Nhận thanh toán cho các đơn hàng được đặt bằng Shop Pay Trả góp

Sau khi thu lại tiền thanh toán cho đơn hàng được đặt bằng Shop Pay Trả góp, bạn sẽ nhận được toàn bộ tiền thanh toán cho đơn hàng trong vòng 1 đến 3 ngày làm việc, không bao gồm phí phát sinh khi sử dụng Shop Pay Trả góp. Affirm chịu trách nhiệm thu tiền thanh toán từ khách hàng và bạn không gặp rủi ro nếu khách hàng ngừng thực hiện thanh toán.

Bạn được Affirm thanh toán và các khoản quyết toán sẽ được gửi đến cùng tài khoản ngân hàng bạn sử dụng cho Shopify Payments. Lịch quyết toán tuỳ chỉnh không ảnh hưởng đến khoản quyết toán của Shop Pay Trả góp.

Nếu khoản quyết toán được thực hiện vào cuối tuần hoặc ngày lễ, trạng thái đang chờ xử lý có thể xuất hiện trong sao kê ngân hàng của bạn cho đến ngày làm việc tiếp theo.

Tìm hiểu thêm về nhận tiền thanh toán qua Quyết toán trên Shopify.

Xem các giao dịch bằng Shop Pay Trả góp trong mục tiền quyết toán của bạn

  1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt.
  2. Nhấp vào Thanh toán.
  3. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Xem các khoản quyết toán.
  4. Nhấp vào Transactions (Giao dịch).
  5. Nhấp vào More filters (Bộ lọc khác).
  6. Chọn Phương thức thanh toán, rồi chọn Shop Pay Trả góp.
  7. Nhấp vào Done (Đã xong).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí