Chi phí đơn vị trung bình

Chi phí đơn vị trung bình là chi phí trung bình của hàng lưu kho hiện tại. Mỗi lần bạn nhận được đơn đặt hàng, chi phí đơn vị trung bình sẽ được cập nhật. Ví dụ: Nếu bạn có 10 đơn vị sản phẩm A trong kho, có giá vốn là 10 USD mỗi đơn vị, chi phí đơn vị trung bình ban đầu sẽ là 10 USD. Nếu bạn đặt hàng 10 đơn vị sản phẩm A khác, lần này có giá vốn là 5 USD mỗi đơn vị, thì chi phí đơn vị trung bình của bạn lúc này sẽ là 7,50 USD.

Đặt chi phí đơn vị trung bình ban đầu

Có nhiều cách để đặt chi phí đơn vị trung bình ban đầu:

Nhập tệp CSV vào Stocky

 1. Trong Stocky, nhấp vào Preferences (Tùy chọn).
 2. Nhấp vào COGS.
 3. Nhấp vào Import initial average unit cost (Nhập chi phí đơn vị trung bình ban đầu).

Từ báo cáo SKU/Mẫu mã

 1. Trong Stocky, nhấp vào Reports (Báo cáo).
 2. Chọn SKU/Variant Report (Báo cáo SKU/Mẫu mã).
 3. Chọn Cột rồi chọn Average Cost (Chi phí trung bình).
 4. Nhấp vào Cập nhật.
 5. Lúc này sẽ xuất hiện một báo cáo hiển thị từng mẫu mã sản phẩm kèm theo chi phí trung bình. Nhập chi phí trung bình vào cột Average cost (Chi phí trung bình).

Áp dụng chi phí đơn vị trung bình cho đơn bán hàng lịch sử

Nếu muốn tạo báo cáo COGS cho đơn bán hàng hiện tại, bạn cần áp dụng chi phí trung bình hiện tại cho những đơn hàng cụ thể đó. Cách này có thể không hoàn toàn chính xác nhưng sẽ đưa ra chi phí xấp xỉ của từng sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Stocky, nhấp vào Preferences (Tùy chọn)
 2. Nhấp vào COGS, rồi chọn Backdate Average Unit Costs (Chi phí đơn vị trung bình cho đơn hàng lịch sử)

Bật chi phí đơn vị trung bình cho đơn đặt hàng

 1. Trong Stocky, chọn đơn đặt hàng.
 2. Nhấp vào Preferences (Tùy chọn) > Đơn đặt hàng > Settings for draft/confirmed PO (Cài đặt dành cho PO nháp/đã xác nhận).
 3. Chọn Average Cost (Chi phí trung bình).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí