Chi phí đơn vị trung bình

Chi phí đơn vị trung bình là chi phí trung bình của hàng lưu kho hiện tại. Mỗi lần bạn nhận được đơn đặt hàng, chi phí đơn vị trung bình sẽ được cập nhật. Ví dụ: Nếu bạn có 10 đơn vị sản phẩm A trong kho, có giá vốn là 10 USD mỗi đơn vị, chi phí đơn vị trung bình ban đầu sẽ là 10 USD. Nếu bạn đặt hàng 10 đơn vị sản phẩm A khác, lần này có giá vốn là 5 USD mỗi đơn vị, thì chi phí đơn vị trung bình của bạn lúc này sẽ là 7,50 USD.

Chi phí đơn vị trung bình chỉ có trong Stocky và không xuất hiện trong Shopify.

Tính toán chi phí đơn vị trung bình

Stocky sử dụng công thức sau để tính chi phí đơn vị trung bình của đơn đặt hàng:

((Chi phí trung bình hiện tại x Số lượng hàng lưu kho hiện tại) + (Chi phí tiếp nhận hàng lưu kho x Số lượng hàng lưu kho tiếp nhận)) / (Số lượng hàng lưu kho hiện tại + Số lượng hàng lưu kho tiếp nhận)

Ví dụ: Nếu bạn có 30 đơn vị sản phẩm trị giá 10 USD mỗi đơn vị và đang đặt thêm 15 đơn vị chỉ có giá 8 USD mỗi đơn vị, công thức sẽ là ((10 x 30) + (8 x 15)) / (30 + 15) có tổng chi phí đơn vị trung bình là 9,33 USD.

Có hai trường hợp không sử dụng công thức này:

 • Khi tạo đơn đặt hàng cho mẫu mã hiện có số lượng hàng lưu kho âm. Trong trường hợp này, chi phí đơn vị trung bình sẽ được cập nhật thành giá trị Chi phí tiếp nhận hàng lưu kho.
 • Khi tạo đơn đặt hàng có Số lượng hàng lưu kho tiếp nhận âm lớn hơn Số lượng hàng lưu kho hiện tại, dẫn đến mức hàng lưu kho tổng thể là âm. Trong trường hợp này, chi phí trung bình sẽ không thay đổi.

Bật hoặc tắt tính năng tự động đồng bộ chi phí đơn vị

Để tự động cập nhật chi phí mỗi mặt hàng trên trang quản trị Shopify cùng giá trị trong Stocky, hãy bật tính năng cập nhật tự động chi phí đơn vị trung bình. Việc bật tính năng tự động đồng bộ chi phí đơn vị trung bình sẽ ghi đè giá trị chi phí hiện có trên mỗi mặt hàng trên trang quản trị Shopify và thao tác này không thể hoàn tác.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Stocky.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trong Stocky, nhấp vào Preferences (Tùy chọn).

 5. Nhấp vào COGS.

 6. Trong mục Tự động đồng bộ giá vốn, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để bật tính năng tự động đồng bộ hóa, nhấp vào Bật.
  • Để tắt tính năng tự động đồng bộ hóa, nhấp vào Tắt.

Đặt chi phí đơn vị trung bình ban đầu

Có nhiều cách để đặt chi phí đơn vị trung bình ban đầu:

Nhập tệp CSV vào Stocky

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Stocky.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trong Stocky, nhấp vào Preferences (Tùy chọn).

 5. Nhấp vào COGS.

 6. Nhấp vào Nhập chi phí đơn vị trung bình ban đầu.

 7. Chọn một tệp CSV để nhập và nhấp vào Tiếp.

 8. Bản xem trước dữ liệu nhập của hàng đầu tiên trong tệp CSV sẽ hiển thị. Chỉ định các cột sau:

  1. Đối với Cột nào là mã nhận dạng?, chọn Mã vạch mẫu mã hoặc SKU mẫu mã.
  2. Đối với Cột này là loại mã nhận dạng nào?, chọn Mã vạch hoặc SKU dựa trên lựa chọn trước đó.
  3. Đối với Cột nào là chi phí trung bình?, chọn Chi phí mỗi mặt hàng.
 9. Nhấp vào Next (Tiếp).

Từ báo cáo SKU/Mẫu mã

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Stocky.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trong Stocky, nhấp vào Reports (Báo cáo).

 5. Chọn báo cáo SKU/Mẫu mã.

 6. Chọn Cột rồi chọn Average Cost (Chi phí trung bình).

 7. Nhấp vào Cập nhật.

 8. Lúc này sẽ xuất hiện một báo cáo hiển thị từng mẫu mã sản phẩm kèm theo chi phí trung bình. Nhập chi phí trung bình vào cột Average cost (Chi phí trung bình).

 9. Không bắt buộc: Nhấp vào Lưu báo cáo để lưu báo cáo SKU/Mẫu mã này.

Áp dụng chi phí đơn vị trung bình cho đơn hàng kinh doanh trước đây

Nếu muốn tạo báo cáo giá vốn hàng bán (COGS) cho đơn hàng kinh doanh hiện có, bạn cần áp dụng chi phí trung bình hiện tại cho những đơn hàng cụ thể đó. Phương thức này có thể không hoàn toàn chính xác nhưng sẽ cung cấp khoảng chi phí liên quan đến từng sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Stocky.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trong Stocky, nhấp vào Preferences (Tùy chọn)

 5. Nhấp vào COGS, rồi chọn Backdate Average Unit Costs (Chi phí đơn vị trung bình cho đơn hàng lịch sử)

Bật chi phí đơn vị trung bình cho đơn đặt hàng đang thực hiện

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Stocky.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trong Stocky, nhấp vào Tùy chọn ưu tiên > Đơn đặt hàng.

 5. Nhấp vào Cài đặt cho đơn đặt hàng nháp.

 6. Chọn Chi phí đơn vị trung bình.

 7. Nhấp vào Cập nhật.

 8. Nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí