Tùy chỉnh chiến dịch Shopify Email bằng Liquid

Liquid là ngôn ngữ lập trình đơn giản, dễ dùng của Shopify và cũng là ngôn ngữ lập trình xây dựng chủ đề trong Cửa hàng chủ đề Shopify.

Bạn có thể sử dụng Liquid tùy chỉnh để cải thiện thư Shopify Email bằng cách tạo email được mã hóa hoàn toàn theo yêu cầu hoặc bằng cách thêm mục Liquid tùy chỉnh vào mẫu. Những tùy chọn này cho phép bạn nhập Liquid hoặc HTML tùy chỉnh.

Bạn có thể sử dụng Liquid tùy chỉnh để hiển thị các phần tử tùy chỉnh, ví dụ như hình ảnh cạnh nhau, nút tùy chỉnh, hình ảnh có kích thước tùy chỉnh và kích cỡ mục tùy chỉnh.

Những lưu ý

Xem lại những lưu ý sau đây trước khi bắt đầu thêm Liquid tùy chỉnh vào thư Shopify Email:

 • Các biến bạn đưa vào mã cần được Liquid tùy chỉnh hỗ trợ.
 • Bạn chỉ có thể sử dụng thiết bị máy tính để bàn để tạo mục Liquid tùy chỉnh.
 • Bắt buộc phải có biến unsubscribe_link trong email Liquid tùy chỉnh. Nếu bạn đã kích hoạt tính năng theo dõi lượt mở thì open_tracking cũng là biến bắt buộc phải có. Tìm hiểu thêm về cách thêm các biến bắt buộc vào email.
 • Mã bạn nhập có các giới hạn sau:
  • Tối đa 50 kilobyte (KB) đối với các mục Liquid tùy chỉnh.
  • Tối đa 500 KB đối với email Liquid được mã hóa tùy chỉnh.

Biến Liquid được hỗ trợ trong Liquid tùy chỉnh

Bạn có thể sử dụng các biến sau để tùy chỉnh thư email Shopify bằng Liquid.

Biến Liquid được hỗ trợ cho mọi mẫu email

Bạn có thể sử dụng các biến sau để tùy chỉnh bất kỳ thư Shopify Email nào bằng Liquid.

Mô tả các biến Liquid được Shopify Email hỗ trợ
Biến Mô tả
all_products
Tất cả sản phẩm trong cửa hàng của bạn.
unsubscribe_link
Biến này cấp quyền truy cập vào liên kết hủy đăng ký. Bạn phải có biến này nếu muốn tạo email được mã hóa tùy chỉnh.
open_tracking
Biến này cấp quyền truy cập vào khối theo dõi lượt mở định dạng sẵn. Bạn phải có biến này và kích hoạt tính năng theo dõi lượt mở nếu muốn tạo email được mã hóa tùy chỉnh.
data.customer.*

Biến này cấp quyền truy cập vào các thuộc tính dữ liệu khách hàng sau:

 • first_name
 • last_name
 • gửi email
 • city
 • trạng thái
 • quốc gia
 • Bạn không thể sử dụng những thuộc tính này trong bộ lọc Liquid hoặc điều kiện Liquid.

  email.*

  Biến này cấp quyền truy cập vào các thuộc tính email sau:

 • subject hiển thị dòng chủ đề của email.
 • preview_text hiển thị văn bản xem trước của email.
 • shop.*
  Biến này cấp quyền truy cập vào các thuộc tính sau của cửa hàng:
 • name hiển thị tên cửa hàng.
 • domain hiển thị miền chính của cửa hàng.
 • url hiển thị URL của cửa hàng.
 • shopify_domain hiển thị miền Shopify của cửa hàng.
  • address hiển thị địa chỉ cửa hàng, cấp quyền truy cập vào các thuộc tính địa chỉ sau:
   • address1
   • address2
   • city
   • quốc gia
   • điện thoại
   • province
   • ZIP
   • branding hiển thị yếu tố thương hiệu của cửa hàng, cấp quyền truy cập vào các thuộc tính sau:
    • accent_section_color
    • background_primary_color
    • background_border_color
    • body_text_color
    • button_background_and_link_color
    • button_label_color
    • footer_link_color
    • footer_text_color
    • footer_background_color
    • social_link_facebook
    • social_link_twitter
    • social_link_instagram
    • social_link_pinterest
    • shop_name
    • logo, được kết xuất trực tiếp dưới dạng thẻ img.

  Biến Liquid được hỗ trợ cho email về giao dịch thanh toán bỏ dở

  Bạn có thể sử dụng các biến sau để tùy chỉnh thư email của Shopify về giao dịch thanh toán bỏ dở bằng Liquid.

  Biến abandoned_checkout sẽ chỉ điền nếu email là một phần của quy trình tự động hóa tiếp thị về giao dịch thanh toán bỏ dở. Nếu không, biến này là null.

  Mô tả biến Liquid được Shopify Email hỗ trợ dành cho lượt duyệt xem, giỏ hàng và giao dịch thanh toán bỏ dở
  Biến Mô tả
  abandoned_checkout.*

  Biến này cấp quyền truy cập vào các thuộc tính sau của giao dịch thanh toán bỏ dở:

  • url hiển thị URL của giao dịch thanh toán bỏ dở.
  • line_items hiển thị năm mục hàng đầu tiên của giao dịch thanh toán bỏ dở. Ngoài ra, mỗi đối tượng line_items đều chứa các thuộc tính sau về từng sản phẩm:
   • image_url
   • product_title
   • variant_title
   • số lượng
  • remaining_products_count hiển thị số lượng mục hàng còn lại nếu có nhiều hơn năm mục hàng trong giao dịch thanh toán bỏ dở.
  id
  (checkout ID)
  ID duy nhất của giao dịch thanh toán để sử dụng nội bộ.
  shop
  Tên cửa hàng Shopify của bạn.
  name
  Tên của giao dịch thanh toán bỏ dở, hay còn gọi là mã số giao dịch thanh toán.
  total_price
  Tổng giá trị đơn hàng (tổng phụ + chi phí vận chuyển - giảm giá vận chuyển + thuế).
  shipping_price

  Giá vận chuyển.

  Ví dụ: {{ shipping_price | money }}

  shipping_address
  Địa chỉ giao hàng.
  billing_address
  Địa chỉ thanh toán.
  line_items
  Danh sách tất cả mục hàng trong giao dịch thanh toán bỏ dở.
  unavailable_line_items
  Danh sách tất cả mục hàng không có sẵn của giao dịch thanh toán bỏ dở.
  note
  Ghi chú được đính kèm giao dịch thanh toán bỏ dở.
  landing_site

  Đường dẫn của trang đích mà khách hàng đã sử dụng. Đây là trang đầu tiên khách hàng truy cập khi họ vào cửa hàng.

  Ví dụ: /products/great-product?ref=my-tracking-token

  landing_site_ref

  Trích xuất tham số tham chiếu từ trang đích. Tham số tham chiếu có thể là: ref, source, r.

  Nếu landing_site/products/great-product?ref=my-tracking-token thì landing_site_refmy-tracking-token. Bạn có thể thực hiện thao tác nhất định nếu tham số tham chiếu của bạn bằng một giá trị nhất định:

  {% if landing_site_ref == 'my-tracking-token' %} Thao tác của tôi... {% endif %}
  referring_site

  URL của nguồn giới thiệu đã đưa khách hàng đến cửa hàng.

  Ví dụ: https://www.google.com/?s=great+products

  created_at

  Ngày và giờ khách hàng đã tạo giao dịch thanh toán mà họ bỏ dở.

  closed_at

  Ngày và giờ đóng giao dịch thanh toán.

  customer_locale
  Mã ngôn ngữ gồm hai hoặc ba chữ cái cho vùng miền của khách hàng, theo sau có thể là từ bổ trợ khu vực. Ví dụ:
  en
  ,
  en-CA
  item_count
  Tổng số lượng của tất cả các mặt hàng.
  unique_gateways
  Danh sách các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán duy nhất có trong giao dịch thanh toán.
  discount
  Ưu đãi giảm giá áp dụng cho giỏ hàng hoặc mục hàng trong giao dịch thanh toán bỏ dở.
  discounts
  Danh sách ưu đãi giảm giá áp dụng cho giao dịch thanh toán.
  successfully_applied_discounts
  Ưu đãi giảm giá đã áp dụng thành công cho giao dịch thanh toán.
  discounts_amount

  Số tiền giảm giá sau khi áp dụng tất cả các ưu đãi giảm giá.

  Ví dụ: +5,00 USD

  discounts_savings

  Số tiền tiết kiệm được nhờ tất cả các ưu đãi giảm giá.

  Ví dụ: -5,00 USD

  buyer_accepts_marketing
  Đơn hàng trả lại
  true
  hoặc
  false
  tùy vào việc khách hàng có chấp nhận nội dung tiếp thị trong quá trình thực hiện giao dịch thanh toán bỏ dở hay không.
  subtotal_line_items
  Các mục hàng được dùng để tính giá tổng phụ khi thanh toán, không bao gồm mọi mục hàng tiền boa.
  requires_shipping
  Đơn hàng trả lại
  true
  nếu có ít nhất một mặt hàng trong giao dịch thanh toán yêu cầu vận chuyển.
  subtotal_price
  Giá tổng phụ của các mục hàng khi thanh toán.
  email
  Email liên quan đến giao dịch thanh toán bỏ dở.
  shop_name
  Tên của cửa hàng.
  tax_lines

  Thuế được chia theo loại thuế:

  {% for tax_line in tax_lines %} {{ tax_line.title }} ({{ tax_line.rate_percentage }}%) : {{ tax_line.price | money_with_currency }} {% endfor %}
  tax_price
  Tổng tiền thuế của tất cả mặt hàng trong giao dịch thanh toán.
  attributes

  Bất kỳ thuộc tính nào được gắn với giao dịch thanh toán bỏ dở.

  Ví dụ: {{ attributes.gift-note }}

  shipping_method
  Thông tin về phương thức vận chuyển đầu tiên có sẵn khi thanh toán.
  shipping_methods
  Các phương thức vận chuyển có sẵn khi thanh toán.
  free
  Đơn hàng trả lại
  true nếu tổng giá của giao dịch thanh toán là 0.
  free_shipping
  Đơn hàng trả lại
  true
  nếu giao dịch thanh toán không yêu cầu vận chuyển hoặc nếu giá vận chuyển bằng 0.
  different_billing_address
  Đơn hàng trả lại
  true
  hoặc
  false
  dựa vào việc địa chỉ giao hàng có giống với địa chỉ thanh toán hay không.
  customer
  Đối tượng khách hàng có thuộc tính của đầu ra khách hàng.
  gift_cards
  Thẻ quà tặng đã áp dụng cho giao dịch thanh toán.
  gift_cards_amount
  Phần giá tiền của giao dịch thanh toán sẽ được trả bằng thẻ quà tặng.
  transactions
  Các giao dịch của quá trình thanh toán.
  shareable_url
  URL của sản phẩm đầu tiên trong mục hàng.
  shareable_title
  Tiêu đề sản phẩm của mục hàng đầu tiên.
  total_tip
  Tổng tiền boa khách hàng đã thêm khi thanh toán.
  discount_applications
  Mô tả lý do và cách thức giảm giá một mặt hàng trong giao dịch thanh toán.
  cart_level_discount_applications
  Các lượt áp dụng ưu đãi giảm giá dành riêng cho giỏ hàng.
  currency
  Đơn vị tiền tệ của giao dịch thanh toán bỏ dở.
  line_items_subtotal_price
  Tổng giá của tất cả các mục hàng trong giao dịch thanh toán sau khi áp dụng giảm giá mục hàng.

  Biến Liquid dành cho email về lượt duyệt xem bỏ dở và giỏ hàng bị bỏ quên

  Biến abandoned_visit.* sẽ chỉ điền nếu email là nằm trong quy trình tự động hóa tiếp thị về giỏ hàng bị bỏ quên hoặc lần duyệt xem sản phẩm bị bỏ dở. Xem xét các thuộc tính sau, biến này cấp quyền truy cập vào các thuộc tính đó.

  Mô tả các biến Liquid được Shopify Email hỗ trợ
  Biến Mô tả
  abandoned_visit.*

  Biến này cấp quyền truy cập vào các thuộc tính sau của lần duyệt xem hoặc giỏ hàng bị bỏ quên:

  • url hiển thị URL của giỏ hàng bị bỏ quên hoặc lần duyệt xem bỏ dở.
  • products_added_to_cart hiển thị năm mục hàng sản phẩm đầu tiên được thêm vào giỏ hàng của lượt truy cập bỏ dở. Ngoài ra, mỗi đối tượng products_added_to_cart đều chứa các thuộc tính sau về từng sản phẩm:
   • tiêu đề
   • image_url
   • variant_title
   • số lượng
  • products_viewed hiển thị năm sản phẩm đầu tiên được xem trong lượt truy cập bỏ dở. Ngoài ra, mỗi đối tượng products_viewed đều chứa các thuộc tính sau về từng sản phẩm:
   • tiêu đề
   • mô tả
   • image_url
   • url
   • image_alt_text
  • remaining_cart_products_count hiển thị số lượng mục hàng còn lại nếu có nhiều hơn năm mục hàng trong giao dịch thanh toán bỏ dở.

  Sử dụng biến bắt buộc

  Khi tạo email Liquid tùy chỉnh, bạn bắt buộc phải có biến unsubscribe_link. Nếu bạn đã kích hoạt tính năng theo dõi lượt mở thì open_tracking cũng là biến bắt buộc phải có.

  Bạn có thể chèn những biến này vào bất kỳ chỗ nào trong mã của email, nhưng vị trí phổ biến nhất để thêm là trong mục chân trang của email, ví dụ như sau:

  <div id="footer">{{ unsubscribe_link }} {{ open_tracking_block }}</div>

  Ví dụ về mã Liquid tùy chỉnh

  Bạn có thể nhập Liquid hoặc HTML tùy chỉnh vào trình chỉnh sửa mã. Mã sau đây là ví dụ về cách bạn có thể thêm mã Liquid để hiển thị tên cửa hàng, nút tùy chỉnh và hình ảnh có kích cỡ tùy chỉnh trong thư email.

  <style>
   body {
    text-align: center;
   }
  
   p#welcome {
    margin: 0;
    padding: 3rem;
    color: white;
    font-weight: 700;
    font-size: 26px;
    font-family: 'Futura';
   }
  
   div#image_wrapper img {
    max-width: 70%;
    border-radius: 60px;
    box-shadow: -2px 6px 0px rgba(227, 111, 59, 0.7);
   }
  
   div#button_wrapper {
    padding: 1rem;
   }
  
   div#button_wrapper a {
    padding: 1rem 2rem;
    border-radius: 24px;
    display: inline-block;
    background: linear-gradient(120deg, #F6A179, #865CFF);
    box-shadow: -2px 4px 0px rgba(96, 54, 173, 0.9);
    font-weight: 700;
    font-size: 16px;
    font-family: 'Futura';
    color: white;
   }
  
   div#footer {
    font-weight: 700;
    font-size: 16px;
    font-family: 'Futura';
    padding: 2rem;
   }
  
   div#button_wrapper:hover a {
    box-shadow: -4px 6px 0px rgba(96, 54, 173, 0.8);
   }
  
   div#custom_section {
    background: linear-gradient(120deg, #FF9F73, #FFC7AD);
    padding:0 0 2rem 0;
    border-radius: 4rem;
   }
  </style>
  <div id="custom_section">
   <p id="welcome">
    Hello from {{shop.name}}<strong></strong>!
   </p>
   <div id="image_wrapper">
    <img src="https://burst.shopifycdn.com/photos/a-trio-of-natural-soaps.jpg" alt="" />
   </div>
   <div id="button_wrapper">
    <a href="">Shop now</a>
   </div>
   <div id="footer">{{ unsubscribe_link }} {{ open_tracking_block }}</div>
  </div>

  Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

  Dùng thử miễn phí