Giá cước gửi email của Shopify

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng gói Basic, Shopify, Advanced Shopify hoặc Shopify Plus, bạn có thể gửi 10.000 email miễn phí mỗi tháng dương lịch bằng Shopify Email. Sau khi đạt đến 300.000 email, hệ thống sẽ áp dụng ưu đãi giảm giá theo số lượng. Email được tính dựa trên từng địa chỉ email cá nhân nhận được hoạt động email. Ví dụ: Gửi 1 email quảng cáo đến 800 người đăng ký sẽ tính là 800 email quảng cáo. Số email chưa sử dụng sẽ không được chuyển sang tháng tiếp theo.

Email miễn phí hằng tháng

Bạn có thể gửi miễn phí 10.000 email mỗi tháng. Email được tính dựa trên số lượng địa chỉ email cá nhân mà bạn gửi một email quảng cáo đến. Ví dụ: Gửi 1 email quảng cáo đến 800 người đăng ký sẽ tính là 800 email quảng cáo. Số email chưa sử dụng sẽ không được chuyển sang tháng tiếp theo.

10.000 email miễn phí được chia cho tất cả các chiến dịch email bạn gửi trong một tháng. Ví dụ: Nếu bạn gửi hai chiến dịch email vào tháng 10 với 6.000 người đăng ký cho mỗi chiến dịch, bản phân tích chi phí sau cho 12.000 email sẽ là:

  • 10.000 email miễn phí
  • 1 USD mỗi 1.000 email trong 2.000 email, tổng chi phí là 2 USD.

Phí cho email gửi thêm

Tất cả thương nhân sử dụng gói Basic, Shopify, Advanced Shopify và Shopify Plus đều có 10.000 email miễn phí để gửi vào đầu mỗi tháng. Chi phí email được tính theo các quy tắc sau:

  • Số lượng email được tính dựa trên từng địa chỉ email riêng mà một hoạt động email được gửi đến. Ví dụ: gửi 1 email tiếp thị tới 800 người đăng ký sẽ được tính là 800 email.
  • Các email chưa sử dụng sẽ không được cộng dồn sang tháng tiếp theo.
  • Bạn có thể gửi thêm email ngoài 10.000 email miễn phí với chi phí 1 USD cho mỗi 1.000 email gửi thêm, tối đa là 300.000 email. Sau khi đạt đến 300.000 email, định giá của bạn sẽ là 0,65 USD cho mỗi 1.000 email gửi thêm. Sau khi đạt đến 750.000 email, định giá của bạn sẽ là 0,55 USD cho mỗi 1.000 email gửi thêm. Bạn sẽ không bị lập hóa đơn cho các email gửi thêm cho đến khi chi phí đạt 0,005 USD.
  • Shopify Email có trong các gói Basic, Shopify, Advanced Shopify và Shopify Plus và bạn chỉ bị tính phí cho những email bạn gửi.

Chi phí ước tính của email dựa trên số lượng người đăng ký và số lượng email miễn phí còn lại tại thời điểm bạn gửi email. Các yếu tố như biến động trong danh sách người đăng ký của bạn hoặc việc gửi email bổ sung trước một email đã lên lịch gửi có thể thay đổi chi phí cuối cùng của email.

Ví dụ: Nếu bạn gửi email cho 12.000 người đăng ký, bạn sẽ phải gửi thêm 2.000 email sau khi dùng hết 10.000 email miễn phí mỗi tháng. 2.000 email gửi thêm có chi phí 1 USD cho mỗi 1.000 email đã gửi, như vậy tổng chi phí là 2 USD.

Xem chi phí Shopify Email trong hóa đơn Shopify

Mọi chi phí email bổ sung được thêm vào hóa đơn Shopify cho tháng trước của bạn dưới dạng Email tiếp thị. Để biết thêm chi tiết về chi phí của mỗi hoạt động email, nhấp vào View details (Xem chi tiết) trong mục Billing (Thanh toán) của trang quản trị Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí