Cài đặt

Bạn có thể cập nhật và tùy chỉnh Stocky tùy theo nhu cầu.

Cập nhật thông tin cá nhân

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Stocky.
 2. Nhấp vào nút tài khoản.
 3. Vào Tùy chọn > Quyền riêng tư.
 4. Cập nhật tên của Chủ cửa hàng để đảm bảo tất cả thông tin trao đổi từ Stocky được gửi đến đúng người.
 5. Cập nhật Email tài khoản để đảm bảo các cảnh báo và báo cáo liên quan đến tài khoản được gửi đến đúng địa chỉ email.
 6. Nhấp vào Save Changes (Lưu thay đổi).

Kích hoạt và đặt tên các trường tùy chỉnh

Stocky cho phép bạn tạo thêm hai trường tùy chỉnh cho mỗi mẫu mã sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Stocky.
 2. Nhấp vào nút tài khoản.
 3. Vào Tùy chọn > Trường tùy chỉnh.
 4. Nhấp vào hộp kiểm bên cạnh trường bạn muốn sử dụng rồi nhập tên cho trường này. Ví dụ: Địa điểm nhà kho.
 5. Nhấp vào Save Changes (Lưu thay đổi).

Chọn vị trí hiển thị trường tùy chỉnh

Các trường tùy chỉnh sẽ mặc định được hiển thị trên trang Báo cáo mẫu mã, nhưng bạn cũng có thể chọn hiển thị các trường này trên cả trang Đơn đặt hàngTrình lập kế hoạch cho đơn đặt hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Stocky.
 2. Nhấp vào nút tài khoản.
 3. Vào Tùy chọn > Đơn đặt hàng.
 4. Trong mục Cột trong bảng, nhấp vào loại đơn đặt hàng mà bạn muốn hiển thị trường tùy chỉnh.
 5. Chọn các trường bạn muốn hiển thị.
 6. Nhấp vào Cập nhật.

Thuế suất

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Stocky.
 2. Nhấp vào nút tài khoản.
 3. Vào Tùy chọn > Thuế suất rồi nhấp vào Thuế suất mới.
 4. Nhập tên cho thuế suất. Tên này chỉ nhằm mục đích tham khảo.
 5. Nhập thuế suất dưới dạng tỷ lệ phần trăm.
 6. Nhập mã bạn muốn hiển thị trên đơn đặt hàng.
 7. Nhấp vào Create (Tạo).

Bạn cũng có thể cài đặt thuế suất bán hàng mặc định. Thuế này sẽ được áp dụng cho tất cả các đơn đặt hàng mới tạo trừ khi đã chỉ định thuế suất trong cài đặt đơn vị cung ứng.

Hiển thị thuế suất trên đơn đặt hàng

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Stocky.
 2. Nhấp vào nút tài khoản.
 3. Vào Tùy chọn > Đơn đặt hàng.
 4. Nhấp vào Cài đặt cho đơn đặt hàng nháp.
 5. Chọn Thuế suất rồi nhấp vào Cập nhật.
 6. Nhấp vào Cài đặt cho đơn đặt hàng đã đặt.
 7. Chọn Thuế suất rồi nhấp vào Cập nhật.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí