Nhận thanh toán

Sau khi thu hồi thanh toán cho đơn hàng đã đặt bằng Shop Pay Trả góp, bạn sẽ nhận được toàn bộ khoản quyết toán cho đơn hàng trong vòng 1 đến 3 ngày làm việc, không bao gồm phí phát sinh khi sử dụng Shop Pay Trả góp. Bạn không phải thu tiền thanh toán từ khách hàng.

Bạn được Affirm thanh toán và các khoản quyết toán sẽ được gửi đến cùng tài khoản ngân hàng bạn sử dụng cho Shopify Payments. Lịch quyết toán tuỳ chỉnh không ảnh hưởng đến khoản quyết toán của Shop Pay Trả góp.

Tìm hiểu thêm về nhận tiền thanh toán qua Quyết toán trên Shopify.

Xem các giao dịch bằng Shop Pay Trả góp trong mục tiền quyết toán của bạn

  1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt.
  2. Nhấp vào Thanh toán.
  3. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Xem các khoản quyết toán.
  4. Nhấp vào Xem giao dịch.
  5. Nhấp vào Lọc.
  6. Trong trường Hiển thị tất cả tài nguyên, chọn Phương thức thanh toán.
  7. Trong trường , chọn Shop Pay Trả góp.
  8. Nhấp vào Add filter (Thêm bộ lọc).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí