Cài đặt nhân viên trong Shopify POS

Lưu ý: Bạn chỉ xem được màn hình Staff (Nhân viên) trong Shopify POS nếu bạn sử dụng gói Shopify hoặc gói cao hơn trên iPad. Bạn không thể xem cài đặt về nhân viên trong Shopify POS trên iPhone hoặc Android.

Nếu bạn là chủ cửa hàng hoặc có toàn quyền, bạn có thể thêm hoặc xóa nhân viên chỉ có quyền truy cập vào POS bằng ứng dụng Shopify POS. Bạn có thể tạo số lượng tài khoản nhân viên POS tùy ý.

Khi bạn thêm nhân viên chỉ dùng POS, nhân viên sẽ không có quyền truy cập vào trang quản trị Shopify. Để cấp cho nhân viên quyền truy cập vào trang quản trị Shopify bạn cần thêm họ là nhân viên từ trang quản trị Shopify.

Nhân viên chỉ dùng POS phải có mã số định danh cá nhân (PIN) có bốn chữ số duy nhất nếu muốn truy cập ứng dụng Shopify POS để bán hàng.

Lưu ý: Nhân viên chỉ dùng POS không thể tự đăng nhập vào ứng dụng Shopify POS. Chủ cửa hàng hoặc nhân viên có toàn quyền truy cập trước tiên cần đăng nhập, rồi khóa màn hình ứng dụng POS. Sau đó, màn hình nhập mã PIN nhân viên sẽ xuất hiện. Nếu bạn đăng xuất khỏi ứng dụng POS, chủ cửa hàng hoặc nhân viên có toàn quyền truy cập sẽ đăng nhập trước khi nhân viên chỉ dùng POS hoàn tất giao dịch.

Khi một nhân viên đăng nhập để xử lý việc thanh toán qua Shopify POS, tên của nhân viên đó sẽ được liên kết với đơn hàng. Bạn có thể xem tên nhân viên đã xử lý đơn hàng trong chế độ xem chi tiết đơn hàng trên Shopify POS và lịch trình đơn hàng trên trang quản trị Shopify.

Lưu ý: Cài đặt nhân viên được thiết lập theo từng thiết bị POS. Mỗi thiết bị đều được mặc định cho phép tất cả cài đặt quyền POS.

Thêm mã PIN nhân viên mới trong Shopify POS

Nếu bạn đang sử dụng Shopify POS và cửa hàng của bạn dùng gói Shopify trở lên, bạn có thể thêm nhân viên mới từ cài đặt trong ứng dụng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Cửa hàng > Staff (Nhân viên).

 2. Trong mục Access only to POS app (Chỉ truy cập vào ứng dụng POS), chạm vào Add staff (Thêm nhân viên).

 3. Nhập tên, họ và địa chỉ email của nhân viên.

 4. Nhập mã PIN bốn chữ số hoặc chạm vào Generate new PIN (Tạo mã PIN mới) để nhân viên có thể sử dụng mã PIN đăng nhập vào Shopify POS.

 5. Chạm vào Add PIN (Thêm mã PIN).

Chỉnh sửa thông tin chi tiết của nhân viên chỉ dùng POS

Nếu bạn sử dụng Shopify POS và cửa hàng của bạn dùng gói Shopify trở lên và bạn sử dụng iPad, bạn có thể chỉnh sửa thông tin chi tiết của nhân viên chỉ dùng POS từ ứng dụng POS.

Bạn không thể chỉnh sửa thông tin chi tiết của quản trị viên bằng ứng dụng POS. Nếu cần chỉnh sửa thông tin chi tiết của quản trị viên, bạn phải sử dụng trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Cửa hàng > Staff (Nhân viên).

 2. Chạm vào tên nhân viên.

 3. Không bắt buộc: Thực hiện mọi thay đổi cần thiết đối với thông tin chi tiết nhân viên.

 4. Không bắt buộc: Chạm vào Change PIN code (Thay đổi mã PIN). Nhập mã PIN mới hoặc chạm vào Generate new PIN (Tạo mã PIN mới).

 5. Chạm vào Lưu.

Đặt quyền truy cập giới hạn cho nhân viên có mã PIN POS

Tất cả mã PIN POS mới của nhân viên đều được mặc định cung cấp toàn quyền truy cập vào ứng dụng Shopify POS. Nếu bạn muốn giới hạn khả năng xem của nhân viên có mã PIN POS khi họ dùng Shopify POS, bạn có thể giới hạn quyền truy cập của họ từ cài đặt trong ứng dụng.

Nhân viên có toàn quyền truy cập thực hiện được những thao tác sau:

 • Truy cập đơn hàng ở bất kỳ địa điểm nào
 • Thay đổi cài đặt địa điểm
 • Thay đổi cài đặt thanh toán
 • Thay đổi cài đặt ca vào sổ
 • Tùy chỉnh biên lai
 • Đăng xuất khỏi cửa hàng
 • Truy cập vào ứng dụng
 • Truy cập vào mục Khách hàng

  Nếu bạn giới hạn quyền truy cập vào mục Khách hàng, nhân viên sẽ không thể truy cập hồ sơ khách hàng, nhưng vẫn có thể tạo khách hàng mới và liên kết khách hàng với các giao dịch mua hàng từ trang thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Cửa hàng > Staff (Nhân viên) > Staff settings (Cài đặt nhân viên).

 2. Vô hiệu hóa mọi quyền bạn không muốn cấp cho mã PIN nhân viên trong Shopify POS.

Xóa nhân viên

Nếu bạn là chủ sở hữu cửa hàng hoặc có tài khoản với toàn quyền truy cập của quản trị viên, bạn có thể xóa tài khoản của nhân viên khác.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Cửa hàng > Staff (Nhân viên).

 2. Chạm vào tên nhân viên.

 3. Chạm vào Xóa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí