Cài đặt

Bạn có thể cập nhật và tùy chỉnh Stocky tùy theo nhu cầu.

Cập nhật thông tin cá nhân

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Preferences (Tùy chọn)
 2. Nhấp vào Privacy (Quyền riêng tư)
 3. Cập nhật tên của chủ cửa hàng để tất cả thông tin trao đổi từ Stocky được gửi đến đúng người.
 4. Cập nhật From email (Từ email) để các cảnh báo và báo cáo liên quan đến tài khoản được gửi đến đúng địa chỉ email.

Bật và đặt tên các trường tùy chỉnh

Stocky cho phép bạn tạo thêm hai trường tùy chỉnh cho mỗi mẫu mã sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Stocky, nhấp vào Preferences (Tùy chọn) rồi nhấp vào Custom Fields (Trường tùy chỉnh).
 2. Chọn sử dụng trường ngày hoặc trường văn bản.
 3. Chọn loại trường bạn muốn sử dụng bằng cách nhấp vào hộp kiểm để bật và nhập tên. Ví dụ: Địa điểm nhà kho.
 4. Nhấp vào Save Changes (Lưu thay đổi).

Chọn vị trí hiển thị trường tùy chỉnh

Các trường tùy chỉnh sẽ mặc định được hiển thị trên trang Báo cáo mẫu mã, nhưng bạn cũng có thể chọn hiển thị các trường này trên cả trang Đơn đặt hàngTrình lập kế hoạch cho đơn đặt hàng.

Để bật các trường tùy chỉnh trên các trang này, nhấp vào Đơn đặt hàng, rồi chọn các trường bổ sung trong mục Table Columns (Cột bảng).

Thuế suất

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Preferences (Tùy chọn) > Thuế suất > New Tax Rates (Thuế suất mới).
 2. Nhập tên tham chiếu, sau đó nhập thuế suất dưới dạng tỷ lệ phần trăm.
 3. Nhập mã mà bạn muốn xuất hiện trên đơn đặt hàng.

Bạn cũng có thể đặt thuế suất mặc định. Thuế suất mặc định sẽ được áp dụng cho tất cả đơn đặt hàng mới tạo trừ khi đã chỉ định thuế suất trong cài đặt đơn vị cung ứng.

Hiển thị thuế suất trên đơn đặt hàng

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Preferences (Tùy chọn) > Đơn đặt hàng
 2. Chọn cả Settings for draft PO (Cài đặt cho PO nháp) và Settings for confirmed PO (Cài đặt cho PO đã xác nhận).
 3. Nhấp vào Thuế suất
 4. Nhấp vào Cập nhật

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí