Chỉnh sửa nội dung giỏ hàng Shopify POS

Khi xem lại giỏ hàng, bạn có thể cập nhật số lượng sản phẩm và xóa sản phẩm trong giỏ hàng.

Chỉnh sửa số lượng sản phẩm

Để chỉnh sửa số lượng sản phẩm:

 1. Trong mục Cart (Giỏ hàng) của màn hình sản phẩm Shopify POS, chạm vào tên sản phẩm.
 2. Chạm vào nút + để tăng số lượng hoặc nút - để giảm số lượng:

  Hộp thoại chỉnh sửa sản phẩm trong giỏ hàng — Shopify POS cho iPad

Nếu bạn giảm số lượng sản phẩm xuống 0, sản phẩm sẽ bị xóa khỏi giỏ hàng.

Chỉnh sửa mặt hàng bán nhanh

Để chỉnh sửa mặt hàng bán nhanh:

 1. Trong mục Cart (Giỏ hàng) của màn hình sản phẩm Shopify POS, chạm vào mặt hàng bán nhanh:

  Hộp thoại để chỉnh sửa mặt hàng bán nhanh trong giỏ hàng — Shopify POS cho iPad

 2. Chỉnh sửa bất kỳ mục nào dưới đây:

- tên đợt bán nhanh - số tiền phải thu khi bán hàng theo yêu cầu - giảm giá được áp dụng - thuế suất

 1. Sau khi thực hiện thay đổi, chạm vào màn hình sản phẩm Shopify POS để tắt hộp thoại Bán nhanh.

Xóa sản phẩm trong giỏ hàng

Để xóa sản phẩm trong giỏ hàng:

 1. Trong mục Cart (Giỏ hàng) trên màn hình sản phẩm Shopify POS, vuốt mặt hàng sang trái để hiển thị nút Delete (Xóa):

  Nút xóa bên cạnh mặt hàng trong giỏ hàng — Shopify POS cho iPad

 2. Chạm vào Xóa.

Chỉnh sửa số lượng sản phẩm

Để chỉnh sửa số lượng sản phẩm:

 1. Trên màn hình Cart (Giỏ hàng) của Shopify POS, chạm vào tên sản phẩm.
 2. Chạm vào nút + để tăng số lượng hoặc nút - để giảm số lượng:

  Hộp thoại chỉnh sửa sản phẩm trong giỏ hàng — Shopify POS cho iPhone

Nếu bạn giảm số lượng sản phẩm xuống 0, sản phẩm sẽ bị xóa khỏi giỏ hàng.

Làm trống giỏ hàng

Để làm trống giỏ hàng trên màn hình Cart (Giỏ hàng), chạm vào biểu tượng thùng rác:

Nút thùng rác trên màn hình Giỏ hàng — Shopify POS cho iPhone

Xóa sản phẩm trong giỏ hàng

Để xóa từng sản phẩm khỏi giỏ hàng:

 1. Trên màn hình Cart (Giỏ hàng) của Shopify POS, vuốt mục hàng sang trái để hiển thị nút Delete (Xóa):

  Nút xóa bên cạnh mặt hàng trong giỏ hàng — Shopify POS cho iPhone

 2. Chạm vào Delete (Xóa) để xóa sản phẩm trong giỏ hàng.

Chỉnh sửa số lượng sản phẩm

Để chỉnh sửa số lượng sản phẩm:

 1. Trên màn hình Cart (Giỏ hàng) của Shopify POS, chạm vào sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.
 2. Sử dụng các nút +- để cập nhật số lượng sản phẩm:

  Hộp thoại chỉnh sửa sản phẩm trong giỏ hàng — Shopify POS cho Android

 3. Chạm vào dấu kiểm để áp dụng thay đổi.

Nếu bạn giảm số lượng sản phẩm xuống 0, sản phẩm sẽ bị xóa khỏi giỏ hàng.

Xóa sản phẩm trong Cart (Giỏ hàng)

Để xóa sản phẩm trong giỏ hàng:

 • Nếu bạn muốn xóa một sản phẩm khỏi giỏ hàng, giảm số lượng sản phẩm xuống 0.

 • Nếu bạn muốn xóa giỏ hàng, chạm vào biểu tượng thùng rác:

  Biểu tượng thùng rác trên màn hình Giỏ hàng — Shopify POS cho Android

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí