Đợt chuyển hàng lưu kho

Bạn có thể theo dõi các đợt chuyển hàng lưu kho giữa các địa điểm trong ứng dụng Stocky. Nhờ đó, bạn luôn biết hàng trong kho đang ở đâu.

Ví dụ: Nếu bạn đang có đợt giảm giá tại khu vực California, bạn có thể chuyển trước hàng lưu kho đến địa điểm gần nhất để chuẩn bị cho đợt giảm giá. Khi các sản phẩm đến nơi, bạn có thể chấp nhận đợt chuyển hàng trên Stocky để cập nhật mức hàng trong kho.

Tạo đợt chuyển hàng lưu kho

 1. Trong ứng dụng Stocky, nhấp vào Hàng trong kho > New Stock Transfer (Đợt chuyển hàng lưu kho mới).
 2. Nhập địa điểm thuộc hành trình của hàng lưu kho, rồi nhấp vào Tạo.
 3. Thêm sản phẩm và số lượng.
 4. Khi bạn đã sẵn sàng gửi sản phẩm, nhấp vào Send (Gửi). Thao tác này làm giảm mức hàng trong kho tại địa điểm gửi hàng của đợt chuyển.
 5. Khi hàng trong kho đến nơi nhận của đợt chuyển, nhấp vào Receive (Nhận). Thao tác này làm tăng mức hàng trong kho tại địa điểm nhận của đợt chuyển.

Nhận đợt chuyển hàng trong kho bằng máy quét mã vạch

Bước 1: Thêm đợt chuyển hàng trong kho vào lưới thông minh của thiết bị POS

Đảm bảo thêm ô đợt chuyển hàng trong kho cho từng thiết bị POS sẽ nhận hàng trong kho.

Bước:

 1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào Thêm ô trên lưới thông minh.
 2. Chạm vào Ứng dụng > Stocky.
 3. Trong trường Đợt chuyển hàng trong kho, chạm vào Thêm.
 4. Chạm vào Save (Lưu).

Bước 2: Nhận đợt chuyển hàng trong kho

 1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào Đợt chuyển hàng trong kho trên lưới thông minh.
 2. Trong tab Đang vận chuyển, chạm vào đợt chuyển hàng trong kho mà bạn muốn nhận.
 3. Chạm vào mặt hàng trong đợt chuyển hàng bạn muốn nhận.
 4. Không bắt buộc: Nếu đã nhận đủ các mặt hàng trong đợt chuyển hàng thì bạn có thể chạm vào Nhận tất cả để hoàn tất đợt chuyển hàng.
 5. Sử dụng máy quét mã vạch để quét từng sản phẩm bạn nhận được hoặc cập nhật thủ công số lượng sản phẩm đã nhận. Nếu trong đợt chuyển hàng có sản phẩm mà bạn muốn từ chối, hãy sử dụng mục Từ chối của đợt chuyển mặt hàng để thay đổi hàng hóa bạn sẽ nhận.
 6. Chạm vào Cập nhật để hoàn thành đánh giá sản phẩm bạn đang nhận.
 7. Sau khi đánh giá từng sản phẩm trong đợt chuyển hàng, chạm vào Nhận (X) mặt hàng.

Trạng thái của các mặt hàng trong đợt chuyển được cập nhật để thể hiện lựa chọn của bạn khi nhận đợt chuyển hàng lưu kho. Để cập nhật trạng thái của mặt hàng, bạn có thể nhấp vào Action (Thao tác) > Receive remaining items (Nhận các mặt hàng còn lại) hoặc nhấp vào Barcode scan (Quét mã vạch) và làm theo các bước trên.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí