Quản lý thử trước khi mua

Sau khi thử trước khi mua ứng dụng (TBYB) được cài đặt và thiết lập trong cửa hàng, có thể bạn sẽ cần tìm kiếm đơn hàng để quản lý thông tin về đơn hàng TBYB hoặc thông tin thanh toán của khách hàng.

Quản lý phương thức thanh toán của khách hàng

Nếu bạn bán sản phẩm TBYB và cần khách hàng cập nhật thông tin thanh toán vì thanh toán không thành công, bạn có thể cập nhật hồ sơ của khách hàng trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Khách hàng.
 2. Nhấp vào tên khách hàng.
 3. Trong mục Phương thức thanh toán, nhấp vào Thao tác khác.
 4. Nếu bạn muốn khách hàng tự cập nhật thông tin thanh toán của họ, hãy thực hiện như sau:

  1. Nhấp vào Gửi liên kết để cập nhật thẻ.
  2. Chọn địa chỉ email bạn muốn dùng để gửi email.
  3. Nhấp vào Gửi email.
 5. Đối với một số phương thức thanh toán, nếu bạn muốn cập nhật thủ công phương thức thanh toán của khách hàng, hãy thực hiện như sau:

  1. Nhấp vào Replace card (Thay thẻ).
  2. Hoàn tất mẫu Thay thẻ tín dụng.
  3. Nhấp vào Confirm (Xác nhận).
 6. Nếu bạn muốn xóa phương thức thanh toán của khách hàng, nhấp vào Delete card (Xóa thẻ).

Để tăng tính bảo mật, khách hàng có thể sẽ được yêu cầu xác nhận phương thức thanh toán. Ngân hàng của khách hàng có thể tạo thử thách cho các lần thử thanh toán tiếp theo, nghĩa là khách hàng cần xác nhận thủ công phương thức mua và thanh toán.

Nếu khách hàng cần xác nhận phương thức thanh toán cho đơn hàng, Shopify sẽ gửi cho khách hàng email chứa liên kết đến cửa hàng của bạn để xác nhận thanh toán.

Quản lý đơn hàng

Sau khi nhận được đơn hàng TBYB, có thể bạn sẽ cần tìm kiếm đơn hàng để quản lý thông tin về đơn hàng TBYB hoặc thông tin thanh toán.

Lọc các đơn hàng TBYB chưa thanh toán

Bạn có thể lọc trang Đơn hàng theo tiêu chí Chưa thanh toán để xem các đơn hàng chưa có bất kỳ khoản thanh toán nào.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Đơn hàng.
 2. Nhấp vào Chưa thanh toán.

Thay đổi ngày đến hạn thanh toán

Bạn có thể sửa đổi ngày đến hạn thanh toán đối với khoản trả chậm.

Thu sớm tiền trả chậm

Nếu muốn thu tiền thanh toán còn lại sớm hơn thời điểm đã hẹn lịch, bạn có thể gửi hóa đơn cho khách hàng hoặc nhập thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của khách hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Trang quản trị Shopify, nhấp vào Đơn hàng.
 2. Chọn đơn hàng bạn muốn thu tiền thanh toán sớm.
 3. Trong mục Đã thanh toán một phần, chọn Thu tiền thanh toán và tính phí thẻ đã lưu.

Hủy và hoàn tiền đơn hàng TBYB

Bạn có thể hủy đơn hàng TBYB chưa được thực hiện. Nếu đơn hàng đã được thực hiện, bạn không thể hủy đơn hàng nhưng có thể hoàn tiền toàn bộ và một phần đối với các mặt hàng đã thực hiện.

Nếu khách hàng hủy đơn hàng, bạn vẫn có thể cần hoàn tiền đơn hàng theo cách thủ công. Khi đó, một thông báo sẽ xuất hiện trên đơn hàng.

Khi hoàn tiền đơn hàng từ trang Đơn hàng, bạn có thể phải hủy đơn hàng trong cả ứng dụng TBYB.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí