Tạo đợt chuyển giữa các địa điểm

Nếu cửa hàng có nhiều địa điểm, bạn có thể chuyển hàng trong kho giữa các địa điểm đang hoạt động. Bạn không thể tạo đợt chuyển cho các sản phẩm do Địa điểm là ứng dụng và địa điểm hoàn tất đơn hàng tự chọn quản lý , ví dụ như ứng dụng bán hàng trung gian, dịch vụ kho vận bên thứ ba và dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn.

Tạo đợt chuyển mới giữa các địa điểm

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Đợt chuyển.

 2. Nhấp vào Add transfer (Thêm đợt chuyển).

 3. Trong mục NƠI GỬI, nhấp vào Select origin (Chọn nơi gửi) rồi chọn địa điểm nơi hàng trong kho được chuyển đi.

 4. Trong mục NƠI NHẬN, nhấp vào Select destination (Chọn nơi nhận) rồi chọn địa điểm nơi hàng trong kho được chuyển đến. Nếu muốn thêm địa điểm mới, bạn cần tạo địa điểm hoặc kích hoạt địa điểm đã tắt.

 5. Trong mục Thêm sản phẩm , nhập tên sản phẩm mà bạn muốn thêm vào đợt chuyển hoặc nhấp vào Duyệt để xem danh sách sản phẩm, bộ sưu tập, loại sản phẩm, thẻ và nhà cung cấp của cửa hàng. Chọn sản phẩm và mẫu mã bạn muốn thêm vào đợt chuyển.

 6. Để thêm tất cả các sản phẩm và mẫu mã bạn đã chọn, nhấp vào Thêm vào đợt chuyển.

 7. Trong cột Quantity (Số lượng), nhập số lượng cho mỗi sản phẩm đang chờ nhận từ nơi gửi đến địa điểm nơi nhận. Nếu bạn chuyển nhiều hơn số lượng hiện có tại địa điểm địa điểm nơi gửi, số lượng của bạn sẽ là số âm.

 8. Không bắt buộc: Trong phần Shipment details (Chi tiết lô hàng), nhập ngày vào trường Expected arrival (Thời điểm đến dự kiến), Mã theo dõi cho lô hàng, rồi chọn Hãng vận chuyển. Hãng vận chuyển được chọn tự động dựa trên mã theo dõi bạn nhập và có thể được điều chỉnh thủ công.

 9. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn chỉ định số tham chiếu hoặc thẻ cho đợt chuyển, hãy nhập số tham chiếu hoặc thẻ đó vào mục Additional details (Thông tin chi tiết bổ sung). Bạn có thể nhấp vào View all tags (Xem tất cả thẻ) để chọn hoặc gỡ thẻ đã dùng trước đây. Nhấp vào Apply changes (Áp dụng thay đổi) khi thẻ bạn muốn thao tác nằm trong mục APPLIED TAGS (THẺ ÁP DỤNG). Thẻ có thể chứa tối đa 255 ký tự. Bạn có thể dùng số tham chiếu và thẻ để lọc và sắp xếp các đợt chuyển trên trang Đợt chuyển. Ví dụ: Bạn có thể tạo thẻ Urgent để thể hiện rằng đây là yêu cầu khẩn cấp.

 10. Nhấp vào Save transfer (Lưu đợt chuyển).

Sau khi tạo đợt chuyển, bạn có thể xem số lượng hàng chuẩn bị nhập kho trên trang chi tiết sản phẩm.

Sao chép đợt chuyển từ một địa điểm

Nếu đang thực hiện đợt chuyển giữa các địa điểm có cùng mặt hàng, bạn có thể sao chép đợt chuyển đã tạo.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Đợt chuyển.
  1. Nhấp vào đợt chuyển bạn muốn sao chép. 3. Nhấp vào More actions (Thao tác khác). 4. Nhấp vào Duplicate (Sao chép). Nơi gửi, nơi nhận, sản phẩm, số lượng sản phẩm và thẻ của đợt chuyển ban đầu sẽ được tự động chuyển sang đợt chuyển mới tạo. 5. Không bắt buộc: Thay đổi đợt chuyển mới theo ý muốn của bạn. 6. Nhấp vào Lưu.

Bước tiếp theo

Sau khi tạo đợt chuyển, bạn có thể sử dụng đợt chuyển để nhận mặt hàng được chuyển từ địa điểm nơi gửi đến địa điểm nơi nhận.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí