Kết nối tài khoản Avalara với ứng dụng AvaTax

Để sử dụng Avalara AvaTax, bạn cần cài đặt ứng dụng Avalara AvaTax trong trang quản trị Shopify, sau đó, kết nối ứng dụng với tài khoản chính thức hoặc tài khoản sandbox AvaTax hiện tại hoặc tạo tài khoản chính thức Avalara mới.

Sau khi kết nối tài khoản, bạn cần thiết lập mã số thuế.

Cài đặt và kết nối Avalara AvaTax

Nếu bạn có tài khoản sandbox AvaTax (còn được gọi là tài khoản thử nghiệm), bạn có thể sử dụng tài khoản này để kết nối với ứng dụng AvaTax. Bạn có thể thiết lập ứng dụng AvaTax để sử dụng cả tài khoản chính thức và tài khoản sandbox AvaTax, nhưng bạn chỉ có thể kết nối với một tài khoản mỗi lần.

Trước khi bắt đầu

Để kết nối tài khoản Avalara AvaTax hoặc tài khoản sandbox hiện có, bạn cần Số tài khoản Avalara và Khóa cấp phép.

Chú ý: Nếu bạn đã sử dụng khóa cấp phép để kết nối ứng dụng doanh nghiệp với AvaTax, việc tạo khóa cấp phép mới sẽ ngắt kết nối với tất cả các ứng dụng. Để khôi phục kết nối, nhập khóa cấp phép mới trong cài đặt AvaTax cho từng ứng dụng doanh nghiệp.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Taxes (Thuế).

 2. Trong mục Tax services (Dịch vụ thuế), nhấp vào Install app (Cài đặt ứng dụng). Nếu Tax services (Dịch vụ thuế) không hiển thị trên trang Taxes (Thuế), liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify Plus.

 3. Chọn tùy chọn phù hợp với tình huống của bạn:


Các bước kết nối tài khoản Avalara
Tùy chọn Thao tác
Kết nối tài khoản Avalara AvaTax hiện có hoặc tài khoản sandbox hiện có.
 1. Để kết nối tài khoản Avalara AvaTax, nhấp vào Connect an existing account (Kết nối tài khoản hiện có).
 2. Nhập Số tài khoản Avalara và Khóa cấp phép.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).
Tạo tài khoản Avalara rồi kết nối.

Nếu bạn chưa có tài khoản sandbox AvaTax, nhưng muốn sở hữu, liên hệ với người quản lý tài khoản khách hàng AvaTax.

 1. Nhấp vào Create account (Tạo tài khoản).
 2. Xác minh rằng thông tin trong biểu mẫu là chính xác. Shopify tạo Mã số công ty mặc định cho cửa hàng. Nếu bạn muốn thay đổi, hãy nhập mã mới vào trường văn bản.
 3. Trong mục Security (Bảo mật), tạo mật khẩu mới cho tài khoản Avalara AvaTax mới. Các mật khẩu của bạn không được trùng lặp. Không sử dụng cùng một mật khẩu cho nhiều tài khoản, ngay cả khi các tài khoản có liên quan.
 4. Nhấp vào Create account (Tạo tài khoản).

Vì đã kết nối tài khoản, bạn cần thiết lập mã số thuế.

Hủy kích hoạt Avalara AvaTax

Nếu không muốn sử dụng Avalara AvaTax trong cửa hàng Shopify, hãy hủy kích hoạt dịch vụ.

Khi hủy kích hoạt AvaTax, cửa hàng Shopify sẽ ngừng sử dụng AvaTax để tính thuế và bắt đầu sử dụng công cụ thuế tích hợp của Shopify. Bước này không hủy tài khoản AvaTax. Nếu muốn hủy tài khoản này, bạn cần liên hệ với người quản lý tài khoản khách hàng AvaTax.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Taxes (Thuế).

 2. Trong mục Tax services (Dịch vụ thuế), nhấp vào Deactivate (Hủy kích hoạt).

Sau khi nhấp vào hủy kích hoạt, thuế sẽ được tính bằng công cụ thuế tích hợp của Shopify.

Chú ý: Hủy kích hoạt Avalara AvaTax trong trang quản trị Shopify sẽ không xóa Avalara AvaTax khỏi tài khoản Shopify Plus. Nếu muốn xóa hoàn toàn dịch vụ khỏi tài khoản, bạn cần liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify Plus.

Kích hoạt lại Avalara AvaTax

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Taxes (Thuế).
 2. Nhấp vào Reactivate (Kích hoạt lại) và xem lại cài đặt của bạn.

Tìm hiểu thêm

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí