Chi phí Shopify Email

Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2020, tất cả thương nhân sử dụng gói Shopify trả phí đều có 2.500 email miễn phí để gửi vào đầu mỗi tháng. Số lượng email được tính dựa trên từng địa chỉ email cá nhân nhận được hoạt động email. Ví dụ: Gửi 1 email quảng cáo tới 800 người đăng ký sẽ tính là 800 email. Các email chưa sử dụng sẽ không được chuyển sang tháng tiếp theo.

Phí cho email phát sinh

Ngoài 2.500 email miễn phí, bạn có thể gửi thêm email với chi phí 0,001 USD cho mỗi email gửi thêm. Ví dụ: Gửi thêm 1000 email sẽ có chi phí 1 USD. Bạn sẽ không bị lập hóa đơn cho các email gửi thêm cho đến khi chi phí đạt 0,05 USD. Nếu bạn gửi nhiều hơn email 2.500 miễn phí trong một tháng, bạn sẽ nhận được ước tính chi phí khi gửi hoặc lên lịch gửi email. Không có gói đăng ký bổ sung và Shopify Email chỉ tính phí những gì bạn gửi.

Chi phí ước tính của email dựa trên số lượng người đăng ký và số lượng email miễn phí còn lại tại thời điểm bạn gửi email. Các yếu tố như biến động trong danh sách người đăng ký của bạn hoặc việc gửi email bổ sung trước một email đã lên lịch gửi có thể thay đổi chi phí cuối cùng của email.

Ví dụ về chi phí sử dụng Shopify Email hàng tháng

Một ví dụ chi tiết về chi phí sử dụng Shopify Email hàng tháng: miễn phí cho 0-2.500 email, tính phí 1 USD từ 2.501 đến 3.501, tính phí 2 USD từ 3.502 đến 4.502, v.v. Không có gói đăng ký bổ sung và Shopify Email chỉ tính phí những gì bạn gửi.

Xem chi phí Shopify Email trong hóa đơn Shopify của bạn

Mọi chi phí email bổ sung được thêm vào hóa đơn Shopify cho tháng trước của bạn dưới dạng Email tiếp thị. Để biết thêm chi tiết về chi phí của mỗi hoạt động email, nhấp vào View details (Xem chi tiết) trong mục Billing (Thanh toán) của trang quản trị Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí