Đơn vị tiền tệ

Stocky hỗ trợ nhiều đơn vị tiền tệ và có thể sử dụng ở cấp đơn vị cung ứng. Giá vốn được cập nhật sau mỗi 24 giờ theo tỷ giá hối đoái hiện tại.

Tất cả giá vốn của đơn vị cung ứng được tự động chuyển đổi thành giá vốn cơ sở của bạn. Bạn cũng có thể đặt tỷ giá hối đoái cho từng đơn đặt hàng.

Chọn đơn vị tiền tệ của đơn vị cung ứng

  1. Chọn đơn vị cung ứng bạn muốn thay đổi đơn vị tiền tệ.
  2. Nhấp vào Chi tiết.
  3. Chọn đơn vị tiền tệ, rồi nhấp vào Save Changes (Lưu thay đổi).

Thêm giá vốn bằng đơn vị tiền tệ của đơn vị cung ứng

Bạn có thể thêm chi phí bằng đơn vị tiền tệ của đơn vị cung ứng trong trang Đơn vị cung ứng hoặc trong khi tạo đơn đặt hàng, bằng cách nhấp vào cột Chi phí (CNY) và nhập một số.

Khi thêm hoặc cập nhật giá vốn của đơn vị cung ứng, giá vốn sẽ tự động cập nhật bằng đơn vị tiền tệ cơ sở của bạn theo tỷ giá hối đoái hiện tại.

Đơn đặt hàng sử dụng nhiều đơn vị tiền tệ

Bạn có thể trực tiếp chỉnh sửa giá vốn của sản phẩm từ đơn đặt hàng. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn cập nhật chi phí thực tế của mẫu mã sản phẩm hoặc chi phí cho một đơn đặt hàng cụ thể.

Nếu bạn chọn số bên cạnh Tỷ giá hối đoái trong đơn đặt hàng, bạn có thể đặt tỷ giá hối đoái theo cách thủ công.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí