Miễn phí vận chuyển

Miễn phí vận chuyển là một thông lệ trong kinh doanh và tiếp thị, vì điều này giúp khách hàng không bị tính phí vận chuyển cao bất ngờ khi đặt hàng.

Bạn có thể thiết lập miễn phí vận chuyển là mức phí vận chuyển duy nhất trong cửa hàng, hoặc chỉ cung cấp miễn phí vận chuyển dựa trên các tiêu chí nhất định. Các tiêu chí này có thể dựa trên đơn hàng vượt quá một giá trị nhất định hoặc đơn hàng vượt quá một trọng lượng nhất định.

Miễn phí vận chuyển là mức phí vận chuyển mặc định

Bạn có thể đặt miễn phí vận chuyển là phí vận chuyển mặc định cho tất cả các đơn hàng. Phương thức này giúp việc quản lý phí vận chuyển dễ dàng hơn và vẫn cho phép bạn thêm phí vận chuyển bổ sung cho những sản phẩm hoặc đơn hàng nào vượt quá các giá trị hoặc trọng lượng nhất định.

Khi bạn thực hiện các bước, xóa mọi phí vận chuyển không mong muốn bằng cách nhấp vào nút ... bên cạnh mức phí rồi nhấp vào Delete(Xóa).

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).

 2. Bên cạnh Phí vận chuyển chung, nhấp vào Quản lý.

 3. Với mỗi khu vực vận chuyển, thêm miễn phí vận chuyển:

  1. Nhấp vào Thêm phí.
  2. Nhập tên khoản phí.
  3. Đảm bảo rằng giá trị của trường Giá bằng 0.
 4. Nhấp vào Done (Đã xong) và nhấp vào Save (Lưu).

Miễn phí vận chuyển khi vượt quá một giá trị nhất định

Nếu muốn miễn phí vận chuyển chỉ áp dụng cho đơn hàng cao hơn một giá trị nhất định, ví dụ 50 USD, 75 EUR hoặc 8000 JPY, bạn có thể thêm vào miễn phí vận chuyển một điều kiện dựa trên giá.

Nếu bạn muốn miễn phí vận chuyển theo giá trở thành phí vận chuyển mặc định, hãy thêm mức này vào hồ sơ vận chuyển General shipping rates (Phí vận chuyển chung) của bạn. Nếu bạn chỉ muốn áp dụng cho một số sản phẩm nhất định, hãy thêm miễn phí vận chuyển vào một hồ sơ vận chuyển tùy chỉnh.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).

 2. Bên cạnh hồ sơ vận chuyển bạn muốn thêm miễn phí vận chuyển, nhấp vào Quản lý.

 3. Thêm phí vận chuyển cho từng khu vực vận chuyển bạn muốn miễn phí vận chuyển:

  1. Nhấp vào Thêm phí.
  2. Nhập tên khoản phí.
  3. Đảm bảo rằng giá trị của trường Giá bằng 0.
  4. Nhấp vào Add conditions (Thêm điều kiện).
  5. Chọn Dựa trên giá đơn hàng.
  6. Nhập giá tối thiểu.
  7. Nhấp vào Done (Đã xong).
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Miễn phí vận chuyển khi vượt quá một trọng lượng nhất định

Nếu muốn miễn phí vận chuyển chỉ áp dụng cho các đơn hàng vượt quá một trọng lượng nhất định, ví dụ 10 lb hoặc 50 kg, bạn có thể thêm vào miễn phí vận chuyển một điều kiện theo trọng lượng.

Nếu muốn miễn phí vận chuyển theo trọng lượng là mức phí vận chuyển mặc định, hãy thêm miễn phí vận chuyển vào hồ sơ vận chuyển General shipping rates (Phí vận chuyển chung) của bạn. Nếu bạn chỉ muốn áp dụng cho một số sản phẩm nhất định, thêm miễn phí vận chuyển vào một hồ sơ vận chuyển tùy chỉnh.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).

 2. Bên cạnh hồ sơ vận chuyển bạn muốn thêm miễn phí vận chuyển, nhấp vào Quản lý.

 3. Thêm phí vận chuyển cho từng khu vực vận chuyển bạn muốn miễn phí vận chuyển:

  1. Nhấp vào Thêm phí.
  2. Nhập tên khoản phí.
  3. Đảm bảo rằng giá trị của trường Giá bằng 0.
  4. Nhấp vào Add conditions (Thêm điều kiện).
  5. Chọn Dựa trên trọng lượng mặt hàng.
  6. Nhập trọng lượng tối thiểu.
  7. Nhấp vào Done (Đã xong).
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Miễn phí vận chuyển đối với các sản phẩm cụ thể

Bạn có thể thêm miễn phí vận chuyển chỉ áp dụng cho một số sản phẩm nhất định. Trước tiên, tạo hồ sơ vận chuyển có sản phẩm bạn muốn miễn phí vận chuyển.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).

 2. Bên cạnh hồ sơ vận chuyển bạn muốn thêm miễn phí vận chuyển, nhấp vào Quản lý.

 3. Bên cạnh khu vực bạn muốn thêm miễn phí vận chuyển, nhấp vào Add rate (Thêm phí).

 4. Nhập tên khoản phí.

 5. Đảm bảo rằng giá trị của trường Giá bằng 0.

 6. Tùy chọn: Thêm điều kiện theo trọng lượng hoặc giá trị.

  1. Nhấp vào Add conditions (Thêm điều kiện).
  2. Chọn điều kiện dựa trên trọng lượng hoặc giá trị của đơn hàng.
  3. Nhập giá trị tối thiểu và tối đa cho điều kiện.
 7. Nhấp vào Done (Đã xong) và nhấp vào Save (Lưu).

Miễn phí vận chuyển cho các khách hàng cụ thể

Bạn có thể miễn phí vận chuyển cho khách hàng cụ thể bằng cách tạo ưu đãi giảm giá miễn phí vận chuyển. Những khách hàng đủ điều kiện nhận ưu đãi giảm giá này có thể nhập mã giảm giá khi thanh toán, sau đó ưu đãi miễn phí vận chuyển sẽ được áp dụng cho đơn hàng của họ.

Nếu bạn muốn khách hàng được nhận cả giảm giá bằng tiền và giảm giá miễn phí vận chuyển, hãy tạo đơn hàng nháp cho khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí