Điều chỉnh hàng lưu kho

Stocky giúp bạn theo dõi hàng trong kho của sản phẩm để biết khi nào sản phẩm nào đó sắp hết, cần đặt lại hàng hoặc cần chuyển sang địa điểm khác.

Điều chỉnh hàng lưu kho

Điều chỉnh hàng lưu kho là cách hữu hiệu để theo dõi những thay đổi nhỏ đối với mức hàng lưu kho.

Có thể bạn sẽ phải điều chỉnh hàng lưu kho vì một trong những lý do sau:

 • Bạn có một sản phẩm lỗi trong kho
 • Bạn tặng sản phẩm trên Facebook hoặc để PR
 • Bạn còn thừa hàng lưu kho từ chương trình khuyến mãi
 • Bạn đã gửi hàng lưu kho đến trung tâm thực hiện đơn hàng của Amazon

Thực hiện điều chỉnh hàng lưu kho

 1. Trong Stocky, nhấp vào Hàng lưu kho > Stock Adjustments (Điều chỉnh hàng lưu kho) > + Stock Adjustment (+ Điều chỉnh hàng lưu kho).
 2. Chọn sản phẩm bạn muốn điều chỉnh bằng trường tìm kiếm.
 3. Đặt số lượng bạn muốn điều chỉnh. Giá trị dương sẽ làm tăng mức hàng lưu kho và giá trị âm làm giảm mức hàng lưu kho.
 4. Nhấp vào Perform Adjustment (Thực hiện điều chỉnh).
 5. Không bắt buộc: Ghi lại lý do điều chỉnh và nhân viên thực hiện điều chỉnh.

Sắp hết hàng

Tab Mẫu mã sắp hết hàng trong ứng dụng Stocky cung cấp thông tin tổng quan về các mẫu mã sản phẩm đã hết hàng hoặc sắp hết hàng sớm hơn so với thời gian chờ hàng. Sản phẩm hết hàng được hiển thị màu đỏ và sản phẩm sắp hết hàng được hiển thị màu cam.

Mẫu mã sản phẩm được đặt hàng theo doanh thu tổn thất mỗi ngày, đây là số tiền doanh thu bạn sẽ tổn thất khi mẫu mã sản phẩm hết hàng. Giá trị này được tính bằng tỷ lệ bán hàng trung bình trong một khoảng thời gian mẫu. Khoảng thời gian mẫu mặc định được đặt là 30 ngày gần nhất.

Cột ROP là điểm đặt lại hàng được tính tự động cho từng mẫu mã sản phẩm. Điểm đặt lại hàng được tính bằng thời gian chờ hàng và số lượng bán hàng ước tính mỗi ngày. Ví dụ: Nếu mỗi ngày bạn bán 5 đôi tất màu xanh dương và thời gian chờ hàng của đơn vị cung ứng là 10 ngày thì cảnh báo sắp hết hàng sẽ được kích hoạt sau khi bạn còn 50 đôi tất màu xanh dương trong kho.

Để ghi đè ROP tự động trong ứng dụng Stocky, nhấp vào Cài đặt > Reorder Points (Điểm đặt lại hàng).

Để thay đổi thời gian chờ hàng cho từng nhà cung cấp, vào trang của nhà cung cấp, sau đó nhấp vào Cài đặt > Lead and Restock Times (Thời gian chờ hàng và bổ sung hàng).

Cột Nhu cầu hiển thị số lượng hàng lưu kho cần thiết để bù đắp cho thời gian chờ hàng đối với mỗi mẫu mã sản phẩm.

Cột Hết hàng hiển thị số ngày dự kiến cho đến khi mẫu mã sản phẩm hết hàng.

Sản phẩm còn ít hàng

Trang Low Stock Products (Sản phẩm sắp hết hàng) là trang thông tin tổng quan về các mặt hàng sắp hết hoặc đã hết hàng, được nhóm theo sản phẩm.

Trang này được sắp xếp theo doanh thu tổn thất mỗi ngày. Các sản phẩm mất nhiều doanh thu nhất sẽ ở trên cùng.

Nhà cung cấp còn ít hàng

Trang Low Stock Vendors (Nhà cung cấp sắp hết hàng) cho biết bạn nên đặt hàng tiếp theo từ nhà cung cấp nào dựa trên hai cách:

 • Chỉ hết hàng

  • Nhà cung cấp nào hiện đang tổn thất doanh thu dựa trên các sản phẩm đang hết hàng.
 • Trong thời gian chờ hàng

  • Nhà cung cấp nào đang hết hàng và sẽ tổn thất doanh thu dựa trên thời gian chờ hàng từ nhà cung cấp. Ví dụ: Nếu nhà cung cấp A có thời gian chờ hàng là 10 ngày và có Sản phẩm B sẽ hết hàng trong vòng 8 ngày, doanh thu tổn thất của Sản phẩm B cũng sẽ được nêu trong báo cáo này.

Đợt chuyển hàng lưu kho

Tính năng nhiều địa điểm của Shopify cho phép bạn tạo đợt chuyển hàng lưu kho trong Stocky để có thể di chuyển hàng lưu kho giữa các địa điểm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Stocky, nhấp vào Hàng trong kho > Đợt chuyển hàng lưu kho mới.
 2. Chọn nơi gửi và nơi nhận, rồi nhấp vào Tạo.
 3. Chọn từng mẫu mã và số lượng bạn muốn chuyển:

  1. Trên thanh tìm kiếm sản phẩm, chọn mẫu mã có sẵn hàng trong kho tại địa điểm nguồn.
  2. Trong trường hộp chọn số lượng, đặt số lượng hàng trong kho bạn muốn chuyển.
  3. Nhấp vào Add (Thêm).
 4. Không bắt buộc: Thêm các thông tin bổ sung về đợt chuyển hàng lưu kho, bao gồm ghi chú, mã theo dõi, tên nhân viên và lý do.

 5. Khi đã sẵn sàng chuyển hàng lưu kho, nhấp vào Gửi. Trạng thái của từng mẫu mã sẽ đổi thành Đang chuyển.

 6. Khi đợt chuyển đến địa điểm nơi nhận, mở đợt chuyển hàng lưu kho bằng cách nhấp vào Hàng trong kho > Chuyển hàng lưu kho rồi nhấp vào mã số đợt chuyển hàng lưu kho.

 7. Nhấp vào Thao tác > Nhận tất cả mặt hàng để tăng mức hàng lưu kho tại địa điểm nơi nhận. Trạng thái của từng mẫu mã sẽ thay đổi thành Đã nhận.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí