Quản lý thuế tại Liên minh châu Âu

Lưu ý: Hướng dẫn này dành cho thương nhân bán hàng tại Liên minh châu Âu. Bạn chịu trách nhiệm tham khảo ý kiến cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia về thuế để đảm bảo rằng bạn tính đúng thuế suất cho khách hàng và đảm bảo rằng bạn nộp và chuyển thuế một cách chính xác.

Sau khi cập nhật cửa hàng để sử dụng tính năng thuế Liên minh châu Âu mới, bạn có thể quản lý cài đặt thuế, bao gồm đăng ký, ghi đè và miễn trừ thuế cho khách hàng.

Quản lý các vùng bạn đã đăng ký

Bạn có thể chỉnh sửa đăng ký bất kỳ lúc nào để thêm, xóa hoặc thay đổi đăng ký hoặc số tài khoản của mình.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Taxes (Thuế).
 2. Trong mục Tax regions (Vùng đánh thuế), bên cạnh European Union (Liên minh châu Âu), nhấp vào Set up (Thiết lập) hoặc Edit (Chỉnh sửa).
 3. Trong mục VAT registrations (Đăng ký thuế GTGT), hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  1. Để thiết lập đăng ký thuế GTGT mới, nhấp vào Add VAT registration (Thêm đăng ký thuế GTGT).
  2. Để chỉnh sửa đăng ký thuế GTGT hiện tại, nhấp vào nút ... bên cạnh vùng bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Cập nhật vùng và số tài khoản của bạn.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Ghi đè các khoản thuế

Thuế suất mặc định đôi khi không áp dụng đối với một số sản phẩm nhất định. Ví dụ: Một số loại quần áo trẻ em nhất định có thể được miễn thuế hoặc giảm thuế suất. Nếu mức thuế mặc định không áp dụng, bạn cần tạo thông tin ghi đè.

Tạo thông tin ghi đè về thuế cho sản phẩm

Quy trình tạo ghi đè cho sản phẩm gồm hai bước. Trước tiên, tạo một bộ sưu tập bao gồm các sản phẩm có thuế suất khác nhau. Sau đó, chỉ định vùng thông tin ghi đè áp dụng và mức thuế suất.

Các bước thực hiện:

 1. Tạo bộ sưu tập bằng cách sau:

  1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.
  2. Nhấp vào Create collection (Tạo bộ sưu tập), rồi nhập tên cho bộ sưu tập.
  3. Trong mục Collection type (Loại bộ sưu tập), chọn Manual (Thủ công)
  4. Nhấp vào Save collection (Lưu bộ sưu tập).
 2. Tạo thông tin ghi đè bằng cách sau:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Taxes (Thuế).
  2. Trong mục Tax regions (Vùng đánh thuế), nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) bên cạnh tên quốc gia phù hợp.
  3. Trong mục Tax overrides (Thông tin ghi đè về thuế), nhấp vào Add a product override (Thêm thông tin ghi đè về sản phẩm).
  4. Chọn bộ sưu tập.
  5. Chọn vùng áp dụng thông tin ghi đè.
  6. Nhập thuế suất cho bộ sưu tập ở khu vực đó.
  7. Nhấp vào Save (Lưu).

Quản lý tính toán thuế

Bạn có thể quản lý nhiều cài đặt xác định cách tính thuế cho sản phẩm. Ví dụ: Bạn có thể cài đặt thêm thuế vào giá, thu thuế GTGT đối với hàng hóa kỹ thuật số và áp thuế cho chi phí vận chuyển hay không. Bạn quản lý những cài đặt này trong trang cài đặt Thuế. Tham khảo Thông tin ghi đè về thuế và miễn thuế để tìm hiểu thêm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Taxes (Thuế).
 2. Trong mục Tax calculations (Tính toán thuế), chọn tùy chọn áp dụng.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Làm tròn thuế

Trước đây, Shopify đã làm tròn các khoản thuế theo hóa đơn bằng cách tính thuế trên tổng phụ của đơn hàng và sau đó làm tròn kết quả. Sau khi bạn cập nhật cài đặt để sử dụng tính năng thuế của Liên minh châu Âu, số tiền thuế được làm tròn theo mục hàng. Trong trường hợp này, tổng giá trị thuế được tính bằng cách áp dụng thuế suất cho từng mục hàng trong đơn hàng, làm tròn kết quả và sau đó cộng những tổng phụ này để cho ra tổng giá trị của đơn hàng.

Làm tròn thuế theo mục hàng sẽ cải thiện cách tính toán các mức thuế suất khác nhau và giúp tính thuế cho đơn hàng bao gồm các sản phẩm chịu thuế và không chịu thuế dễ dàng hơn.

Ví dụ

Giả sử một khách hàng đặt 42 mặt hàng khác nhau, mỗi mặt hàng có giá 14,99 EUR và phải chịu 13% thuế. Thuế mục hàng cho mỗi sản phẩm được xác định bằng cách nhân giá (14,99 EUR) với thuế suất (0,13) để được kết quả 1,9487 EUR.

Trước đây, thuế của từng mục hàng được cộng lại và tổng được làm tròn. Trong ví dụ này, tổng giá trị đã cộng là 81,8454 EUR, được làm tròn thành 81,85 EUR.

Hiện nay, Shopify làm tròn tiền thuế theo mục hàng, nghĩa là tiền thuế được làm tròn cho từng sản phẩm. Tiền thuế mặt hàng trị giá 1,9487 EUR được làm tròn thành 1,95 EUR, sau đó được cộng với nhau để ra tổng. Trong trường hợp này, tổng tiền thuế sẽ là 81,90 EUR.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí