Quản lý cấp độ dịch vụ vận chuyển cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Bạn có thể liên kết phí vận chuyển với mức phí do SFN cung cấp bằng cấp độ Dịch vụ vận chuyển.

Đảm bảo hoàn tất tên phí vận chuyển trước khi liên kết mức phí. Nếu bạn cần thay đổi tên phí vận chuyển khi liên kết mức phí, trước tiên, thay đổi tên mức phí trong cài đặt Vận chuyển và giao hàng của trang quản trị Shopify, sau đó liên kết mức phí trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Mạng lưới giao hàng Shopify.
  2. Nhấp vào Settings (Cài đặt).
  3. Trong mục Cấp độ dịch vụ vận chuyển, nhấp vào Quản lý dịch vụ.
  4. Trong mỗi cấp độ dịch vụ, chọn phí vận chuyển bạn muốn liên kết đến cấp độ dịch vụ đó.
  5. Nhấp vào Save (Lưu).

Để biết thêm thông tin, tìm hiểu cách chỉnh sửa tên phí vận chuyểnliên kết phí vận chuyển.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí