Chọn phương thức đóng gói để gửi sản phẩm đến Shopify Fulfillment Network

Khi gửi sản phẩm đến Shopify Fulfillment Network (SFN), bạn cần chọn một phương thức đóng gói. Phương thức đóng gói truyền đạt cho Shopify Fulfillment Network cách thức các mặt hàng sẽ đến và những việc mà trung tâm xử lý đơn hàng vẫn cần thực hiện để cung cấp sản phẩm.

Tìm hiểu các phương thức đóng hộp

Phương thức đóng hộp của bạn phụ thuộc vào việc bạn chỉ gửi duy nhất một mẫu mã sản phẩm trong mỗi hộp hay gửi nhiều mẫu mã sản phẩm trong cùng một hộp. Mỗi mẫu mã sản phẩm được gọi là một SKU (Đơn vị lưu kho) và hai phương thức có sẵn để gửi sản phẩm của bạn đến SFN là:

  • đóng hộp một SKU
  • đóng hộp nhiều SKU

Nếu sử dụng phương thức đóng hộp nhiều SKU, bạn cần tách riêng các sản phẩm có SKU khác nhau bằng thanh chia hoặc túi bao bì.

Sau khi định cấu hình phương thức đóng hộp, bạn cần tải xuống và in nhãn hộp.

Phương thức đóng hộp một SKU

Nếu trong mỗi hộp bạn gửi đến SFN có chứa một mẫu mã sản phẩm duy nhất, hãy chọn Một SKU làm phương thức đóng hộp. Sau đó, bạn có thể nhập số lượng đơn vị của từng SKU trong mỗi hộp và số lượng hộp bạn sẽ gửi đến SFN. Ví dụ: Nếu bạn định gửi 20 áo nỉ cỡ trung, trong đó mỗi hộp đựng vừa 5 áo, thì Số lượng hộp sẽ là 4 và Số đơn vị mỗi hộp sẽ là 5.

Nếu bạn có các hộp khác nhau với số lượng khác nhau của cùng một SKU trong mỗi hộp, bạn có thể nhấp vào Thêm cấu hình hộp cho SKU đó để biểu thị các phương thức đóng hộp khác nhau. Ví dụ: Nếu bạn định gửi 8 áo nỉ cỡ trung bằng 2 hộp, trong đó một hộp đựng 5 áo và một hộp đựng 3 áo, hãy định cấu hình hộp cho SKU đó như sau:

  • 1 hộp đựng 5 áo nỉ cỡ trung
  • 1 hộp đựng 3 áo nỉ cỡ trung

Phương thức đóng hộp nhiều SKU

Nếu một số hoặc tất cả hộp mà bạn gửi đến SFN chứa nhiều SKU, hãy chọn Nhiều SKU làm phương thức đóng hộp. Sau đó, bạn có thể nhập số lượng đơn vị của từng SKU trong mỗi hộp và số lượng hộp mà bạn sẽ gửi đến SFN theo cấu hình đó. Ví dụ: Nếu bạn định gửi 12 áo nỉ cỡ lớn và 20 áo nỉ cỡ trung, trong đó mỗi hộp chứa 3 áo cỡ lớn và 5 áo cỡ trung, thì Số lượng hộp sẽ là 4, Số lượng đơn vị mỗi hộp đối với áo nỉ cỡ lớn là 3 và Số lượng đơn vị mỗi hộp đối với áo nỉ cỡ trung sẽ là 5.

Nếu bạn có các hộp khác nhau đựng số lượng SKU khác nhau, bạn có thể nhấp vào Thêm cấu hình hộp để biểu thị phương thức đóng hộp khác. Ví dụ: Nếu bạn định gửi 7 áo nỉ cỡ lớn và 12 áo nỉ cỡ trung, bạn có thể cho tối đa 3 áo cỡ lớn và 5 áo cỡ trung vào cùng một hộp, sau đó định cấu hình như sau:

  • 2 hộp gồm 3 áo nỉ cỡ lớn và 5 áo nỉ cỡ trung
  • 1 hộp đựng 1 áo nỉ cỡ lớn và 2 áo nỉ cỡ trung

Gửi phương thức đóng hộp của bạn và tải xuống nhãn hộp

Sau khi hoàn tất định cấu hình phương thức đóng hộp cho tất cả sản phẩm bạn gửi đến SFN, bạn có thể gửi phương thức đóng hộp và tạo nhãn. Để gửi phương thức đóng hộp đến SFN, nhấp vào Tiếp rồi nhấp vào Xác nhận.

Sau khi gửi phương thức đóng hộp, bạn sẽ có thể in nhãn nội dung hộp. Mỗi nhãn chỉ định số lượng đơn vị của mỗi sản phẩm trong từng hộp. Chọn định dạng nhãn bạn muốn in rồi nhấp vào Tải xuống nhãn nội dung hộp để in nhãn hộp.

Nhãn hộp phải được dán bên ngoài mỗi hộp và bạn không được có nhãn nào khác trên hộp trừ nhãn vận chuyển.

Yêu cầu về gắn nhãn nội dung hộp

Nhãn nội dung hộp của SFN cung cấp nội dung cấp độ đơn vị cho hộp và chứa mã nhận dạng duy nhất của hộp. Nhãn này sẽ được quét và theo dõi trong trung tâm xử lý đơn hàng của chúng tôi.

Nếu không gắn nhãn nội dung hộp, lô hàng nhập SFN sẽ bị coi là không tuân thủ và phải chịu phí không tuân thủ. Ngoài ra, việc nhận lô hàng nhập có thể bị trì hoãn trong tối đa 20 ngày hoặc lâu hơn.

Nhãn nội dung hộp được cung cấp trong quá trình tạo lô hàng nhập ở bước 4 và có thể được tải xuống trực tiếp bất kỳ lúc nào sau khi tạo lô hàng nhập trên trang chi tiết lô hàng nhập của ứng dụng SFN.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí