Cài đặt ứng dụng Shopify Collective

Bạn có thể sử dụng Shopify Collective miễn phí với tất cả các cửa hàng Shopify đủ điều kiện có trụ sở tại Hoa Kỳ. Có một số cách để cài đặt ứng dụng Shopify Collective:

  • Nhấp vào Tải ứng dụng của nhà bán lẻ trên trang đích Shopify Collective.
  • Chấp nhận lời mời kết nối từ đơn vị cung ứng đã sử dụng Shopify Collective.
  • Cài đặt ứng dụng Shopify Collective thông qua lời mời trực tiếp do Shopify gửi cho bạn.

Trước khi bạn cài đặt Shopify Collective, đảm bảo xem lại các yêu cầu và lưu ý khi sử dụng Shopify Collective.

Các bước thực hiện

  1. Trong email lời mời bạn nhận được từ Shopify Collective, nhấp vào Cài đặt Shopify Collective.
  2. Đăng nhập vào tài khoản Shopify.
  3. Không bắt buộc: Nếu bạn có nhiều cửa hàng Shopify, chọn cửa hàng đủ điều kiện mà bạn muốn cài đặt ứng dụng này.
  4. Nhấp vào Add app (Thêm ứng dụng).

Sau khi cài đặt ứng dụng Shopify Collective, bạn có thể mời đơn vị cung ứng kết nối với doanh nghiệp của bạn trên Shopify Collective.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí