Điều chỉnh thuế suất trong giỏ hàng Shopify POS

Ứng dụng Shopify POS áp thuế dựa trên địa điểm cửa hàng bạn chỉ định cho thiết bị. Bạn có thể thay đổi thuế suất đối với địa điểm Shopify POS trong trang quản trị Shopify.

Bật hoặc tắt thuế suất của giỏ hàng

Để bật hoặc tắt thuế suất của giỏ hàng đối với tất cả mặt hàng trong đơn hàng:

 1. Trên màn hình sản phẩm và giỏ hàng, chạm vào thuế suất của giỏ hàng:

  Thuế suất trong Giỏ hàng — Shopify POS cho iPad

 2. Trong hộp thoại Taxes (Thuế), tắt những loại thuế suất bạn không muốn áp dụng cho đơn hàng.

 3. Chạm vào bên ngoài hộp thoại Taxes (Thuế) để trở về màn hình sản phẩm và giỏ hàng.

Bật hoặc tắt thuế suất của sản phẩm

Để bật hoặc tắt thuế suất của từng sản phẩm trong đơn hàng:

 1. Trên màn hình sản phẩm và giỏ hàng, chạm vào tên sản phẩm.

 2. Trong mục thuế suất, bật hoặc tắt thuế suất bằng cách chạm vào nút bật/tắt:

  Thuế suất trong hộp thoại mục hàng trong giỏ hàng

Bật hoặc tắt thuế suất của giỏ hàng

Để bật hoặc tắt thuế suất của giỏ hàng đối với tất cả mặt hàng trong đơn hàng:

 1. Trên màn hình Cart (Giỏ hàng) của Shopify POS, chạm vào thuế suất của giỏ hàng:

  Thuế suất trong Giỏ hàng — Shopify POS cho iPhone

 2. Trong hộp thoại Taxes (Thuế), tắt những loại thuế suất bạn không muốn áp dụng cho đơn hàng.

 3. Chạm vào dấu kiểm để áp dụng thay đổi.

Bật hoặc tắt thuế suất của sản phẩm

Để bật hoặc tắt thuế suất của từng sản phẩm trong đơn hàng:

 1. Trên màn hình Cart (Giỏ hàng) của Shopify POS, chạm vào tên sản phẩm.

 2. Trong mục thuế suất, bật hoặc tắt thuế suất bằng cách chạm vào nút bật/tắt:

  Thuế suất trong hộp thoại mục hàng trong giỏ hàng

 3. Chạm vào dấu kiểm để áp dụng thay đổi.

Bật hoặc tắt thuế suất của giỏ hàng

Để bật hoặc tắt thuế suất của giỏ hàng đối với tất cả mặt hàng trong đơn hàng:

 1. Trên màn hình Giỏ hàng của Shopify POS, chạm vào thuế suất giỏ hàng:

  Thuế suất trong Giỏ hàng — Shopify POS cho Android

 2. Trong hộp thoại Taxes (Thuế), tắt những loại thuế suất bạn không muốn áp dụng cho đơn hàng.

 3. Chạm vào dấu kiểm để áp dụng thay đổi.

Màn hình Cart (Giỏ hàng) cập nhật để hiển thị loại thuế suất được bật và tắt. Bạn có thể chạm vào thuế suất đã bị tắt để mở lại:

Màn hình Cart (Giỏ hàng) với thuế suất bị tắt — Shopify POS cho Android

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí