Giám sát các sự kiện Launchpad

Khi một sự kiện hoạt động, bạn có thể giám sát tiến độ sự kiện.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

  2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Launchpad.

  3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

  4. Nhấp vào sự kiện bạn muốn giám sát.

  5. Để xem trang quản lý, trong mục Trạng thái, hãy nhấp vào Xem trang quản lý sự kiện.

Trạng thái sự kiện

Vào lúc bắt đầu sự kiện, mục trạng thái sự kiện liệt kê các hành động xảy ra khi bắt đầu sự kiện và trạng thái của từng hành động. Khi sự kiện kết thúc, trạng thái của các hành động xảy ra khi kết thúc sự kiện được hiển thị. Các trạng thái có thể bao gồm như sau:

Trạng thái của các hành động do Launchpad thực hiện
Trạng thái Mô tả
Đang xử lý Đang tiến hành một hành động xử lý và sẽ sớm hoàn thành.
Đang hoạt động Hành động đang diễn ra đang có hiệu lực và hiển thị thời gian hành động bắt đầu diễn ra.
Đã kết thúc Hành động đã kết thúc là hành động đã hoàn tác thành công khi sự kiện của bạn kết thúc.
Không thành công Hành động không thành công là hành động chưa hoàn tất. Không thể thử lại các hành động không thành công. Nếu bạn thấy một hành động không thành công trong mục Status (Trạng thái), hãy thực hiện hành động này theo cách thủ công.

Trang quản lý sự kiện

Bạn có thể theo dõi tiến độ của sự kiện bằng cách xem phân tích thời gian thực của sự kiện trên trang quản lý. Trang quản lý bắt đầu báo cáo dữ liệu khi sự kiện bắt đầu. Trang quản lý ngừng báo cáo dữ liệu khi sự kiện kết thúc hoặc khi sự kiện kéo dài hơn bốn tuần. Một sự kiện có thể kéo dài hơn bốn tuần nhưng trang quản lý của sự kiện chỉ dành cho bốn tuần đầu tiên.

Trang quản lý này hiển thị thông tin sau:

  • tổng doanh số, số đơn hàng đã đặt và giá trị đơn hàng trung bình
  • dữ liệu về sản phẩm đã bán, ví dụ như sản phẩm bán chạy nhất và mức hàng trong kho của sản phẩm đó

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí