Loại báo cáo Stocky

Stocky có thể ghi lại tổng quan hằng ngày về giá trị hàng lưu kho và giá bán lẻ. Sau khi bạn kích hoạt báo cáo hàng tồn kho, Stocky sẽ bắt đầu thu thập dữ liệu. Có thể mất tới 24 giờ để báo cáo hàng tồn kho đầu tiên xuất hiện.

Truy cập báo cáo

  1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
  2. Nhấp vào Stocky.
  3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

  4. Trong menu thả xuống Reports (Báo cáo), nhấp vào báo cáo muốn xem.

Báo cáo Stocky

Bạn có thể xem các báo cáo sau trong Stocky.

Phân tích ABC

Bạn có thể xem phân tích ABC cho từng sản phẩm, qua đó xếp loại sản phẩm dựa trên lịch sử bán hàng của sản phẩm đó trong 8 tuần vừa qua.

Sản phẩm bán chạy nhất

Bạn có thể xem danh sách sản phẩm bán chạy nhất theo SKU sản phẩm hoặc mẫu mã.

Báo cáo sắp hết hàng

Bạn có thể xem báo cáo sắp hết hàng theo nhà cung cấp, sản phẩm hoặc SKU mẫu mã.

Báo cáo Nhà cung cấp sắp hết hàng hiển thị nhà cung cấp nào có các mẫu mã sắp hết hàng, các mẫu mã nào đã hết hàng và doanh thu thất thoát ước tính. Báo cáo cũng hiển thị tình trạng của các mẫu mã độc quyền mà bạn đặt hàng từ nhà cung cấp đó nhưng chưa nhận được.

Báo cáo Sản phẩm sắp hết hàng hiển thị sản phẩm nào sắp hết hàng và sản phẩm nào đã hết hàng nhưng chưa đặt hàng từ nhà cung cấp. Với mẫu mã đã hết hàng, báo cáo còn cho biết doanh thu thất thoát ước tính mỗi ngày.

Báo cáo Mẫu mã sắp hết hàng là báo cáo sắp hết hàng chi tiết nhất. Báo cáo hiển thị những thông tin chi tiết như bao nhiêu ngày nữa thì hết hàng lưu kho, ngày dự kiến sẽ hết hàng trong kho và ngày dự kiến phải đặt hàng lại hàng trong kho dựa vào khoảng thời gian phải chờ để nhận được hàng.

Đơn hàng

Báo cáo Đơn hàng hiển thị biểu đồ cho đơn hàng theo tháng, tuần hoặc ngày. Báo cáo Đơn hàng cũng hiển thị danh sách đơn hàng của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa bộ lọc để xem đơn hàng phù hợp với các tiêu chí cụ thể như nhà cung cấp, sản phẩm hoặc mẫu mã.

Sản phẩm

Báo cáo Sản phẩm hiển thị chi tiết sản phẩm, ví dụ như lượng hàng trong kho và doanh số bán hàng hiện tại.

Đơn đặt hàng

Báo cáo Đơn đặt hàng hiển thị chi tiết từng đơn đặt hàng như nơi nhận, trạng thái vận chuyển và trạng thái thanh toán. Báo cáo này cũng bao gồm:

Bảng thuật ngữ trong báo cáo đơn đặt hàng
Hàng lưu kho Số lượng hàng tồn kho hiện có tại thời điểm báo cáo.
Đã đặt hàng Số lượng hàng hiện đang được đặt trên tất cả đơn đặt hàng chưa thanh toán và chưa giao nhận. Nếu có nhiều đơn đặt hàng chưa thanh toán và chứa mẫu mã này, giá trị này sẽ thể hiện tổng trên tất cả những đơn đặt hàng đó.
Số lượng Số lượng hàng được đặt ban đầu của mẫu mã đó trong các đơn đặt hàng cụ thể. Đây là con số cụ thể cho các đơn đặt hàng này và sẽ không thay đổi sau khi mặt hàng được giao nhận.

Hàng giảm giá

Báo cáo Mặt hàng giảm giá hiển thị các mặt hàng giảm giá theo sản phẩm hoặc mẫu mã.

SKU/Mẫu mã

Báo cáo SKU/mẫu mã hiển thị chi phí của mẫu mã cho mỗi đơn vị, giá bán và số lượng hàng bán được. Bạn có thể thêm cột để tạo phân tích chi tiết hơn về từng mẫu mã.

Số liệu thống kê

Báo cáo Số liệu thống kê so sánh số liệu của cửa hàng như giá trị đơn hàng trung bình và tổng số đơn hàng trung bình mỗi ngày trong 28 ngày qua và 7 ngày qua.

Báo cáo hàng còn trong kho

Bạn có thể xem báo cáo hàng tồn kho hiện tại hoặc trước đây.

Hàng lưu kho sẵn có hiện tại hiển thị giá trị và chi phí cho hàng trong kho hiện tại.

Hàng lưu kho trong lịch sử của tất cả địa điểm hiển thị tổng được chỉ định cho tất cả hàng trong kho, ví dụ như giá vốn, giá trị hoặc số lượng cho từng ngày trong khoảng ngày. Bạn có thể lọc báo cáo để xem tổng theo tất cả các nhà cung cấp hoặc theo từng nhà cung cấp cụ thể.

Điều chỉnh

Báo cáo Điều chỉnh hiển thị chi tiết từng điều chỉnh về hàng lưu kho như ngày, lý do và nhân viên thực hiện.

Đợt chuyển

Báo cáo Chuyển hàng hiển thị chi tiết từng đợt chuyển hàng, ví dụ như trạng thái, nơi gửi và nơi nhận, lý do chuyển hàng.

Lợi nhuận

Báo cáo Lợi nhuận hiển thị thông tin tài chính của cửa hàng, ví dụ như tiền lãi, doanh số gộp và giá vốn hàng đã bán.

Loại báo cáo

Có nhiều báo cáo hàng tồn kho khác nhau.

Tổng chi phí

Tổng chi phí bằng số lượng của từng mẫu mã nhân với giá vốn của tất cả các mẫu mã trong kho. Giá trị tính toán này không bao gồm các mẫu mã có mức hàng lưu kho âm và mẫu mã ẩn.

Tổng doanh số bán lẻ

Tổng doanh số bán lẻ bằng số lượng của từng mẫu mã nhân với giá bán lẻ. Nếu bạn đã bán hết hàng lưu kho ở mức giá hiện tại, thì giá trị này sẽ là số tiền bạn kiếm được.

Tổng số mặt hàng

Tổng số mặt hàng là tổng số mặt hàng lưu kho bạn có trong cửa hàng. Nếu bạn có 10 đôi tất đỏ và 5 đôi tất màu xanh dương, tổng số mặt hàng sẽ là 15.

Hàng tồn kho của mỗi nhà cung cấp

Stocky lưu hồ sơ hàng còn trong kho của từng nhà cung cấp. Để truy cập hàng còn trong kho của nhà cung cấp, hãy sử dụng biểu mẫu ở đầu báo cáo hàng còn trong kho. Một số báo cáo có thể liệt kê hàng lưu kho là được Shopify theo dõi. Đây là cách phân chia báo cáo hàng còn trong kho theo mặt hàng được Shopify theo dõi. Nếu Shopify không theo dõi các sản phẩm bán trung gian, bạn có thể loại bỏ hàng lưu kho bán trung gian ra khỏi báo cáo hàng tồn kho bằng cách chọn phiên bản do Shopify theo dõi của từng báo cáo.

Làm tròn trong Stocky

Các hệ thống kế toán và quản lý hàng tồn kho khác nhau sẽ làm tròn theo nhiều cách khác nhau. Stocky làm tròn số ở cấp độ mục hàng đến hai chữ số thập phân, sau đó cộng tổng các mục hàng để cho ra tổng. Cách tính này có thể chênh lệch chút ít so với các cách làm tròn sau khi cộng tổng khác.

Bạn có thể điều chỉnh số bất kỳ theo cách thủ công trong trường Adjustments (Điều chỉnh). Có thể bạn sẽ phải điều chỉnh nếu hệ thống kế toán của đơn vị cung ứng sử dụng cách làm tròn khác.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí