Đơn đặt hàng

Ứng dụng Stocky giúp bạn xử lý, chỉnh sửa và nhận đơn đặt hàng (PO).

Tạo đơn đặt hàng

Nếu bạn tạo PO bằng gợi ý từ Stocky, bạn cần chọn số ngày lưu hàng lưu kho. Bạn có thể tạo lại PO sau trong quy trình này.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Stocky, nhấp vào Đơn đặt hàng > New Purchase Order (Đơn đặt hàng mới).
 2. Chọn nhà cung cấp hoặc đơn vị cung ứng cho PO. Đơn vị cung ứng là một nhóm các nhà cung cấp, do đó, nếu bạn muốn tạo đơn đặt hàng từ nhiều nhà cung cấp, trước tiên bạn phải tạo đơn vị cung ứng mới.
 3. Chọn kiểu tạo PO. Bạn có thể bắt đầu bằng PO trống hoặc dựa trên gợi ý của Stocky.

Sửa đơn đặt hàng

Bạn có thể thêm, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ mặt hàng nào khỏi PO hoặc thay đổi các tùy chọn dự báo.

Để thêm mặt hàng, sử dụng biểu mẫu Thêm sản phẩm trong PO.

Để chỉnh sửa số lượng mặt hàng, nhấp vào cột Quantity (Số lượng) để thay đổi.

Bạn có thể thêm hoặc cập nhật bất kỳ giá vốn của mặt hàng nào bằng cách nhấp vào cột Giá vốn. Bạn cũng có thể thay đổi loại dự báo và điều chỉnh bất kỳ tham số dự báo nào trong biểu mẫu Thêm sản phẩm.

Gửi đơn đặt hàng cho đơn vị cung ứng

Có nhiều cách để gửi đơn đặt hàng cho đơn vị cung ứng:

 • Gửi tệp PDF của đơn đặt hàng trực tiếp từ Stocky qua email. Bạn cũng có thể đính kèm đơn đặt hàng dưới dạng tệp CSV.
 • Tải xuống đơn đặt hàng và gửi thủ công bản sao của đơn đặt hàng qua email.

Gửi đơn đặt hàng trực tiếp từ Stocky qua email

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Stocky.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trong Stocky, nhấp vào Mua hàng > Tất cả đơn đặt hàng.

 5. Nhấp vào mã số đơn đặt hàng của đơn đặt hàng bạn muốn gửi.

 6. Nhấp vào Send (Gửi).

 7. Xem lại thông tin chi tiết trong hộp thoại Gửi đơn đặt hàng và nhập địa chỉ email vào trường Trả lời.

 8. Không bắt buộc: Ngoài ra, chọn Đính kèm tệp CSV để gửi thông tin chi tiết về đơn đặt hàng dưới dạng tệp CSV.

 9. Nhấp vào Send (Gửi).

Tải xuống đơn đặt hàng và gửi qua email

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Stocky.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trong Stocky, nhấp vào Mua hàng > Tất cả đơn đặt hàng.

 5. Nhấp vào mã số đơn đặt hàng của đơn đặt hàng bạn muốn gửi.

 6. Nhấp vào Tải xuống và chọn tùy chọn ưu tiên:

  • PDF
  • Văn bản thuần túy
  • CSV

Sau khi tải xuống bản sao đơn đặt hàng, bạn có thể thêm tệp PDF hoặc CSV dưới dạng tệp đính kèm vào bất kỳ email thông thường nào gửi cho đơn vị cung ứng. Nếu bạn chọn tải xuống đơn đặt hàng dưới dạng văn bản thuần túy, hãy sao chép và dán nội dung đơn đặt hàng vào nội dung email.

Xác nhận đơn đặt hàng

Sau khi PO đã sẵn sàng, nhấp vào Confirm (Xác nhận). Khi nhấp vào Confirm (Xác nhận), tất cả mặt hàng trong PO sẽ được đánh dấu là "chưa giao hàng".

Tiếp nhận đơn đặt hàng tại cửa hàng

Sau khi hàng lưu kho mới đến cửa hàng, bạn có thể đồng bộ hóa với Shopify bằng cách nhấp vào Nhận & đồng bộ hóa các mặt hàng đã chọn. Nếu thiếu một mặt hàng, bạn có thể đồng bộ hóa mặt hàng đó sau bằng cách bỏ chọn mặt hàng đó trước khi nhấp vào Nhận & đồng bộ hóa các mặt hàng đã chọn. Để thay đổi số lượng mặt hàng, nhấp vào cột Số lượng trước khi nhấp vào Nhận & đồng bộ hóa các mặt hàng đã chọn.

Nhận một phần và đặt hàng dự trữ

Nếu đơn vị cung ứng gửi số lượng mặt hàng khác với dự kiến hoặc một số mặt hàng bị hư hại trong khi vận chuyển, bạn có thể nhận một phần mặt hàng và đặt hàng dự trữ cho các mặt hàng còn lại.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào nút mũi tên trong cột Quantity (Số lượng) của mặt hàng.
 2. Trong menu thả xuống, chọn Partially receive (Nhận một phần).
 3. Chọn số lượng mặt hàng sẽ nhận sau bằng cách đặt hàng dự trữ.

Lúc này, mặt hàng sẽ được chia thành hai hàng.

Nhận đơn hàng bằng máy quét mã vạch

Bạn có thể nhận mặt hàng trên PO bằng máy quét mã vạch USB tiêu chuẩn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Stocky, vào Barcode scanner receive (Nhận bằng máy quét mã vạch).
 2. Quét từng mặt hàng để tăng số lượng đã quét hoặc cập nhật số lượng theo cách thủ công trong mục Receive (Nhận).
 3. Sau khi quét tất cả các mặt hàng, nhấp vào Receive Scanned (Nhận các mặt hàng đã quét) > Receive & Sync (Nhận và đồng bộ hóa) để cập nhật mức hàng lưu kho trên Shopify.

Ưu đãi giảm giá

Để thêm giảm giá vào PO, nhấp vào New (Mới) > Other (Khác) rồi nhập số tiền giảm giá vào trường Cost Price (Giá vốn), cũng như thêm mô tả và Quantity (Số lượng) là 1. Sau khi hoàn tất, nhấp vào Add (Thêm).

Giới hạn mức hàng lưu kho

Stocky cho phép bạn đặt giới hạn cho mức hàng lưu kho khi sử dụng tính năng dự báo PO.

Đơn hàng tối thiểu là số lượng mặt hàng tối thiểu bạn cần đặt. Ví dụ: Nếu PO dự báo bạn cần đặt 67 mặt hàng nhưng đơn hàng tối thiểu là 100 thì sẽ có 100 mặt hàng được thêm vào PO.

Hàng lưu kho tối thiểu là số lượng hàng lưu kho tối thiểu bạn cần có. Ví dụ: Nếu bạn đã có 40 mặt hàng trong kho và mức hàng lưu kho tối thiểu là 100, dự báo PO sẽ gợi ý đặt ít nhất 60 mặt hàng.

Hàng lưu kho tối đa là số lượng hàng lưu kho tối đa có thể có. Ví dụ: Nếu PO dự báo bạn cần 30 mặt hàng nhưng giới hạn hàng lưu kho tối đa là 20, sẽ có 20 mặt hàng được thêm vào PO.

Đơn hàng tối thiểu luôn có mức ưu tiên cao hơn số lượng hàng lưu kho tối đa. Giả sử giới hạn hàng lưu kho là 100 và đơn hàng tối thiểu là 20. Nếu bạn có 90 mặt hàng trong kho, dự báo PO sẽ gợi ý bạn đặt 20 mặt hàng, mặc dù điều này có nghĩa là bạn sẽ vượt quá giới hạn hàng lưu kho.

Các loại dự báo nhu cầu Làm đầy kệ, Làm đầy kệ (nếu dưới mức tối thiểu)Mức hàng lưu kho mục tiêu có mức ưu tiên cao hơn đơn hàng tối thiểu khi sử dụng tính năng dự báo PO.

Đặt giá trị lưu kho tối thiểu và tối đa

 1. Trong ứng dụng Stocky, nhấp vào Địa điểm.
 2. Chọn một địa điểm.
 3. Nhập giá trị hàng lưu kho tối thiểu và tối đa.

Đặt số lượng đơn hàng tối thiểu

 1. Trong ứng dụng Stocky, nhấp vào Nhà cung cấp.
 2. Chọn một nhà cung cấp.
 3. Nhấp vào Settings (Cài đặt).
 4. Nhấp vào Order limits (Giới hạn đơn hàng).
 5. Nhập số lượng đơn hàng tối thiểu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí