Thiết lập Shopify Audiences

Sau khi bạn thiết lập Shopify Audiences, danh sách đối tượng dựa trên các thuộc tính của cửa hàng sẽ tự động được tạo và xuất vào các nền tảng quảng cáo đã kết nối.

Thiết lập ứng dụng Shopify Audiences

Kích hoạt tính năng đóng góp dữ liệu cho Shopify Audiences nghĩa là bạn đồng ý tự động đóng góp dữ liệu khách hàng cho Shopify Audiences. Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn và khách hàng, tất cả thông tin nhận dạng cá nhân sẽ bị xóa.

Trước khi bắt đầu thiết lập ứng dụng Shopify Audiences

Kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện sử dụng Shopify Audiences hay không rồi cài đặt ứng dụng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Audiences.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Để đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Shopify Audiences, nhấp vào Bắt đầu.

 5. Để bật chia sẻ dữ liệu, nhấp vào Chia sẻ dữ liệu.

 6. Để kết nối với Meta, Google, Pinterest, TikTok, Snapchat hoặc Criteo, nhấp vào Kết nối tài khoản quảng cáo.

Sau khi bạn hoàn tất thiết lập ứng dụng, danh sách đối tượng thường sẽ sẵn sàng để sử dụng trong vòng 24 giờ. Lặp lại các bước này để kết nối với nền tảng quảng cáo kỹ thuật số khác.

Kết nối với Meta

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Audiences.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Chọn tab Meta rồi nhấp vào Kết nối tài khoản quảng cáo.

 5. Nhấp vào Kết nối rồi nhập mật khẩu Facebook, sau đó nhấp vào Tiếp tục.

 6. Chọn Tài khoản doanh nghiệp và tài khoản quảng cáo Meta mà bạn muốn xuất danh sách đối tượng đến.

 7. Để chấp nhận điều khoản Đối tượng tùy chỉnh của Meta, nhấp vào Chấp nhận điều khoản.

Kết nối với Google

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Audiences.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Chọn tab Google rồi nhấp vào Kết nối tài khoản quảng cáo.

 5. Nhấp vào Kết nối rồi nhập mật khẩu Google, sau đó nhấp vào Tiếp tục.

 6. Chọn tài khoản Google Ads mà bạn muốn xuất danh sách đối tượng đến.

 7. Để chấp nhận Chính sách so khớp khách hàng của Google, nhấp vào Chấp nhận điều khoản.

Kết nối với Pinterest

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Audiences.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Chọn tab Pinterest rồi nhấp vào Kết nối tài khoản quảng cáo.

 5. Nhấp vào Kết nối rồi nhập mật khẩu Pinterest, sau đó nhấp vào Cấp quyền truy cập.

 6. Chọn tài khoản quảng cáo trên Pinterest mà bạn muốn xuất danh sách đối tượng đến.

Kết nối với TikTok

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Audiences.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Chọn tab TikTok rồi nhấp vào Kết nối tài khoản quảng cáo.

 5. Nhấp vào Kết nối rồi nhập mật khẩu TikTok, sau đó nhấp vào Xác nhận.

 6. Chọn tài khoản quảng cáo trên TikTok mà bạn muốn xuất danh sách đối tượng đến.

 7. Để chấp nhận điều khoản về đối tượng của TikTok, nhấp vào Chấp nhận điều khoản.

Kết nối với Snapchat

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Audiences.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Chọn tab Snapchat rồi nhấp vào Kết nối với Snapchat.

 5. Nhấp vào Kết nối rồi nhập mật khẩu Snapchat, sau đó nhấp vào Tiếp tục.

 6. Chọn tài khoản doanh nghiệp Snapchat và tài khoản quảng cáo bạn muốn xuất danh sách đối tượng đến.

 7. Để chấp nhận Điều khoản về đối tượng danh sách khách hàng của Snapchat, nhấp vào Chấp nhận điều khoản.

Kết nối với Criteo

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Audiences.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Chọn tab Criteo rồi nhấp vào Kết nối với Criteo.

 5. Nhấp vào Kết nối rồi nhập mật khẩu Criteo, sau đó nhấp vào Phê duyệt.

 6. Chọn tài khoản quảng cáo Criteo mà bạn muốn xuất danh sách đối tượng đến.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí