Nhận đợt chuyển từ một địa điểm

Khi hàng trong kho đến địa điểm mới, bạn đánh dấu là đã nhận để xác nhận rằng hàng trong kho đã được chuyển.

Các bước thực hiện:

  1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > Transfers (Vận chuyển).

  2. Nhấp vào số vận chuyển.

  3. Nhấp vào Receive items(Nhận mặt hàng).

  1. Đối với mỗi mặt hàng, nhấp vào All (Tất cả) hoặc nhập số mặt hàng bạn đã nhận được vào cột Accept (Chấp nhận).

    Nhấp vào nút ... và nhập số mặt hàng bạn muốn từ chối (ví dụ như mặt hàng hỏng) hoặc hủy bỏ. Số lượng mặt hàng điều chỉnh tương ứng theo đó.

  1. Nhấp vào Lưu.

  2. Để hoàn tất đợt chuyển, nhấp vào Archive (Lưu trữ). Chỉ có thể lưu trữ đợt chuyển có trạng thái Completed (Hoàn thành).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí