Mời đơn vị cung ứng kết nối trên ứng dụng Shopify Collective

Bạn có thể mời các đơn vị cung ứng sử dụng Shopify kết nối và bắt đầu bán sản phẩm của họ trên cửa hàng của bạn. Đơn vị cung ứng mà bạn mời cần đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Sau khi đơn vị cung ứng chấp nhận lời mời kết nối của bạn, bạn sẽ nhận được thông báo qua email.

Đơn vị cung ứng đã sử dụng Shopify Collective và có chi tiết liên hệ của bạn sẽ có thể mời bạn kết nối.

Yêu cầu khi mời đơn vị cung ứng

Đơn vị cung ứng mà bạn mời kết nối cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Đơn vị cung ứng cần có cửa hàng đang hoạt động trên Shopify.
 • Cửa hàng của đơn vị cung ứng cần kích hoạt Shopify Payments.
 • Doanh nghiệp của đơn vị cung ứng phải ở tại cùng quốc gia với doanh nghiệp của bạn.
 • Cửa hàng của đơn vị cung ứng phải có cùng đơn vị tiền tệ với cửa hàng của bạn.

Mời đơn vị cung ứng kết nối trên Shopify Collective

Sau khi bạn mời đơn vị cung ứng kết nối với doanh nghiệp của bạn, họ sẽ nhận được email mời cài đặt kênh bán hàng Shopify Collective trên trang quản trị Shopify.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Collective (Retailer).

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trên ứng dụng Collective (Nhà bán lẻ), nhấp vào Đơn vị cung ứng.

 5. Nhấp vào Mời đơn vị cung ứng.

 6. Nhập chi tiết liên hệ của đơn vị cung ứng như tên, họ và địa chỉ email.

 7. Không bắt buộc: Thêm ghi chú được hiển thị trong email lời mời cho đơn vị cung ứng.

 8. Nhấp vào Send (Gửi).

Chấp nhận lời mời kết nối của đơn vị cung ứng

Các đơn vị cung ứng sử dụng Shopify Collective cũng có thể mời doanh nghiệp của bạn kết nối trên Shopify Collective. Họ cần có chi tiết liên hệ của bạn để có thể mời bạn kết nối.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Collective (Retailer).

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trên ứng dụng Collective (Nhà bán lẻ), nhấp vào Đơn vị cung ứng.

 5. Vào tab Cần xem xét.

 6. Nhấp vào Chấp nhận lời mời bên cạnh đơn vị cung ứng bạn muốn kết nối.

Xem kết nối của bạn

Sau khi đơn vị cung ứng chấp nhận lời mời của bạn hoặc bạn chấp nhận lời mời của họ, đơn vị cung ứng sẽ trở thành một kết nối trên Shopify Collective của bạn. Bạn có thể xem các sản phẩm có sẵn và đã nhập cũng như thông tin vận chuyển của đơn vị cung ứng. Bạn cũng có thể xem các thông tin sau của từng kết nối:

 • tính năng thanh toán tự động có đang hoạt động với kết nối đó không
 • ngày bắt đầu kết nối
 • tổng số lượng đơn hàng
 • giá trị đơn hàng trung bình
 • tổng số hàng bán

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Collective (Retailer).

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trên ứng dụng Collective (Nhà bán lẻ), nhấp vào Đơn vị cung ứng.

 5. Vào tab Đã kết nối và xem lại các điểm dữ liệu chính liên quan đến kết nối của bạn.

 6. Không bắt buộc: Để xem khu vực và phí vận chuyển của đơn vị cung ứng, nhấp vào đơn vị cung ứng rồi nhấp vào Xem thông tin vận chuyển.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí