Tạo sự kiện Launchpad

Tạo sự kiện để lập lịch bán hàng, mở bán và trả hàng về kho.

Trước khi bắt đầu

Trước khi tạo sự kiện, đảm bảo bạn đã hiểu rõ hướng dẫn và hạn chế của Launchpad.

Tạo một sự kiện

Mở ứng dụng Launchpad trong trang quản trị Shopify bằng cách nhấp vào Ứng dụng rồi nhấp vào Launchpad.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Launchpad.
 2. Nhấp vào Create event (Tạo sự kiện).
 3. Trong mục Title (Tiêu đề), nhập tiêu đề cho sự kiện.
 4. Trong mục Start date (Ngày bắt đầu), nhập ngày và thời gian bắt đầu. Nếu bạn không chỉ định ngày và thời gian bắt đầu khi lưu sự kiện, sự kiện sẽ được lưu dưới dạng nháp.
 5. Không bắt buộc: Chọn một hoặc nhiều tùy chọn trong các tùy chọn sau:
  Tùy chọn sự kiện
  Tùy chọn Thao tác
  Phát hành sản phẩm mới trong thời gian diễn ra sự kiện Chọn Publish products across your sales channels (Đăng sản phẩm trên các kênh bán hàng) và nhấp vào Manage (Quản lý).
  Thêm hàng trong kho cho các sản phẩm hiện tại hoặc trước đây chưa có hàng trong thời gian diễn ra sự kiện Chọn Publish products across your sales channels (Đăng sản phẩm trên các kênh bán hàng) và nhấp vào Add products (Thêm sản phẩm).
  Cung cấp một số sản phẩm hoặc bộ sưu tập với giá đã giảm hoặc giá bán Chọn Apply discounts to your products and collections (Áp dụng giảm giá cho sản phẩm và bộ sưu tập) rồi nhấp vào Add products (Thêm sản phẩm) hoặc Add collections (Thêm bộ sưu tập).
  Áp dụng giảm giá cho hàng loạt sản phẩm hoặc bộ sưu tập Chọn Apply discounts to your products and collections (Áp dụng giảm giá cho sản phẩm và bộ sưu tập), sau đó nhấp vào Bulk discounts (Giảm giá hàng loạt).
  Lên lịch sự kiện để kết thúc tự động vào ngày và thời gian cụ thể Chọn Đặt ngày kết thúc và làm theo hướng dẫn. Nếu không chỉ định ngày kết thúc, bạn cần kết thúc sự kiện theo cách thủ công bằng cách nhấp vào Kết thúc sự kiện trên trang Trang quản lý. Mọi sự kiện dù đã lên lịch ngày kết thúc đều có thể dừng theo cách này.
  Sử dụng chủ đề khác Chọn Enable theme switching (Bật chuyển đổi chủ đề) và làm theo hướng dẫn.
  Chạy đoạn mã Shopify cụ thể Chọn Enable line item scripts (Bật đoạn mã mục hàng) hoặc Enable shipping scripts (Bật đoạn mã vận chuyển) và làm theo hướng dẫn.
  Khóa cửa hàng trước sự kiện Chọn Enable password page (Bật trang mật khẩu) và làm theo hướng dẫn.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu bạn đã nhập ngày và thời gian bắt đầu, sự kiện sẽ được lên lịch để chạy vào ngày và thời gian đó. Nếu không, sự kiện sẽ được lưu dưới dạng nháp.

Bạn có thể truy cập trang quản lý trong một sự kiện mà không đăng sản phẩm hay cập nhật hàng trong kho.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí