Giá cước gửi email của Shopify

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng gói đăng ký trả phí, bạn có thể gửi 10.000 email miễn phí mỗi tháng theo lịch bằng Shopify Email. Email được tính dựa trên từng địa chỉ email cá nhân nhận được hoạt động email. Ví dụ: Gửi 1 email quảng cáo đến 800 người đăng ký sẽ tính là 800 email quảng cáo. Số email chưa sử dụng sẽ không được chuyển sang tháng tiếp theo.

Email miễn phí hằng tháng

Bạn có thể gửi miễn phí 10.000 email mỗi tháng. Email được tính dựa trên số lượng địa chỉ email cá nhân mà bạn gửi một email quảng cáo đến. Ví dụ: Gửi 1 email quảng cáo đến 800 người đăng ký sẽ tính là 800 email quảng cáo. Số email chưa sử dụng sẽ không được chuyển sang tháng tiếp theo.

10.000 email miễn phí được chia cho tất cả các chiến dịch email bạn gửi trong một tháng. Ví dụ: Nếu bạn gửi hai chiến dịch email vào tháng 10 với 6.000 người đăng ký cho mỗi chiến dịch, bản chi tiết chi phí cho 12.000 email sẽ như sau:

  • 10.000 email miễn phí
  • 0,001 USD mỗi email cho 2.000 email, tổng chi phí là 2 USD.

Phí cho email bổ sung

Sau khi sử dụng hết 10.000 email, mỗi email sẽ bị tính phí 0,001 USD. Ví dụ: 1.000 email gửi thêm có chi phí 1 USD. Bạn sẽ không bị lập hóa đơn cho các email gửi thêm cho đến khi chi phí đạt 0,005 USD. Bạn chỉ thanh toán cho những gì bạn sử dụng, vì Shopify Email sẽ tính hóa đơn dựa trên email gửi đến người đăng ký.

Chi phí ước tính của email dựa trên số lượng người đăng ký và số lượng email miễn phí còn lại tại thời điểm bạn gửi email. Các yếu tố như biến động trong danh sách người đăng ký của bạn hoặc việc gửi email bổ sung trước một email đã lên lịch gửi có thể thay đổi chi phí cuối cùng của email.

Ví dụ: Nếu bạn gửi email cho 12.000 người đăng ký, bạn sẽ phải gửi thêm 2.000 email sau khi dùng hết 10.000 email miễn phí mỗi tháng. 2.000 email gửi thêm có chi phí 0,001 USD cho mỗi email đã gửi, như vậy, 2,000 x $0.001 = $2 USD.

Xem chi phí Shopify Email trong hóa đơn Shopify

Mọi chi phí email bổ sung được thêm vào hóa đơn Shopify cho tháng trước của bạn dưới dạng Email tiếp thị. Để biết thêm chi tiết về chi phí của mỗi hoạt động email, nhấp vào View details (Xem chi tiết) trong mục Billing (Thanh toán) của trang quản trị Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí