Bảng giá vốn

Stocky cho phép bạn lưu nhiều giá vốn cho mỗi sản phẩm. Điều này có nghĩa là nếu mua cùng một sản phẩm từ nhiều đơn vị cung ứng, bạn có thể lưu giá vốn riêng cho từng đơn vị cung ứng.

Theo mặc định, đơn vị cung ứng sử dụng bảng giá chính được liên kết với sản phẩm. Nếu chỉ có một đơn vị cung ứng cho một sản phẩm, bạn không cần tạo bảng giá mới. Nếu bạn tạo thêm đơn vị cung ứng cho một sản phẩm, bạn có thể tạo bảng giá mới.

Các bước thực hiện:

  1. Trong Stocky, vào trang của đơn vị cung ứng mà bạn muốn tạo bảng giá.
  2. Nhấp vào Cài đặt > Chi tiết.
  3. Chọn Supplier has its own price list (Đơn vị cung ứng có bảng giá riêng) trong menu thả xuống Bảng giá.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí