Chu trình thực hiện đơn hàng của Mạng lưới giao hàng Shopify

Dưới đây là ví dụ về chu trình thực hiện một đơn hàng thông thường của Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN).

 1. Khách hàng đặt đơn hàng trong cửa hàng trực tuyến của bạn.
 2. Sau khi đơn hàng được thanh toán hoặc ủy quyền thanh toán, SFN sẽ nhận được yêu cầu thực hiện với trạng thái Đang chờ xử lý. Nếu bạn thiết lập lựa chọn trì hoãn thực hiện đơn hàng trong Cài đặt, trạng thái yêu cầu thực hiện sẽ là Đang chờ xử lý đến hết thời gian trì hoãn đơn hàng.
 3. Để chuẩn bị xử lý yêu cầu thực hiện đơn hàng, nhân viên SFN thực hiện những thao tác sau:

  1. Kiểm tra xem yêu cầu có đáp ứng điều kiện thực hiện đơn hàng hay không.
  2. Xác định thời điểm cần giao gói hàng.
  3. Xác định trung tâm xử lý đơn hàng có thể thực hiện đơn hàng.
  4. Chọn dịch vụ vận chuyển.
 4. Yêu cầu thực hiện được giao cho trung tâm xử lý đơn hàng và trạng thái chuyển sang Đang thực hiện.

 5. Khi xử lý yêu cầu thực hiện đơn hàng, nhân viên SFN tiến hành những thao tác sau:

  1. In phiếu giao hàng.
  2. Chọn các mặt hàng trong đơn hàng.
  3. Đóng gói các mặt hàng và phiếu giao hàng.
  4. Mua nhãn vận chuyển có mã theo dõi.
  5. Gắn nhãn vận chuyển vào gói hàng.
  6. Hẹn thời gian lấy hàng với hãng vận chuyển.
 6. Nếu yêu cầu thực hiện đơn hàng là thực hiện từng phần, trạng thái sẽ đổi thành Đã thực hiện một phần, nếu không, trạng thái sẽ đổi thành Đã thực hiện.

 7. SFN cập nhật đơn hàng Shopify bằng mã theo dõi.

 8. Hãng vận chuyển đến trung tâm xử lý đơn hàng, lấy lô hàng và gửi thông báo cho SFN rằng gói hàng đang được vận chuyển.

 9. Hãng vận chuyển giao gói hàng đến địa chỉ của khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí