Tạo và tùy chỉnh mẫu Shopify Order Printer

Bạn có thể tạo và tùy chỉnh tối đa 5 mẫu cho ứng dụng Shopify Order Printer trên trang quản trị Shopify. Ứng dụng Shopify Order Printer sẽ mặc định bao gồm hai mẫu:

 • Hóa đơn - hóa đơn cơ bản bạn có thể gửi cho khách hàng
 • Phiếu đóng gói - bản in chứa địa chỉ cửa hàng và địa chỉ giao hàng của khách hàng

Tạo mẫu Shopify Order Printer mới

Tạo mẫu Shopify Order Printer mới đòi hỏi bạn phải thành thạo với HTML, CSS và Liquid. Bộ phận hỗ trợ chủ đề Shopify có thể giúp thực hiện điều chỉnh nhỏ trong phạm vi Chính sách thiết kế của Shopify.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Nhấp vào Order Printer.

 3. Nhấp vào Mẫu.

 4. Nhấp vào Add template (Thêm mẫu).

 5. Nhập tên cho mẫu mới vào trường Name (Tên).

 6. Thêm mã HTML, CSS hoặc Liquid vào trường Code (Mã) để tạo mẫu.

 7. Nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa mẫu Shopify Order Printer

Việc chỉnh sửa mẫu Shopify Order Printer đòi hỏi bạn phải thành thạo HTML, CSS và Liquid. Bộ phận hỗ trợ chủ đề Shopify có thể giúp thực hiện điều chỉnh nhỏ trong phạm vi Chính sách thiết kế của Shopify.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Nhấp vào Order Printer.

 3. Nhấp vào Mẫu.

 4. Nhấp vào tên mẫu bạn muốn chỉnh sửa.

 5. Cập nhật mẫu bằng cách thêm hoặc chỉnh sửa mã HTML, CSS hoặc Liquid trong trường . Để tìm hiểu thêm về tùy chỉnh mẫu, tham khảo Ví dụ về tùy chỉnh mẫu.

 6. Nhấp vào Lưu.

Ví dụ về nội dung tùy chỉnh mẫu

Xem lại các ví dụ sau để tìm hiểu cách tùy chỉnh mẫu Shopify Order Printer:

Xem lại ví dụ sau về cách HTML hiển thị sau khi bạn thêm logo vào mẫu đơn hàng:

Example HTML code

Tạo chiều rộng bảng 100%

Để thêm đường viền vào bảng và kéo dài đến 100% chiều rộng, hãy thêm lớp table-tabular vào bảng:

<table class="table-tabular">
  ...
</table>

Hiển thị hình thu nhỏ của sản phẩm

Để thêm hình thu nhỏ của sản phẩm vào mẫu đơn hàng, chèn mã sau vào mẫu của bạn:

{{ line_item.product.featured_image | product_img_url: 'thumb' | img_tag }}

Thêm chi tiết đơn hàng

Bạn có thể thêm các chi tiết đơn hàng vào mẫu, ví dụ như tên, số lượng và chi phí của mặt hàng đã mua.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Nhấp vào Order Printer.

 3. Nhấp vào Mẫu.

 4. Nhấp vào tên mẫu bạn muốn chỉnh sửa.

 5. Sử dụng biến Liquid để thêm chi tiết đơn hàng và HTML nhằm thêm định dạng. Ví dụ: Sử dụng mã {{ line_item.price | money }} để in giá của mặt hàng.

 6. Nhấp vào Lưu.

Ví dụ: Nyla muốn chỉnh sửa mẫu phiếu giao hàng để thêm danh sách các mặt hàng đang được vận chuyển. Cô thêm mã sau vào phía dưới mẫu Packing slip trong ứng dụng Shopify Order Printer:

liquid <br> <br> <table class="table-tabular" style="margin: 0 0 1.5em 0;"> <thead> <tr> <th>Quantity</th> <th>Item</th> {% if tax_lines.size > 0 %} <th>Taxes</th> {% endif %} <th>Price</th> </tr> </thead> <tbody> {% for line_item in line_items %} <tr> <td>{{ line_item.quantity }} x</td> <td><b>{{ line_item.title }}</b></td> {% if line_item.tax_lines %} <td> {% for tax_line in line_item.tax_lines %} {{ tax_line.price | money }} {{ tax_line.title }}<br/> {% endfor %} </td> {% endif %} <td>{{ line_item.price | money }}</td> </tr> {% endfor %} </tbody> </table>

Do đó, các phiếu giao hàng của Nhung hiện bao gồm một bảng liệt kê các mặt hàng đã mua.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí