Đợt chuyển hàng lưu kho

Bạn có thể theo dõi các đợt chuyển hàng lưu kho giữa các địa điểm trong ứng dụng Stocky. Nhờ đó, bạn luôn biết hàng trong kho đang ở đâu.

Ví dụ: Nếu bạn đang có đợt giảm giá tại khu vực California, bạn có thể chuyển trước hàng lưu kho đến địa điểm gần nhất để chuẩn bị cho đợt giảm giá. Khi các sản phẩm đến nơi, bạn có thể chấp nhận đợt chuyển hàng trên Stocky để cập nhật mức hàng trong kho.

Tạo đợt chuyển hàng lưu kho

 1. Trong ứng dụng Stocky, nhấp vào Hàng trong kho > New Stock Transfer (Đợt chuyển hàng lưu kho mới).
 2. Nhập địa điểm thuộc hành trình của hàng lưu kho, rồi nhấp vào Tạo.
 3. Thêm sản phẩm và số lượng.
 4. Khi bạn đã sẵn sàng gửi sản phẩm, nhấp vào Send (Gửi). Thao tác này làm giảm mức hàng trong kho tại địa điểm gửi hàng của đợt chuyển.
 5. Khi hàng trong kho đến nơi nhận của đợt chuyển, nhấp vào Receive (Nhận). Thao tác này làm tăng mức hàng trong kho tại địa điểm nhận của đợt chuyển.

Tiếp nhận đợt chuyển hàng lưu kho bằng máy quét mã vạch

 1. Trong ứng dụng Stocky, nhấp vào Stock Transfers (Chuyển hàng lưu kho).
 2. Nhấp vào Actions (Thao tác) rồi nhấp vào Barcode scan (Quét mã vạch).
 3. Quét từng mặt hàng để tăng số lượng đã quét hoặc cập nhật số lượng theo cách thủ công trong mục Receive (Nhận). Nếu đã nhận được tất cả mặt hàng đã đặt, bạn có thể nhấp vào All (Tất cả) trong mục Receive (Nhận).
 4. Không bắt buộc: Nhập thủ công số lượng trong mục Restock (Tái nhập kho) để tái nhập kho tại địa điểm nguồn.
 5. Không bắt buộc: Để từ chối bất kỳ mặt hàng nào, ví dụ như mặt hàng bị hỏng, nhập thủ công số lượng mặt hàng bị từ chối vào mục Reject (Từ chối).
 6. Nhấp vào Sync (Đồng bộ) rồi nhấp vào Confirm (Xác nhận).

Nếu số lượng trong mục Receive (Nhận) ít hơn số lượng trong mục Sent (Đã gửi) thì bạn có thể nhấp vào All (Tất cả) trong mục Restock (Tái nhập kho) hoặc Từ chối để tự động nhập các mặt hàng còn lại.

Trạng thái của các mặt hàng trong đợt chuyển được cập nhật để thể hiện lựa chọn của bạn khi nhận đợt chuyển hàng lưu kho. Để cập nhật trạng thái của mặt hàng, bạn có thể nhấp vào Action (Thao tác) > Receive remaining items (Nhận các mặt hàng còn lại) hoặc nhấp vào Barcode scan (Quét mã vạch) và làm theo các bước trên.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí