Báo cáo Stocky

Stocky cung cấp báo cáo giúp bạn nắm được lượng hàng trong kho. Bạn có thể lập báo cáo về địa điểm sắp hết hàng, tần suất đặt hàng để lưu kho của một sản phẩm cụ thể và ảnh hưởng về mặt tài chính của việc di chuyển hàng trong kho.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí