Nhà cung cấp và đơn vị cung ứng

Stocky tự động nhập thông tin nhà cung cấp sản phẩm từ trang quản trị Shopify. Bạn cũng có thể tạo hồ sơ chi tiết cho nhà cung cấp, hay còn gọi là đơn vị cung ứng. Việc tạo đơn vị cung ứng trong Stocky giúp bạn kiểm soát kho hàng tốt hơn, ví dụ như cho phép sản phẩm có nhiều đơn vị cung ứng và cho phép bạn đặt hàng trong kho theo số lượng gói thay vì theo số lượng mặt hàng riêng lẻ.

Điểm khác biệt giữa nhà cung cấp và đơn vị cung ứng

Thông tin nhà cung cấp được tự động đưa vào Stocky từ trường Vendor trong sản phẩm của bạn trên trang quản trị Shopify. Thông tin đơn vị cung ứng được tạo theo cách thủ công trong Stocky và chỉ có trong ứng dụng.

Điểm khác biệt giữa nhà cung cấp và đơn vị cung ứng trong Stocky
Tính năng Nhà cung cấp Đơn vị cung ứng
Quản lý sản phẩm Sản phẩm chỉ có thể có một nhà cung cấp. Sản phẩm có thể có nhiều đơn vị cung ứng.
Giá Sản phẩm chỉ có thể có một giá. Sản phẩm có thể có nhiều giá, mỗi đơn vị cung ứng một giá.
Đơn vị tiền tệ Giá hiển thị theo đơn vị tiền tệ trên cửa hàng Shopify của bạn. Giá có thể hiển thị theo mọi đơn vị tiền tệ.
Đặt hàng trong kho Chỉ có thể đặt mặt hàng riêng lẻ. Có thể đặt hàng số lượng theo kích cỡ đóng gói.

Tạo đơn vị cung ứng

Bạn có thể tạo đơn vị cung ứng trong Stocky.

Bước:

  1. Trong Stocky, nhấp vào Đơn vị cung ứng > New Supplier (Đơn vị cung ứng mới).
  2. Nhập tên đơn vị cung ứng, rồi nhấp vào Create Supplier (Tạo đơn vị cung ứng).
  3. Nhấp vào menu thả xuống Settings (Cài đặt), rồi nhấp vào Details (Thông tin chi tiết).
  4. Nhập thông tin chi tiết về đơn vị cung ứng, rồi nhấp vào Lưu thay đổi.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí