Dự báo nhu cầu đơn đặt hàng

Khi bạn tạo đơn đặt hàng, Stocky có thể gợi ý sản phẩm và số lượng nên đặt. Stocky sử dụng dữ liệu bán hàng từ cửa hàng để giúp xác định sản phẩm cần được đặt hàng lại. Stocky có thể đưa ra đề xuất dựa trên lịch sử đơn hàng gần đây của sản phẩm, lịch sử đơn hàng tại thời điểm nhất định của sản phẩm đó hoặc duy trì mức hàng trong kho bạn đã ấn định cho sản phẩm.

Tạo đơn đặt hàng với tính năng dự báo nhu cầu

  1. Trong Stocky, nhấp vào Purchases (Mua hàng) > New Purchase Order (Đơn đặt hàng mới).
  2. Chọn xem đơn đặt hàng đó do nhà cung cấp hay đơn vị cung ứng cung cấp.
  3. Trong Generate (Tạo), chọn Using Suggestion (Sử dụng gợi ý).
  4. Nhập các thông tin chi tiết còn lại, rồi nhấp vào Create Purchase Order (Tạo đơn đặt hàng).

Chọn loại dự báo nhu cầu

Bạn có thể dự báo nhu cầu sản phẩm bằng nhiều tiêu chí.

Loại dự báo Mô tả
X ngày qua

Stocky lấy số lượng đơn hàng trung bình mỗi ngày trong thời hạn mẫu bạn nhập để nhân với số ngày bạn nhập trong trường Suggest for (Gợi ý cho).

Ví dụ: Giả sử bạn đã bán 14 áo sơ mi trong 7 ngày vừa qua, tức là trung bình bán được 2 áo sơ mi mỗi ngày. Nếu bạn đặt thời hạn mẫu là 7 ngày và nhập 14 ngày trong trường Suggest for (Gợi ý cho), Stocky sẽ đề xuất bạn đặt hàng 28 áo sơ mi.

Khoảng ngày tùy chỉnh

Stocky lấy số lượng đơn hàng trung bình mỗi ngày trong thời hạn mẫu bạn nhập để nhân với số ngày bạn nhập trong trường Suggest for (Gợi ý cho).

Ví dụ: Giả sử ba tháng trước, bạn áp dụng đợt giảm giá trong hai ngày và bán được 50 áo sơ mi trong thời gian đó. Lần này bạn lại muốn chạy áp dụng đợt giảm giá trong năm ngày. Nếu bạn chọn ngày giảm giá và nhập 5 ngày trong trường Suggest for (Gợi ý cho), Stocky sẽ đề xuất bạn đặt hàng 125 áo sơ mi.

Cùng kỳ năm ngoái

Stocky dựa vào những đơn hàng được đặt trong thời hạn mẫu bạn nhập trong trường Suggest for (Gợi ý cho) và gợi ý bạn đặt một lượng hàng trong kho tương đương với số lượng từng đặt.

Ví dụ: Giả sử bạn muốn biết số lượng hàng trong kho cần thiết trong 30 ngày tiếp theo dựa trên cùng kỳ năm ngoái. Nếu bạn nhập 30, Stocky sẽ dựa vào số lượng hàng trong kho đã bán năm ngoái trong cùng khoảng ngày để gợi ý lượng sản phẩm cần đặt.

Làm đầy kệ

Stocky gợi ý số lượng hàng trong kho cần đặt để đạt giới hạn kệ.

Để sử dụng tùy chọn Fill shelves (Làm đầy kệ), bạn phải nhập giới hạn kệ cho sản phẩm trong trang của đơn vị cung ứng hoặc nhà cung cấp.

Làm đầy kệ (nếu dưới mức tối thiểu)

Stocky gợi ý số lượng hàng trong kho cần đặt để các sản phẩm dưới mức hàng trong kho tối thiểu đạt đủ giới hạn kệ.

Để sử dụng tùy chọn Fill shelves (if below min) (Làm đầy kệ (nếu dưới mức tối thiểu)), bạn phải nhập giới hạn kệ và mức hàng trong kho tối thiểu cho sản phẩm trong trang của đơn vị cung ứng hoặc nhà cung cấp.

Mức hàng lưu kho mục tiêu

Sau khi bạn nhập Số lượng mục tiêu, Stocky sẽ gợi ý lượng hàng trong kho cần đặt cho từng sản phẩm để đạt số lượng mục tiêu đã nhập.

Ví dụ: Giả sử bạn có ba sản phẩm với lượng hàng trong kho là 3, 6 và 10. Nếu bạn nhập số lượng mục tiêu là 15, Stocky sẽ gợi ý bạn đặt các sản phẩm đó với số lượng là 12, 9 và 5.

Sau khi tạo đơn đặt hàng, bạn có thể gửi trực tiếp cho nhà sản xuất hoặc đơn vị cung ứng trong Stocky. Sau khi nhận được hàng trong kho, đánh dấu đơn đặt hàng là "Đã nhận" để cập nhật mức hàng trong kho.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí