Tạo quy trình tự động hóa tiếp thị trong Shopify

Bạn có thể tạo và quản lý quy trình tự động hóa tiếp thị từ trang quản trị Shopify theo những cách sau:

Nếu bạn tạo quy trình làm việc bằng Shopify Flow có chứa thao tác hoạt động tiếp thị, thì quy trình này cũng hiển thị trên trang quản trị Shopify dưới dạng quy trình tự động hóa tiếp thị và có thể chỉnh sửa trên trang Tự động hóa hoặc trong ứng dụng Flow.

Yêu cầu khi tạo quy trình tự động hóa tiếp thị

Để tạo và chỉnh sửa quy trình tự động hóa tiếp thị, cửa hàng cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Tạo quy trình tự động hóa tiếp thị

Khi tạo quy trình tự động hóa tiếp thị, bạn có thể định cấu hình các cài đặt cụ thể về cách hoạt động của quy trình tự động hóa. Ví dụ: Bạn có thể điều chỉnh thời gian chờ từ khi khách hàng bỏ dở giỏ hàng đến khi gửi email về giỏ hàng bị bỏ quên.

Bước:

Sau khi bật quy trình tự động hóa, bạn có thể truy cập các số liệu và báo cáo của quy trình tự động hóa tiếp thị để tìm hiểu tình hình hoạt động của quy trình này.

Chỉnh sửa quy trình tự động hóa tiếp thị hoặc mẫu

Bạn có thể chỉnh sửa quy trình làm việc để thay đổi quy trình tự động hóa tiếp thị khi khách hàng nhận được thư. Bạn cũng có thể chỉnh sửa mẫu được sử dụng trong quy trình tự động hóa.

Bước:

  1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tiếp thị > Tự động hóa.
  2. Trong mục Tự động hóa, chỉnh sửa quy trình làm việc hoặc mẫu:

    • Để chỉnh sửa quy trình làm việc, nhấp vào quá trình tự động hóa bạn muốn chỉnh sửa, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa quy trình làm việc. Thực hiện mọi thay đổi bạn muốn, sau đó nhấp vào Áp dụng thay đổi.
    • Để chỉnh sửa mẫu, nhấp vào nút ... trong quy trình tự động hóa, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa. Thực hiện mọi thay đổi bạn muốn, sau đó nhấp vào Lưu.
  3. Nhấp vào Thoát.

Tắt quy trình tự động hóa tiếp thị

Bạn có thể tắt quy trình tự động hóa tiếp thị. Mọi quy trình làm việc đang trong bước chờ sẽ bị hủy nên quy trình tự động hóa sẽ không gửi thêm thư nào.

Bước:

Số liệu và báo cáo của quy trình tự động hóa tiếp thị

Bạn có thể truy cập các chỉ số chínhbáo cáo về các quy trình tự động hóa đã kích hoạt để nắm được ảnh hưởng của quy trình tự động hóa tiếp thị đối với doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể sử dụng thông tin này để cải thiện quy trình tự động hóa và thử nghiệm các cấu hình khác nhau.

Chỉ số chính

Bạn có thể xem các chỉ số chính về tất cả quy trình tự động hóa tiếp thị bằng cách truy cập trang quản trị Shopify, vào trang Tự động hóa, mục Kết quả của quy trình tự động hóa tiếp thị. Để xem số liệu của một quy trình tự động hóa cụ thể, nhấp vào tiêu đề quy trình tự động hóa tiếp thị bạn muốn kiểm tra.

Bạn được cung cấp các số liệu sau về quy trình tự động hóa tiếp thị:

Số liệu Mô tả
Phạm vi tiếp cận Tổng số lượt hiển thị của tất cả hoạt động tiếp thị được sử dụng trong quy trình tự động hóa tiếp thị. Ví dụ: Đối với tự động hóa email, đây là số lượng email gửi đi.
Số phiên Tổng số phiên trên cửa hàng trực tuyến có được từ quy trình tự động hóa tiếp thị.
Đơn hàng Tổng số đơn hàng có được từ quy trình tự động hóa tiếp thị.
Doanh số Doanh thu thực (doanh số gộp trừ đi các khoản giảm giá và đơn hàng trả lại), cộng thuế và phí vận chuyển, có được từ các hoạt động tiếp thị trong khuôn khổ quy trình tự động hóa tiếp thị.

Xem báo cáo về quy trình tự động hóa tiếp thị

Bạn có thể xem báo cáo hoạt động tiếp thị của từng quy trình tự động hóa tiếp thị. Báo cáo này bao gồm thông tin chi tiết về các hoạt động tiếp thị trong phạm vi quy trình tự động hóa, ví dụ như tỷ lệ chuyển đổi và đơn hàng hàng đầu theo doanh số.

Bước:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí