Mua hàng qua email với Shopify POS

Với tính năng Mua hàng qua email của Shopify POS, bạn có thể tạo một giỏ hàng và gửi cho khách hàng một email cho phép họ hoàn tất quá trình thanh toán trực tuyến. Email bao gồm bản tổng hợp về giỏ hàng của khách hàng và liên kết đến trang thanh toán trực tuyến của cửa hàng.

Sau khi gửi email, đơn hàng được lưu thành bản nháp trong Shopify cho đến khi khách hàng nhấp vào liên kết và hoàn tất quá trình thanh toán. Khi khách hàng đã thanh toán cho giỏ hàng, bản nháp được lưu thành đơn hàng đã hoàn thành trên trang Đơn hàng trong Shopify.

Khi sử dụng tính năng Mua hàng qua email của Shopify POS trên thiết bị iOS, bạn có thể xem chỉ định giao dịch bán hàng cho các đơn hàng Mua hàng qua email. Doanh số được tính cho nhân viên đăng nhập vào Shopify POS khi email thông báo Mua hàng qua email được gửi đến. Bạn có thể theo dõi doanh số của nhân viên trong báo cáo doanh số theo nhân viên.

Bạn chỉ có thể gửi một email cho một giỏ hàng nếu bạn chấp nhận thanh toán cho toàn bộ đơn hàng. Bạn không thể chấp nhận thanh toán từng phần trực tiếp và gửi email về Mua hàng qua email để thu số dư.

Các bước thực hiện:

Đơn hàng được lưu thành đơn hàng nháp trong Shopify và khách hàng nhận được email về Mua hàng qua email. Email này chứa một liên kết đến trang thanh toán để khách hàng có thể trả tiền cho giỏ hàng. Khi khách hàng thanh toán cho giỏ hàng, đơn hàng sẽ được tạo trong Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí