Kích hoạt ứng dụng thuế

Trước khi cài đặt ứng dụng thuế, hãy xem lại những lưu ý khi sử dụng ứng dụng thuế bên thứ ba.

Cài đặt và kích hoạt ứng dụng thuế bên thứ ba

Khi bạn chưa hoàn tất đầy đủ các bước này và kích hoạt ứng dụng thuế thì cài đặt thuế hiện tại trên trang quản trị Shopify sẽ được dùng để thu thuế.

Cài đặt ứng dụng thuế

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Taxes and duties (Thuế xuất nhập khẩu và các loại thuế khác).
 2. Trong mục Ứng dụng thuế, tìm ứng dụng thuế bạn muốn sử dụng, sau đó nhấp vào Cài đặt.
 3. Xem xét kỹ thông tin trong mục Giới thiệuTrước khi cài đặt, đồng thời đảm bảo rằng bạn có thể hoàn tất đủ các bước.
 4. Nhấp vào Cài đặt.
 5. Xem xét chi tiết về quyền và quyền riêng tư của ứng dụng, sau đó nhấp vào Cài đặt ứng dụng.

Sau khi cài đặt ứng dụng, bạn sẽ được chuyển hướng tự động đến trang đăng nhập của đối tác thuế. Sau đó, bạn có thể kết nối ứng dụng đến tài khoản với nhà cung cấp dịch vụ và định cấu hình cài đặt. Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cung cấp ứng dụng này sẽ quản lý thông tin đăng nhập và cấu hình cài đặt thuế của bạn trong hệ thống của họ, nên hãy liên hệ với nhà cung cấp ứng dụng để được hỗ trợ nếu bạn gặp vấn đề.

Kích hoạt ứng dụng thuế

 1. Trong hệ thống của nhà cung cấp dịch vụ thuế, định cấu hình cài đặt thuế của bạn.
 2. Quay lại trang quản trị Shopify. Trên biểu ngữ trong mục Thuế và thuế nhập khẩu, nhấp vào Kích hoạt.
 3. Nhấp vào Activate (Kích hoạt).

Phí dự phòng cho ứng dụng thuế bên thứ ba

Nếu ứng dụng thuế bên thứ ba xảy ra vấn đề khiến cho thuế suất của ứng dụng này tạm thời không khả dụng, thì cài đặt thuế trên trang quản trị Shopify sẽ được dùng để tính toán thuế cần thu trong cửa hàng trực tuyến. Cài đặt đã tính toán thuế trước khi kích hoạt ứng dụng thuế sẽ xác định thuế suất được dùng.

 • Nếu thuế suất Hoa Kỳ của bạn do Basic Tax hoặc Shopify Tax tính toán thì thuế theo đăng ký sẽ được dùng để tính thuế khi ứng dụng thuế không khả dụng.
 • Mọi thông tin ghi đè thuế bạn đã thiết lập trong Shopify cho cài đặt vận chuyển hoặc sản phẩm đều sẽ được sử dụng.
 • Nếu cài đặt thuế trên Shopify dựa vào đăng ký thuế thì bạn có thể sử dụng chức năng tính toán thuế dự phòng đối với các quốc gia và khu vực mà bạn có đăng ký thuế đang hoạt động.
 • Nếu cài đặt thuế trên Shopify dựa vào nhiều địa điểm thì bạn có thể sử dụng chức năng tính toán thuế dự phòng đối với các quốc gia và khu vực mà bạn đã thêm thủ công thuế suất.

Hủy kích hoạt và gỡ cài đặt ứng dụng thuế bên thứ ba

Khi bạn hủy kích hoạt hoặc gỡ cài đặt ứng dụng thuế bên thứ ba đang hoạt động thì việc tính toán thuế sẽ ngay lập tức khôi phục về cài đặt của bạn trên trang quản trị Shopify. Trong hầu hết các trường hợp, cài đặt của bạn sẽ khôi phục về dịch vụ thuế bạn đã dùng trước khi kích hoạt ứng dụng thuế, ngoại trừ các trường hợp sau:

 • Nếu dịch vụ thuế Hoa Kỳ trước đây của bạn là Basic Tax thì cài đặt sẽ khôi phục về Shopify Tax. Nếu muốn tiếp tục sử dụng Basic Tax, bạn có thể thay đổi dịch vụ thuế trên trang quản trị Shopify.
 • Nếu bạn thêm hoặc xóa địa điểm thuế Hoa Kỳ trong khi ứng dụng thuế đang hoạt động thì dịch vụ của bạn có thể thay đổi.
  • Nếu bạn có địa điểm tại Hoa Kỳ trước khi kích hoạt ứng dụng thuế, bạn đã xóa tất cả địa điểm tại Hoa Kỳ trong khi ứng dụng thuế đang hoạt động và sau đó, bạn hủy kích hoạt ứng dụng thuế, thì cài đặt thuế của cửa hàng sẽ khôi phục về dịch vụ thuế gần nhất có thể đối với các cửa hàng không có địa điểm tại Hoa Kỳ.
  • Nếu bạn chưa có địa điểm ở Hoa Kỳ trước khi kích hoạt ứng dụng thuế mà lại thêm địa điểm khi ứng dụng thuế đang hoạt động rồi hủy kích hoạt ứng dụng thuế, thì cài đặt thuế của cửa hàng bạn sẽ khôi phục về dịch vụ thuế gần nhất có thể cho các cửa hàng có địa điểm ở Hoa Kỳ.

Việc hủy kích hoạt ứng dụng thuế sẽ dừng việc tính thuế bằng ứng dụng đó, nhưng vẫn giữ lại ứng dụng trên trang quản trị Shopify cùng với tất cả cài đặt cấu hình. Việc gỡ cài đặt ứng dụng thuế sẽ xóa ứng dụng đó khỏi trang quản trị Shopify. Nếu bạn gỡ cài đặt ứng dụng thuế và sau đó lại muốn dùng ứng dụng này để tính thuế thì bạn cần cài đặt ,định cấu hình và kích hoạt ứng dụng thuế một lần nữa.

Hủy kích hoạt ứng dụng thuế bên thứ ba

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Taxes and duties (Thuế xuất nhập khẩu và các loại thuế khác).
 2. Trong mục Dịch vụ thuế hiện tại, nhấp vào Quản lý.
 3. Nhấp vào Deactivate (Hủy kích hoạt).
 4. Cho biết bạn hiểu rằng việc hủy kích hoạt ứng dụng thuế sẽ áp dụng cài đặt thuế của Shopify ngay lập tức.
 5. Nhấp vào Deactivate (Hủy kích hoạt).

Gỡ cài đặt ứng dụng thuế bên thứ ba

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Taxes and duties (Thuế xuất nhập khẩu và các loại thuế khác).
 2. Trong mục Dịch vụ thuế hiện tại, nhấp vào Quản lý.
 3. Nhấp vào Gỡ cài đặt.
 4. Nếu ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt hiện đang hoạt động, hãy cho thấy bạn hiểu rằng việc hủy kích hoạt ứng dụng thuế sẽ áp dụng cài đặt thuế của Shopify ngay lập tức.
 5. Nhấp vào Gỡ cài đặt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí