Kích cỡ đóng gói

Để kích hoạt kích cỡ bao bì:

  1. Trong Stocky, nhấp vào Preferences (Tùy chọn) > Purchase Orders (Đơn đặt hàng).
  2. Nhấp vào cài đặt cho mỗi trạng thái đơn đặt hàng (PO) bạn muốn bật cột kích cỡ bao bì.
  3. Nhấp vào Pack size & pack quantity (Kích cỡ đóng gói & số lượng đóng gói) > Cập nhật.
  4. Nếu bạn chọn số lượng đơn hàng không phù hợp với kích cỡ đóng gói được chỉ định, số lượng đóng gói sẽ hiển thị màu đỏ. Bạn cần điều chỉnh số lượng cần chia đều cho kích cỡ đóng gói được chỉ định.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí