Sắp hết hàng

Bạn có thể sử dụng Stocky để theo dõi số lượng hàng lưu kho trong cửa hàng và quản lý đặt hàng lại cho hàng trong kho.

Mẫu mã sản phẩm

Trang Low stock variants (Mẫu mã sắp hết hàng) là trang thông tin tổng quan về các mẫu mã sản phẩm đã hết hàng hoặc sắp hết hàng sớm hơn so với thời gian chờ hàng.

Mẫu mã sản phẩm được đặt hàng theo doanh thu tổn thất mỗi ngày, đây là số tiền doanh thu mà bạn ước tính sẽ tổn thất khi mẫu mã sản phẩm hết hàng. Giá trị này được tính bằng tỷ lệ bán hàng trung bình trong một khoảng thời gian mẫu mà bạn có thể cài đặt trong trang Preferences (Tùy chọn) trên Stocky. Khoảng thời gian mẫu mặc định được đặt là 30 ngày gần nhất.

Trang Low stock variant (Mẫu mã sắp hết hàng) gồm có các cột ROP (Điểm đặt lại hàng), Lead time (Thời gian chờ hàng), Need (Nhu cầu) và Depletion (Hết hàng).

Cột ROP chứa điểm đặt lại hàng được tính tự động đối với từng mẫu mã sản phẩm.

Cột Lead time (Thời gian chờ hàng) cho biết cần bao nhiêu thời gian để đặt hàng lại sản phẩm trước khi sản phẩm hết hàng.

Cột Need (Nhu cầu) chứa số lượng hàng lưu kho cần thiết để bù đắp cho thời gian chờ hàng cho mỗi mẫu mã sản phẩm.

Cột Depletion (hết hàng) chứa số ngày dự kiến cho đến lúc mẫu mã sản phẩm hết hàng.

Điểm đặt lại hàng

Điểm đặt lại hàng, hay cột ROP trên trang Mẫu mã sắp hết hàng chứa điểm đặt lại hàng được tính tự động cho từng mẫu mã sản phẩm. Điểm đặt lại hàng được tính bằng thời gian chờ hàng và số lượng bán hàng mỗi ngày. Ví dụ: Nếu mỗi ngày bạn bán 5 đôi tất màu xanh dương và thời gian chờ hàng của đơn vị cung ứng là 10 ngày thì cảnh báo sắp hết hàng sẽ được kích hoạt khi bạn còn 50 đôi tất màu xanh dương trong kho.

Ghi đè điểm đặt lại hàng tự động

Các bước thực hiện:

  1. Trong Stocky, vào Low stock variants (Mẫu mã sắp hết hàng).
  2. Nhấp vào Settings (Cài đặt).
  3. Nhấp vào Reorder points (Điểm đặt lại hàng).

Thay đổi thời gian chờ hàng cho mỗi nhà cung cấp

  1. Trong Stocky, nhấp vào trang của nhà cung cấp.
  2. Nhấp vào Settings (Cài đặt).
  3. Nhấp vào Lead and Restock Times (Thời gian chờ hàng và bổ sung hàng).

Sản phẩm còn ít hàng

Trang sản phẩm sắp hết hàng là trang thông tin tổng quan về các mặt hàng sắp hết hàng hoặc đã hết hàng, được nhóm theo sản phẩm. Trang này được sắp xếp theo doanh thu tổn thất mỗi ngày và hiển thị sản phẩm cần bổ sung gấp nhất.

Nhà cung cấp còn ít hàng

Trang Low stock vendors (Nhà cung cấp sắp hết hàng) cho bạn biết nhà cung cấp nào bạn nên đặt hàng tiếp theo dựa trên doanh thu tổn thất bằng cách sử dụng hai yếu tố sau:

  • Chỉ hết hàng: Nhà cung cấp nào hiện đang tổn thất doanh thu dựa trên các sản phẩm đang hết hàng.
  • Trong thời gian chờ hàng: Nhà cung cấp nào đang hết hàng và sẽ tổn thất doanh thu dựa trên thời gian chờ hàng từ nhà cung cấp. Ví dụ: Nếu nhà cung cấp A có thời gian chờ hàng là 10 ngày nhưng có Sản phẩm B sẽ hết hàng trong vòng 8 ngày, doanh thu tổn thất của Sản phẩm B cũng sẽ được nêu trong báo cáo này.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí