Bảo vệ khỏi bồi hoàn do hành vi gian lận

Lưu ý: Fraud Protect khả dụng cho thương nhân tại Hoa Kỳ.

Fraud Protect dành cho Shopify Payments bảo vệ những doanh nghiệp đủ điều kiện khỏi bồi hoàn do hành vi gian lận, giúp dễ dàng thực hiện đơn hàng một cách nhanh chóng và đáng tin cậy. Sau khi kích hoạt Fraud Protect, đơn hàng trực tuyến được xử lý qua Shopify Payments sẽ được phân tích và phân loại là "được bảo vệ" hoặc "không được bảo vệ". Bạn trả phí trên mỗi đơn hàng được bảo vệ và Shopify bảo đảm khoản thanh toán. Bạn không cần làm gì nếu xảy ra bồi hoàn do hành vi gian lận trên đơn hàng được bảo vệ. Shopify hoàn lại cho bạn số tiền bồi hoàn và xử lý quy trình bồi hoàn giúp bạn.

Tính đủ điều kiện

Tính đủ điều kiện của doanh nghiệp

Chỉ các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí nhất định mới đủ điều kiện hưởng Fraud Protect. Ví dụ: Doanh nghiệp của bạn phải có trụ sở tại Hoa Kỳ và phải sử dụng Shopify Payments. Nếu bạn nhìn thấy mục Fraud Protect trên trang Shopify Payments trong trang quản trị Shopify, bạn đủ điều kiện để hưởng Fraud Protect.

Tính đủ điều kiện của đơn hàng

Chỉ những đơn hàng trực tuyến được xử lý qua Shopify Payments mới đủ điều kiện để được bảo vệ qua Fraud Protect. Đơn hàng không đủ điều kiện - như đơn hàng qua PayPal hoặc điểm bán hàng - tiếp tục được xử lý theo cách chúng được xử lý trước khi bạn thiết lập Fraud Protect.

Nếu bạn chỉnh sửa đơn hàng sau khi được Fraud Protect bảo vệ, đơn hàng sẽ bị đánh giá lại. Trong một số trường hợp, việc chỉnh sửa đơn hàng yêu cầu thêm thanh toán từ khách hàng có thể khiến trạng thái Bảo vệ trước hành vi gian lận của đơn hàng chuyển thành được bảo vệ một phần nếu có một phần của đơn hàng mới không được bảo vệ.

Thiết lập Fraud Protect

Nếu doanh nghiệp đủ điều kiện, bạn có thể thiết lập Fraud Protect trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Settings (Cài đặt).
 2. Nhấp vào Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.
 3. Nhấp vào Manage (Quản lý) trong mục Shopify Payments.
 4. Nhấp vào Set up Fraud Protect (Thiết lập Fraud Protect).
 5. Đọc và đồng ý với điều khoản dịch vụ.
 6. Chọn xem bạn muốn thu hồi đơn hàng Shopify Payments không được bảo vệ theo cách thủ công hay tự động. Thu hồi thủ công nghĩa là bạn có thể đánh giá đơn hàng không được bảo vệ trước khi thu hồi thanh toán.
 7. Nhấp vào Activate Fraud Protect (Kích hoạt Fraud Protect).
 8. Nhấp vào Done (Đã xong).

Bạn có thể xác nhận rằng đã thiết lập Fraud Protect bằng cách kiểm tra trang Shopify Payments trong trang quản trị Shopify bất cứ lúc nào.

Hủy kích hoạt Fraud Protect

Sau khi thiết lập Fraud Protect, bạn có thể hủy kích hoạt bất cứ lúc nào.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Settings (Cài đặt).
 2. Nhấp vào Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.
 3. Cạnh Fraud Protect dành cho Shopify Payments, nhấp vào Deactivate Fraud Protect (Hủy kích hoạt Fraud Protect).
 4. Nhấp vào Confirm deactivation (Xác nhận hủy kích hoạt).

Lưu ý: Tất cả những đơn hàng được bảo vệ đã đặt khi Fraud Protect hoạt động tiếp tục được bảo vệ ngay cả sau khi bạn hủy kích hoạt Fraud Protect. Bạn sẽ vẫn nhìn thấy bộ lọc Protection status (Trạng thái bảo vệ) trên trang Đơn hàng để giúp bạn tìm những đơn hàng được bảo vệ khi tính năng này hoạt động.

Liên kết có liên quan

Tìm hiểu về:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí