Thuật ngữ báo cáo lợi nhuận

Báo cáo lợi nhuận trong Stocky phần lớn dựa trên tính năng báo cáo của Shopify, nhưng bổ sung thêm hai giá trị: giá vốn hàng bán (COGS) và biên lợi nhuận.

Dưới đây là một số thuật ngữ phổ biến nhất khi tính toán lợi nhuận, và cách tính toán một số giá trị.

Số lượng thuần

Số lượng thuần là tổng số đơn vị đã bán trong một khoảng ngày đã chọn, và trừ đi khoản tiền hoàn lại.

Tổng doanh số

Tổng doanh số được tính bằng cách nhân giá sản phẩm với số lượng sản phẩm. Giá sản phẩm cho phương trình này là giá trước thuế, phí vận chuyển, ưu đãi giảm giá và đơn hàng trả lại.

Giảm giá

Ưu đãi giảm giá được tính trong báo cáo Stocky bằng cách thêm giảm giá mục hàng vào phần giảm giá theo đơn hàng cho một bộ sưu tập đang bán. Ưu đãi giảm giá theo đơn hàng được áp dụng trước thuế. Ưu đãi giảm giá được tạo ra bằng mã giảm giá trong mục Ưu đãi giảm giá của trang quản trị Shopify, chứ không phải Giá gốc.

Đơn hàng trả lại

Trong báo cáo, đơn hàng trả lại là giá trị hàng hóa đã trả lại trong một khoảng ngày đã chọn.

Doanh thu thực

Doanh thu thực được tính bằng cách trừ cả ưu đãi giảm giá và đơn hàng trả lại trong tổng doanh số.

Thuế

Trong báo cáo, thuế tại Stocky là tổng số tiền thuế thu trên đơn hàng.

Tổng số hàng bán được

Trong Stocky, tổng số hàng bán được sẽ được tính bằng cách trừ ưu đãi giảm giá và đơn hàng trả lại trong tổng doanh số, sau đó cộng thêm phí đơn hàng trả lại, thuế và phí vận chuyển.

Giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán (COGS) được tính bằng cách nhân số lượng thuần của sản phẩm với giá vốn trung bình của sản phẩm.

Lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp được tính bằng cách trừ giá vốn hàng bán (COGS) trong tổng doanh số.

Biên lợi nhuận gộp

Biên lợi nhuận gộp được tính bằng cách trừ giá vốn hàng bán (COGS) trong tổng doanh số, sau đó chia cho tổng doanh số, rồi nhân với 100.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí