Báo cáo đơn vị cung ứng

Để tạo báo cáo gửi đến một trong các đơn vị cung ứng, làm theo các bước sau:

  1. Trong ứng dụng Stocky, nhấp vào Report (Báo cáo) rồi nhấp vào Mẫu mã.
  2. Chọn một Nhà cung cấp.
  3. Chọn các cột bạn muốn thêm vào báo cáo rồi nhấp vào Cập nhật.
  4. Trong mục Sales between (Kỳ bán hàng), chọn ngày bạn muốn thể hiện trong báo cáo rồi nhấp vào Update (Cập nhật).
  5. Nhấp vào Save Report (Lưu báo cáo), nhập tên cho báo cáo rồi nhấp vào Create report (Tạo báo cáo).
  6. Nhấp vào CSV hoặc PDF để tải xuống báo cáo theo định dạng mong muốn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí