Cài đặt vận chuyển của Shopify Collective

Bạn có thể định cấu hình phí vận chuyển bạn tính cho khách hàng đối với đơn hàng chứa sản phẩm Shopify Collective. Đơn vị cung ứng sẽ thiết lập chi phí vận chuyển họ tính cho bạn để vận chuyển đơn hàng đến khách hàng.

Nếu đã cài đặt ứng dụng Collective trước ngày 3 tháng 4 năm 2023 thì bạn cần thiết lập hồ sơ vận chuyển cho sản phẩm mà bạn đã nhập bằng Shopify Collective.

Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng Collective sau ngày 3 tháng 4 năm 2023, hồ sơ vận chuyển tùy chỉnh có chi phí vận chuyển của đơn vị cung ứng sẽ tự động được tạo khi bạn nhập đơn hàng Shopify Collective đầu tiên từ đơn vị cung ứng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí