Tạo khách hàng

Tạo khách hàng bán buôn bằng cách chỉ định bảng giá cho họ. Sau khi đã chỉ định bảng giá cho họ, bạn có thể thay mặt họ tạo đơn hàng. Nếu bạn muốn họ đăng nhập vào cửa hàng bán buôn và tạo đơn hàng riêng, bạn phải mời họ tạo tài khoản cửa hàng bán buôn. Bạn cũng có thể cho phép khách hàng đăng ký tài khoản cửa hàng bán buôn của riêng họ.

Trước khi bắt đầu

Bạn phải có:

 • bảng giá bán buôn có thẻ đi kèm.
 • khách hàng. Khách hàng phải có địa chỉ email liên kết với tài khoản của họ. Cần có địa chỉ email nếu bạn muốn khách hàng đăng nhập vào cửa hàng bán buôn. Cũng cần có địa chỉ email nếu bạn muốn gửi cho khách hàng hóa đơn hoặc thông báo cập nhật về đơn hàng của họ từ Kênh bán buôn.

Bước 1: Chỉ định bảng giá cho khách hàng

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Khách hàng.
 2. Nhấp vào tên của khách hàng bạn muốn mời đến cửa hàng bán buôn.
 3. Trên trang thông tin khách hàng, chọn thẻ bạn đã liên kết với một trong các bảng giá bán buôn.
 4. Khi hoàn tất, nhấp vào Save (Lưu).

Nếu khách hàng không cần đăng nhập vào cửa hàng bán buôn, bỏ qua bước tiếp theo. Bây giờ, bạn có thể tạo đơn hàng bán buôn cho khách của mình.

Nếu khách hàng cần đăng nhập vào cửa hàng bán buôn của bạn, họ cần có tài khoản cửa hàng bán buôn. Tiến hành bước tiếp theo để mời họ tạo tài khoản. Nếu khách hàng có tài khoản cửa hàng bán buôn thì họ đã có quyền truy cập bảng giá này khi đăng nhập vào cửa hàng bán buôn của bạn.

Bước 2: Mời khách hàng bán buôn đến cửa hàng bán buôn

Để mời khách hàng đến cửa hàng bán buôn, bạn cần gửi cho họ một liên kết lời mời. Mỗi liên kết lời mời dành cho một khách hàng riêng, không thể chia sẻ hoặc tái sử dụng.

Cách gửi liên kết lời mời dễ dàng nhất là sử dụng trình mời qua email được tích hợp vào bán buôn. Nếu muốn gửi email được tùy chỉnh nhiều hơn, bạn có thể xuất liên kết sang một tệp CSV và nhập vào hệ thống email bên ngoài. Cả hai tùy chọn đều có sẵn dưới dạng thao tác hàng loạt trên trang Wholesale (Bán buôn) > Khách hàng.

Cách mời khách hàng bán buôn đến cửa hàng bán buôn:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Wholesale.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Khách hàng.

 5. Nhấp vào hộp kiểm bên cạnh tên khách hàng bạn muốn mời.

 6. Chọn một trong các thao tác sau:

  • Để gửi email mời, nhấp vào Thao tác hàng loạt và chọn Send invite (Gửi lời mời).
  • Để xuất liên kết lời mời sang tệp CSV, nhấp vào Thao tác hàng loạt và chọn Export invite link (Xuất liên kết lời mời).

Sau khi bạn mời khách hàng, trạng thái của họ sẽ chuyển thành Đã mời và khách hàng đó sẽ xuất hiện trong tab Đã mời trên trang Khách hàng.

Sau khi khách hàng tạo tài khoản, trạng thái của họ sẽ chuyển thành đã Đã bật và khách hàng đó sẽ xuất hiện trong tab Enabled (Đã bật) trên trang Khách hàng.

Bước tiếp theo

Bạn có thể ngăn việc tính thuế cho khách hàng bán buôn bằng cách đặt các khách hàng này thành Tax exempt (Được miễn thuế) trên trang Khách hàng của họ trong trang quản trị Shopify.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí