collection_url %}
         <li class="return-approved__instruction-step">Pay the outstanding balance.</li>
        {% endif %}
        <li class="return-approved__instruction-step">Print your return label and attach it to the package. Cover or remove any old shipping labels.</li>
        <li class="return-approved__instruction-step">
         {% if return_delivery_first.carrier_name %}
          Give the package to {{ return_delivery_first.carrier_name }}.
         {% else %}
          Give the package to the carrier identified on the label.
         {% endif %}
        </li>
        {% if has_tracking_number %}
         <li class="return-approved__instruction-step">Track your return to make sure we get it.</li>
        {% endif %}
       </ol>
       {% if has_tracking_number %}
        <p class="return-approved__tracking-number">
         {% if return_delivery_first.carrier_name %}
           {{ return_delivery_first.carrier_name }} tracking number: <a target="_blank" href="{{ return_delivery_first.tracking_url) }}">{{ return_delivery_first.tracking_number) }}</a>
         {% else %}
           Tracking number: <a target="_blank" href="{{ return_delivery_first.tracking_url) }}">{{ return_delivery_first.tracking_number) }}</a>
         {% endif %}
        </p>
       {% endif %}
      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>
{% endif %}
 1. Cập nhật lời kêu gọi hành động để thêm logic Thanh toán ngay:
  1. Tìm dòng mã <table class="row actions">...</table>.
  2. Thay khối mã hiện có bằng khối mã sau:
{% if has_label_attached %}
 {% capture url_primary %}{{ public_file_url }}{% endcapture %}
 {% capture text_primary %}Print return label{% endcapture %}
 {% capture url_secondary %}{{ return.checkout_payment_collection_url }}{% endcapture %}
 {% capture text_secondary %}Pay now{% endcapture %}

 <table class="row actions">
  <tr>
   <td class="empty-line">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td class="actions__cell">
    {% if url_primary != blank or url_secondary != blank %}
     {% if url_primary != blank %}
    <table class="button main-action-cell">
     <tr>
      <td class="button__cell">
       <a href="{{ url_primary }}" class="button__text">{{ text_primary }}</a>
      </td>
     </tr>
    </table>
     {% endif %}
     {% if url_secondary != blank %}
    <table class="button return__mobile-padding main-action-cell">
     <tr>
      <td class="button__cell">
       <a href="{{ url_secondary }}" class="button__text return__main-button">{{ text_secondary }}</a>
      </td>
     </tr>
    </table>
     {% endif %}
    <table class="link secondary-action-cell">
     <tr>
      <td class="link__cell">or <a target="_blank" href="{{ order.order_status_url }}">View your order</a></td>
     </tr>
    </table>
    {% else %}
    <table class="button main-action-cell">
     <tr>
      <td class="button__cell">
       <a href="{{ order.order_status_url }}" class="button__text">View your order</a>
      </td>
     </tr>
    </table>
    {% endif %}
   </td>
  </tr>
 </table>

{% else %}
 {% capture url_primary %}{{ return.checkout_payment_collection_url }}{% endcapture %}
 {% capture text_primary %}Pay now{% endcapture %}
 {% capture url_secondary %}{% endcapture %}
 {% capture text_secondary %}{% endcapture %}

 <table class="row actions">
  <tr>
   <td class="empty-line">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td class="actions__cell">
    {% if url_primary != blank or url_secondary != blank %}
     {% if url_primary != blank %}
    <table class="button main-action-cell">
     <tr>
      <td class="button__cell">
       <a href="{{ url_primary }}" class="button__text">{{ text_primary }}</a>
      </td>
     </tr>
    </table>
     {% endif %}
     {% if url_secondary != blank %}
    <table class="button return__mobile-padding main-action-cell">
     <tr>
      <td class="button__cell">
       <a href="{{ url_secondary }}" class="button__text return__main-button">{{ text_secondary }}</a>
      </td>
     </tr>
    </table>
     {% endif %}
    <table class="link secondary-action-cell">
     <tr>
      <td class="link__cell">or <a target="_blank" href="{{ order.order_status_url }}">View your order</a></td>
     </tr>
    </table>
    {% else %}
    <table class="button main-action-cell">
     <tr>
      <td class="button__cell">
       <a href="{{ order.order_status_url }}" class="button__text">View your order</a>
      </td>
     </tr>
    </table>
    {% endif %}
   </td>
  </tr>
 </table>

{% endif %}
 1. Gỡ bỏ hướng dẫn cũ ở cuối thông báo:

  1. Tìm dòng mã <h3>Instructions</h3>.
  2. Tìm và xóa toàn bộ khối mã <table class="row section">...</table>.
 2. Thêm mục hàng trao đổi và cập nhật tiêu đề mặt hàng trả lại:

  1. Tìm thẻ <h3>Return summary</h3>.
  2. Thay bảng bên ngoài khớp với <table class="row section"> bằng khối sau:
{%- if return.line_items.size > 0 -%}
<table class="row section">
 <tr>
  <td class="section__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>
       <h3>Items to return</h3>
      </td>
     </tr>
    </table>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

<table class="row">
 {% for line_item in return.line_items %}
 <tr class="order-list__item">
  <td class="order-list__item__cell">
   <table>
    <td>
     {% if line_item.image %}
      <img src="{{ line_item | img_url: 'compact_cropped' }}" align="left" width="60" height="60" class="order-list__product-image"/>
     {% endif %}
    </td>
    <td class="order-list__product-description-cell">
     {% assign line_display = line_item.quantity %}

     <span class="order-list__item-title">{{ line_item.title_without_variant }}&nbsp;&times;&nbsp;{{ line_display }}</span><br/>

     {% if line_item.variant.title != 'Default Title' %}
      <span class="order-list__item-variant">{{ line_item.variant.title }}</span><br/>
     {% endif %}

     {% if line_item.discount_allocations %}
      {% for discount_allocation in line_item.discount_allocations %}
       {% if discount_allocation.amount > 0 %}
       <p>
        <span class="order-list__item-discount-allocation">
         <img src="{{ 'notifications/discounttag.png' | shopify_asset_url }}" width="18" height="18" class="discount-tag-icon" />
         <span>
          {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
          (-{{ discount_allocation.amount | money }})
         </span>
        </span>
       </p>
       {% endif %}
      {% endfor %}
     {% endif %}
    </td>

    <td class="order-list__price-cell">
     {% if line_item.original_line_price != line_item.final_line_price %}
      <del class="order-list__item-original-price">{{ line_item.original_line_price | money }}</del>
     {% endif %}
     <p class="order-list__item-price">
      {% if line_item.final_line_price > 0 %}
       {% capture final_line_price %}
         {{ line_item.final_line_price | money }}
       {% endcapture %}
       {{ final_line_price }}
      {% else %}
       Free
      {% endif %}
     </p>
    </td>
   </table>
  </td>
 </tr>
 {% endfor %}
</table>

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>
    {%- endif -%}

    {%- if return.exchange_line_items.size > 0 -%}
     <table class="row section">
 <tr>
  <td class="section__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>
       <h3>Items you'll receive</h3>
      </td>
     </tr>
    </table>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

<table class="row">
 {% for line_item in return.exchange_line_items %}
 <tr class="order-list__item">
  <td class="order-list__item__cell">
   <table>
    <td>
     {% if line_item.image %}
      <img src="{{ line_item | img_url: 'compact_cropped' }}" align="left" width="60" height="60" class="order-list__product-image"/>
     {% endif %}
    </td>
    <td class="order-list__product-description-cell">
     {% assign line_display = line_item.quantity %}

     <span class="order-list__item-title">{{ line_item.title_without_variant }}&nbsp;&times;&nbsp;{{ line_display }}</span><br/>

     {% if line_item.variant.title != 'Default Title' %}
      <span class="order-list__item-variant">{{ line_item.variant.title }}</span><br/>
     {% endif %}

     {% if line_item.discount_allocations %}
      {% for discount_allocation in line_item.discount_allocations %}
       {% if discount_allocation.amount > 0 %}
       <p>
        <span class="order-list__item-discount-allocation">
         <img src="{{ 'notifications/discounttag.png' | shopify_asset_url }}" width="18" height="18" class="discount-tag-icon" />
         <span>
          {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
          (-{{ discount_allocation.amount | money }})
         </span>
        </span>
       </p>
       {% endif %}
      {% endfor %}
     {% endif %}
    </td>

    <td class="order-list__price-cell">
     {% if line_item.original_line_price != line_item.final_line_price %}
      <del class="order-list__item-original-price">{{ line_item.original_line_price | money }}</del>
     {% endif %}
     <p class="order-list__item-price">
      {% if line_item.final_line_price > 0 %}
       {% capture final_line_price %}
         {{ line_item.final_line_price | money }}
       {% endcapture %}
       {{ final_line_price }}
      {% else %}
       Free
      {% endif %}
     </p>
    </td>
   </table>
  </td>
 </tr>
 {% endfor %}
</table>

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>
{%- endif -%}
 1. Giới thiệu phí tài chính và phí trả hàng. Thêm khối sau đây sau các thay đổi từ bước trước hoặc thêm khối trước dòng mã <table class="row footer">:
<table class="row">
 {% for line_item in return.exchange_line_items %}
 <tr class="order-list__item">
  <td class="order-list__item__cell">
   <table>
    <td>
     {% if line_item.image %}
      <img src="{{ line_item | img_url: 'compact_cropped' }}" align="left" width="60" height="60" class="order-list__product-image"/>
     {% endif %}
    </td>
    <td class="order-list__product-description-cell">
     {% assign line_display = line_item.quantity %}

     <span class="order-list__item-title">{{ line_item.title_without_variant }}&nbsp;&times;&nbsp;{{ line_display }}</span><br/>

     {% if line_item.variant.title != 'Default Title' %}
      <span class="order-list__item-variant">{{ line_item.variant.title }}</span><br/>
     {% endif %}

     {% if line_item.discount_allocations %}
      {% for discount_allocation in line_item.discount_allocations %}
       {% if discount_allocation.amount > 0 %}
       <p>
        <span class="order-list__item-discount-allocation">
         <img src="{{ 'notifications/discounttag.png' | shopify_asset_url }}" width="18" height="18" class="discount-tag-icon" />
         <span>
          {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
          (-{{ discount_allocation.amount | money }})
         </span>
        </span>
       </p>
       {% endif %}
      {% endfor %}
     {% endif %}
    </td>

    <td class="order-list__price-cell">
     {% if line_item.original_line_price != line_item.final_line_price %}
      <del class="order-list__item-original-price">{{ line_item.original_line_price | money }}</del>
     {% endif %}
     <p class="order-list__item-price">
      {% if line_item.final_line_price > 0 %}
       {% capture final_line_price %}
         {{ line_item.final_line_price | money }}
       {% endcapture %}
       {{ final_line_price }}
      {% else %}
       Free
      {% endif %}
     </p>
    </td>
   </table>
  </td>
 </tr>
 {% endfor %}
</table>

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>
    {%- endif -%}

    <table class="row content">
 <tr>
  <td class="content__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

     <table class="row subtotal-lines">
 <tr>
  <td class="subtotal-spacer"></td>
  <td>
   <table class="row subtotal-table">

    {% capture line_items_subtotal_price %}
     {% if return.line_items_subtotal_price < 0 %}
      -{{ return.line_items_subtotal_price | abs | money }}
     {% else %}
      {{ return.line_items_subtotal_price | money }}
     {% endif %}
    {% endcapture %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Subtotal</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ line_items_subtotal_price }}</strong>
 </td>
</tr>

    {% assign fees = return.fees %}
    {% for fee in fees %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>{{ fee.title }}</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ fee.subtotal | money }}</strong>
 </td>
</tr>

{% endfor %}

    {% if return.total_tax_price %}
     {% capture total_tax_price %}
      {% if return.total_tax_price < 0 %}
       -{{ return.total_tax_price | abs | money }}
      {% else %}
       {{ return.total_tax_price | money }}
      {% endif %}
     {% endcapture %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Estimated taxes</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ total_tax_price }}</strong>
 </td>
</tr>

    {% endif %}

    {% if return.total_price > 0 %}
    <table class="row subtotal-table subtotal-table--total">

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Amount to pay</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ return.total_price | money_with_currency }}</strong>
 </td>
</tr>

    </table>
    {% elsif return.total_price <= 0 %}
    <table class="row subtotal-table subtotal-table--total">

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Estimated refund</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ return.total_price | abs | money_with_currency }}</strong>
 </td>
</tr>

    </table>
    {% endif %}
   </table>
  </td>
 </tr>
</table>

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>
 1. Nhấp vào Lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí